• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2016

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2016

W OGNIU PYTAŃ

nr 2/2016

 • Elżbieta Przyłuska, Góry dla rozważnych – ryzyko wypadków w górach, edukacja społeczna, zasady funkcjonowania TOPR i finansowania akcji ratowniczych, współpraca służb: rozmowa z Janem Krzysztofem, naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; str. 8

nr 5/2016

 • Lech Lewandowski, We wspólnym interesie – o koordynacji działań władz rządowych i samorządowych w ochronie zabytków i dóbr kultury oraz roli wyspecjalizowanych służb, w tym PSP, w rozmowie z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Barbarą Nowak-Obelindą; str. 12

nr 9/2016

 • Anna Łańduch, Pora na praktykę – o planach zmian w procesie szkolenia w Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Leszkiem Suskim; str. 8

nr 10/2016

 • Anna Łańduch, Koniec z uznaniowością – o idei dodatku służbowego i dodatku motywacyjnego w kontekście zmian w ustalaniu uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Leszkiem Suskim; str. 8

nr 11/2016

 • Anna Łańduch, Mamy potencjał – o potrzebie regulacji kwestii dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy PSP, a także planowanych zmianach w ustawodawstwie dotyczących służby pożarniczej oraz finansowaniu PSP i jednostkach OSP w KSRG w rozmowie z komendantem głównym PSP nadbryg. Leszkiem Suskim; str. 8

nr 12/2016

 • Elżbieta Przyłuska Łańduch, Prestiż i jakość – o rozwoju Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i budowaniu jej marki w społeczeństwie w rozmowie z rektorem-komendantem st. bryg. dr. hab. inż. Pawłem Kępką, profesorem SGSP; str. 10

TEMAT MIESIĄCA

nr 11/2016:

 • Gazoport dobrze chroniony Piotr Sawczyszyn, Gazoport – zagrożenie pod kontrolą – terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu: specyfika i skala zagrożenia, elementy instalacji, systemy biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej, systemy wykrywania pożaru i wycieku, analiza ryzyka przez wyborem zabezpieczeń – uzgodnienia z PSP; str. 12
 • Anna Łańduch, Zabezpieczenia szyte na miarę – o analizach i planach ochrony przed pożarem i najnowocześniejszych technologiach zastosowanych w terminalu LNG w Świnoujściu w rozmowie z Markiem Podgórskim, autorem koncepcji zabezpieczeń; str. 16
 • Elżbieta Przyłuska, Nowy przyczółek PSP – nowo powstała jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP w sąsiedztwie terminalu: zadania, specyfika obszaru chronionego, wyposażenie i finansowanie jednostki; str. 19

nr 12/2016:

 • pojazd szynowy Dart typu 43WE serii ED161 Adrian Kaźmierczak, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska, Dart – bezpieczna kolej – polska myśl inżynierska, czyli w jaki sposób rozwiązano kwestie bezpieczeństwa w pojeździe szynowym Dart typu 43WE serii ED161 produkcji spółki PESA Bydgoszcz; str. 13

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 1/2016

 • Rafał Podlasiński, Tunelowanie – skuteczna technika wykonywania dostępu do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych: krok po kroku; str. 8
 • Przemysław Osiński, Energia dla serca – HeartStart FRx – popularny półautomatyczny zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny Philips HeartStart FRx: parametry, rozwiązania techniczne, obsługa; str. 12
 • Kamil Klocek, Mirosław Sobolewski, Jak gasić pożary biodiesla FAME? – zagrożenia związane z produkcją biopaliwa FAME, wyniki prób gaszenia FAME pianami typu AFFF i AFFF-AR – porównanie do procesu gaszenia oleju napędowego; str. 14

nr 2/2016

 • Piotr Dzięcielak, Marek Kryszak, Kawerna 2015 – ćwiczenia w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu „Mogilno” w Palędziu Dolnym: rozszczelnienie gazociągu – założenia scenariusza, taktyczne niespodzianki, podsumowanie i wnioski; str. 12
 • Rafał Podlasiński, Niestandardowe zwijanie odcinków wężowych – nowe, ergonomiczne i szybkie metody zaczerpnięte od strażaków z Europy Zachodniej i USA: instrukcja krok po kroku; str. 16
 • Ireneusz Ścibiorek, GFFFW na Mazurach – ćwiczenia dla strażaków wchodzących w skład modułów międzynarodowych w Bemowie Piskim, jesień 2015 r.: sprawdzian gotowości bojowej do gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów; str. 20

nr 3/2016

 • Ireneusz Ścibiorek, Płonął jak pochodnia – pożar zabytkowego kościoła w Braniewie, akcja gaśnicza i wyzwania dla prowadzących akcję ratowniczo-gaśniczą: zamarzający sprzęt i problemy z zaopatrzeniem wodnym; str. 6
 • Tommy B. Kjaer, Zawód wysokiego ryzyka – zdrowie strażaków jest zagrożone nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych: nowotwory, zaburzenia psychiczne – długofalowa prewencja (Dania); str. 10
 • Alex Forrest, Rak – choroba zawodowa – statystyka zachorowań strażaków, źródła narażenia, diagnostyka, ustawodawstwo regulujące problematykę odszkodowań (Kanada, USA, Australia); str. 13
 • Robert Żurawski, Choroby strażaków – … pozostające w związku ze służbą: jak regulują tę kwestię polskie przepisy (skierowanie do komisji lekarskiej, świadczenia odszkodowawcze); str. 16
 • Rafał Podlasiński, Warsztat ratownika. Strażackie patenty – przykład niestandardowego wykorzystania dostępnych narzędzi do ułatwienia wykonywania różnych czynności związanych z działaniami ratowniczymi: polskie przykłady; str. 18

nr 4/2016

 • Ireneusz Ścibiorek, Pomogło rozpoznanie – akcja ratowniczo-gaśnicza po pożarze w kompleksie magazynowo-produkcyjnym Browaru Namysłów: zagrożenie ze strony instalacji z amoniakiem, przebieg działań; str. 6
 • Rafał Podlasiński, Ciężarowy kontra osobowy – kolizja samochodu osobowego i ciężarowego i technika ewakuacji uwięzionych poszkodowanych: tunelowanie; str. 10

nr 5/2016

 • Piotr Dzięcielak, Kryptonim ZDR – ćwiczenia podmiotów ratowniczych powiatu gnieźnieńskiego w kompleksie przemysłowym w Trzemesznie: produkcja żywicy fenolowo-formaldehydowej, związane z nią zagrożenia – test procedur działania przygotowanych na wypadek wystąpienia zagrożenia; str. 16
 • Tomasz Kubiak, Piotr Juzyszyn, Ciemna strona fajerwerków – wybuch kontenera z fajerwerkami na targowisku w Osinowie Dolnym w powiecie gryfińskim: przebieg akcji gaśniczej; str. 20

nr 6/2016

 • Robert Koniec, Karmelita w kłębach dymu – pożar hałdy tworzyw sztucznych na składowisku w Karmelicie, woj. kujawsko-pomorskie: rozwój pożaru, problemy taktyczne, skuteczność działań, współdziałanie z zespołami zarządzania kryzysowego: gminnym i powiatowym; str. 6
 • Michał Osięgłowski, Warsztat ratownika. Kombinacja olsztyńska – technika zwalczania pożaru w mieszkaniu Combine Fire Attack: sprawdzian materiału szkoleniowego w rzeczywistej akcji – doświadczenia JRG 5 w Poznaniu; str. 10
 • Marcin Mościcki, Nauka przez zabawę – Jenga i labirynt, czyli propozycje alternatywnych rekwizytów do ćwiczeń w małej skali technik ratowniczych: obsługi sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego; str. 12
 • Rafał Kasperczyk, Triage – dylematy – definicje zdarzenia masowego i ich niedoskonałości: prawo i praktyka; str. 16

nr 7/2016

 • Rafał Kasperczyk, Triage – dylematy (cz. 2) – praktyczne aspekty segregacji i narosłe wokół niej mity (schemat START i związane z nim wątpliwości, re-triage, czyli wielokrotna segregacja, najczęstsze błędy, które pokazują ćwiczenia etc.); str. 6

nr 8/2016

 • Tarcza bezpieczeństwa – zabezpieczenie Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego NATO w Warszawie: zadania PSP, działania kontrolno-rozpoznawcze, zabezpieczenie operacyjno-logistyczne, ćwiczenia, spostrzeżenia i wnioski; str. 6
 • Renata Golly, Nietypowy pożar – pożar lasu o symbolu MWF-009 w prowincji Alberta w Kanadzie: skala zdarzenia, warunki pogodowe, ewakuacja ludności, wnioski z działań i zmiany w systemie pracy służb ratowniczych; str. 10
 • Przemysław Osiński, Warsztat ratownika. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci (cz. 1) – podstawowa terminologia, rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, schemat postępowania; str. 14
 • Rafał Podlasiński, Po pierwsze wypieranie – cross-ramming, czyli metoda uzyskiwania przestrzeni wokół poszkodowanego w zdeformowanym po kolizji pojeździe; str. 18

nr 9/2016

 • Paweł Knapik, Paweł Susło, Światowe Dni Młodzieży. Zabezpieczenie na dużą skalę – zaangażowanie PSP w zabezpieczenie ŚDM: proces planowania operacyjnego, podział na operacje i podoperacje, przebieg działań, zaangażowane siły i środki w liczbach, wnioski na przyszłość; str. 12
 • Marek Szklarski, Światowe Dni Młodzieży. Prewencyjne ad hoc – wytyczne w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego miejsc spotkań wiernych i miejsc parkingowych przygotowane przed ŚDM w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KW PSP w Krakowie i opracowania poprzedzające ich powstanie: najważniejsze założenia; str. 19
 • Tomasz Dzidek, Światowe Dni Młodzieży. Światowy poziom logistyki – zasady funkcjonowania wsparcia logistycznego operacji zabezpieczenia ŚDM: wyżywienie, środki transportu, mapa rozmieszczenia sił i środków; str. 21
 • Przemysław Osiński, Warsztat ratownika. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci (cz. 2) – zasady użycia defibrylatora u pacjentów pediatrycznych, schemat RKO świeżorodka; str. 24
 • Waldemar Pruss, Warsztat ratownika. Na (pod)czerwono – kamery termowizyjne w wyposażeniu PSP: możliwości zastosowania; str. 27
 • Krzysztof R. Zieliński, Woda w kryzysie – zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody pitnej dla ludności w razie wystąpienia kwalifikowanego stanu nadzwyczajnego: opcje alternatywnych dostaw, działania w ramach reagowania kryzysowego – zadania dla PSP; str. 30

nr 10/2016

 • Szymon Kokot-Góra, Warsztat ratownika. Czasem mniej znaczy więcej (cz. 1) – możliwości i ograniczenia mgły wodnej w gaszeniu pożarów wewnętrznych: ćwiczenia w budynku przeznaczonym do wyburzenia zrealizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie: założenia scenariusza postępowania, charakterystyka dostępnych narzędzi, przygotowania do ćwiczeń; str. 12
 • Rafał Podlasiński, Skandynawskie metody uwalniania poszkodowanych – w wypadkach komunikacyjnych: krok po kroku, założenia i specyfika; str. 16
 • Lech Lewandowski, Tajemnicza beczka – beczka zakopana w ziemi na terenie MOSiR w Bolesławcu: postępowanie związane z neutralizacją zagrożenia – niezidentyfikowana substancja chemiczna (etap I), odpadowy kwas siarkowy (etap II), rozmowa z kpt. dr. inż. Januszem Wrzesińskim, krajowym specjalistą ds. ratownictwa, ekspertem ds. prognozowania zagrożeń w KSRG; str. 20
 • Adam Konieczny, Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych – obowiązki właściciela lub zarządcy drogi, podział zadań między poszczególne służby, zasady regulujące współpracę poszczególnych podmiotów; str. 24

nr 11/2016

 • Szymon Kokot-Góra, Warsztat ratownika. Czasem mniej znaczy więcej (cz. 2) –   ćwiczenia w budynku przeznaczonym do wyburzenia zrealizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie: przebieg scenariusza ćwiczeń, dokumentacja i analiza; str. 20
 • Rafał Podlasiński, Czym chronić ręce w ratownictwie technicznym? – dostępne na rynku rękawice: jakimi kryteriami kierować się przy wyborze; str. 24

nr 12/2016

 • Janusz Drozda, Pożar składowiska – o pożarze składowiska odpadów do recyklingu w Dąbrówce Wielkopolskiej: długotrwała akcja gaśnicza i jej wyzwania: zarządzanie logistyczne, bufor wodny na terenie akcji, optymalne dysponowanie sił i środków; str. 18
 • Tomasz Wiśniewski, Skąd ten ogień? – jak zminimalizować wysokie ryzyko występowania pożarów w branży gospodarowania odpadami: przykłady zdarzeń, ocena ryzyka, analiza; str. 22
 • Lech Lewandowski, Wielki pożar z małych butli – pożar w zakładzie napełniania gazem pojemników do zapalniczek w podwrocławskich Radwanicach: przebieg działań gaśniczych; str. 26

SZKOLENIE

nr 1/2016

 • Rafał Antosik, Szymon Kokot-Góra, Pożary wewnętrzne – nowa jakość (cz. 2) – nowy zunifikowany program szkolenia strażaka z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych - zalecenia i porady dla organizatorów i prowadzących szkolenie: domek dla lalek, czyli model pożaru w małej skali; str. 17

nr 2/2016

 • Rafał Antosik, Szymon Kokot-Góra, Pożary wewnętrzne – nowa jakość (cz. 3) – program szkolenia strażaka z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych: postępowanie przy otwieraniu drzwi, za którymi może rozwijać się pożar i wykorzystanie większego modelu domku dla lalek; str. 23
 • Mariusz Zakrzewski, Na wodzie i pod wodą – nowe stanowisko do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie: projekt, wyposażenie i możliwości wykorzystania; str. 28

nr 3/2016

 • Rafał Antosik, Szymon Kokot-Góra, Pożary wewnętrzne – nowa jakość (cz. 4) – jak zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zaadaptowanym budynku; str. 24

nr 4/2016

 • Rafał Antosik, Szymon Kokot-Góra, Pożary wewnętrzne – nowa jakość (cz. 5) – program szkolenia strażaka z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych wprowadzony do użytku służbowego – refleksje: wypracowany standard kwalifikacji instruktorów, jak rozwijać program i zaspokoić zapotrzebowanie na fachową kadrę instruktorską: czy zdałby egzamin proces train the trainers?; str. 16

nr 5/2016

 • Rafał Podlasiński, Ćwiczeniami do efektywności – jak poprawić skuteczność przygotowywanych ćwiczeń: teoria – najważniejsze cechy efektywnych ćwiczeń, praktyczne wskazówki; str. 40

nr 7/2016

 • Szymon Kokot-Góra, Warsztat ratownika. Lanca mgłowa w nowej odsłonie – od prototypu do narzędzia, próby w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie i wnioski; str. 12
 • Marek Wyrozębski, Warsztat ratownika. Ośrodek szkolenia przy JRG – zajęcia dydaktyczne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych – dlaczego warto: pomysły i wskazówki; str. 16

nr 12/2016

 • Jacek Borowski, Strażak po nowemu – zatwierdzony 31 października 2016 r. program szkolenia podstawowego w zawodzie strażak i wprowadzone nowe rozwiązania organizacji procesu kształcenia: opis zmian; str. 29

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2016

 • Tomasz Sawicki, Ale czad! – mechanizm toksycznego działania CO2, szacunkowe liczby dotyczące przypadków zaczadzeń, świadomość zagrożeń wśród Polaków, ochrona przed zaczadzeniem: czujki CO2 w mieszkaniu; str. 22
 • EP, Uśpiona czujność – wiedza Polaków o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla: wyniki badań społecznych Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia z lipca 2015 r. – druga odsłona kampanii „Czadowe Domy” firmy Honeywell; str. 25
 • Iwona Orłowska, Nie tylko dla prewentystów. Pomocna dłoń Policji – czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzone przez PSP: w jakich przypadkach i na jakich etapach należy skorzystać z kompetencji funkcjonariuszy Policji; str. 27
 • Elżbieta Przyłuska, Chronić z głową – ochrona przeciwpożarowa zabytków i dóbr kultury: statystyki pożarów, świadomość społeczna, prewencja zagrożeń (konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”, SA PSP Kraków), str. 30
 • Rafał Mazur, Marta Dubiec, Postępowanie mandatowe – kiedy, kto i za co może nałożyć mandat karny, nieprawidłowości w wypełnianiu formularzy mandatowych, przypadki odmowy przyjęcia mandatu etc., czyli główne zasady obowiązujące w toku postępowania mandatowego prowadzonego przez funkcjonariuszy PSP; str. 32

nr 2/2016

 • Mariusz Wielgosz, Nawodnienie suchych pionów – obowiązek ustawowy a rzeczywistość: dobre praktyki i rozwiązania zamienne z postępowania Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach; str. 31
 • Aleksandra Świstel, Leszek Fijałkowski, Postępowanie egzekucyjne – egzekucja administracyjna w PSP: na czym polega, w jakim terminie powinna zostać wdrożona, zasady nakładania grzywny, prawidłowość procedur, wykonanie zastępcze etc.; str. 34

nr 3/2016

 • Tomasz Sawicki, Testy samochodów z LPG – specyfika instalacji LPG, elementy najbardziej narażone na uszkodzenie podczas kolizji, test zderzeniowy przeprowadzony w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji (PIMOT), test pożarowy w SGSP, testy ADAC; str. 29

nr 4/2016

 • Rafał Borusiewicz, Chemiczna analiza próbek popożarowych – znaczenie analizy próbek dla ustalenia przyczyn pożaru, metodyka analizy, wybór i prawidłowe zabezpieczenie próbek z pogorzeliska; str. 22
 • Marta Dubiec, Przewodnik prewentysty. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego – konieczność wdrażania nadzwyczajnego trybu postępowania administracyjnego: kiedy i jak?; str. 26

nr 5/2016

 • Tomasz Łodo, Nie tylko dla prewentystów. Zapobieganie przez nauczanie – jak skutecznie zwiększyć efektywność zapobiegania pożarom w gospodarstwach rolnych: próba znalezienia rozwiązań systemowych – przykład Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu; str. 23

nr 6/2016

 • Mirosław Sobolewski, Bernard Król, Tłusty problem – pożary grupy F: definicja, skutki niewłaściwego gaszenia pożarów tłuszczów, podręczny sprzęt gaśniczy do pomieszczeń kuchennych; str. 18
 • Karol Wiler, Prawa lasu (cz. 1) – statystyki pożarów na powierzchniach zalesionych i zadrzewionych, podstawy systemu ochrony przeciwpożarowej lasów o różnej formie własności, podmioty zaangażowane w ich ochronę; str. 20

nr 7/2016

 • Karol Wiler, Prawa lasu (cz. 2) – jak zmieniać system ochrony przeciwpożarowej lasów i co wymaga zmiany: zapobieganie niefrasobliwemu używaniu ognia, prognozy zagrożenia, stan gotowości elementów obronnych, dobre praktyki – założenia studium operacyjnego; str. 22
 • Jan Kaczmarowski, Pirologia leśna – przyrodnicze podstawy występowania i rozwoju pożarów leśnych: co powinien wiedzieć strażak; str. 25
 • Paweł Liszaj, Częstochowa gasi ryzyko – program montażu czujników tlenku węgla i czujek dymu w zasobach mieszkaniowych Częstochowy; str. 30

nr 8/2016

 • Bernard Król, Mirosław Soblewski, Piotr Smoliński, Wybuch tłuszczu w pomieszczeniu – badania „pożarów kuchennych” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; str. 22
 • Iwona Orłowska, Grawitacyjny system oddymiania – zasada działania, cele i funkcje, wymagania formalnoprawne; str. 24
 • Karol Wiler, Prawa lasu (cz. 3) – jak powinien wyglądać optymalny system wykrywania pożarów lasu, który umożliwi szybką akcję ratowniczo-gaśniczą?; str. 28
 • Tomasz Sawicki, Nie tylko rolniczy problem – jak najczęściej dochodzi do pożarów maszyn rolniczych: studium przypadku pożaru w prasie zwijającej; str. 32

nr 9/2016

 • Karol Wiler, Prawa lasu (cz. 4) – właściwa klasyfikacja pożarów terenów leśnych, EFFIS – Europejski System Informacji o Pożarach Lasów, określanie wymiaru strat i szkód popożarowych; str. 36

nr 11/2016

 • Paweł Rochala, Kształtowanie zaopatrzenia w wodę – uprawnienia organów PSP w egzekwowaniu zapewnienia wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru; str. 42
 • Tomasz Sawicki, Pożary samojezdnych maszyn górniczych – specyfika zagrożenia w przypadku pożarów podziemnych, przepisy bezpieczeństwa i prewencja pożarowa; str. 50

nr 12/2016

 • Roman Jaroszewski, Tadeusz Jopek, BAZA 2016 – międzynarodowa konferencja poświęcona taktyce gaszenia zbiorników magazynowych z cieczami palnymi, zorganizowana przez PERN SA i KM PSP w Płocku: dyskusje o przepisach, pokazy możliwości nowoczesnego specjalistycznego sprzętu; str. 34
 • Marek Różycki, Dariusz Olcen, Tunelowe ryzyko – metody analiz dotyczących bezpieczeństwa w tunelach, w szczególności w kontekście przewozu towarów niebezpiecznych – na etapie planowania i eksploatacji; rozporządzenie ministra infrastruktury z 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu; str. 36

TECHNIKA

nr 1/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania P360CB4x4HHZ (4x4), ozn. wg normy PN-EN 1846 M-2-6-2500-8/1600-1 (GBA-2,5/36+4,2); str. 40

nr 2/2016

 • Jacek Zboina, Robert Baran, Grzegorz Mroczko, Kasety straży pożarnej – system kaset rozwiązujący problem wejścia służb ratowniczych do budynku bez całodobowego dozoru fizycznego: uwarunkowania techniczne i formalne, wytyczne CNBOP-PIB, studium przypadku: KM PPS w Lesznie, PKO BP, PPHU Watra i CNBOP; str. 37
 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki samochód zaopatrzeniowy Scania P320CB4x4HHZ (4x4), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-2-2-0-0-1 (SCKw); str. 40

nr 3/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340 (4x4), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-2-6-5000-8/3200-1 (GCBA-5/32+4); str. 40

nr 4/2016

 • Tomasz Markowski, Maksymilian Żurawski, Michał Chmiel, Z dużą siłą – pneumatyczne poduszki podnoszące; budowa i zastosowanie, wskazówki eksploatacyjne, przypadki zastosowania; str. 30
 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Rotator – na ratunek gabarytom, ozn. wg normy PN-EN 1846-1: S-1-3-1-0-1; str. 34

nr 5/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Drabina hydrauliczna Magirus M39L na podwoziu Iveco Magirus MLC160E32FF(4x4), ozn. wg normy PN-EN 1846 M-1-3 PN-EN-14043-KK-.34/13-0-1 (DS. 37) (4x2); str. 28

nr 6/2016

 • Marcin Kucharski, Andrzej Ciesielski, Wojciech Skrent, Paweł Pohl, Nowe oblicze SDł – wyposażenie w samochody dowodzenia i łączności w poszczególnych województwach, nowe specyfikacje istotnych warunków zamówień dla pojazdów batalionowych i kompanijnych i świeżo zakupione pojazdy: koncepcja wyposażenia i możliwości wykorzystania podczas działań ratowniczych i ćwiczeń; str. 25
 • Marcin Kucharski, Andrzej Ciesielski, Wojciech Skrent, Paweł Pohl, Pojazd miesiąca. Kompanijny samochód dowodzenia i łączności – trzy pojazdy zakupione dla PSP według nowo opracowanego standardu technicznego i funkcjonalnego: zabudowa, systemy zasilania i łączności, rejestracji audio i wideo, systemy informatyczne, maszty i anteny, sprzęt dodatkowy etc.; str. 28
 • Karolina Stegienko, Leszek Jurecki, Daria Kurbis, Hydranty wewnętrzne – ogólne zasady odbioru instalacji hydrantowych; str. 32

nr 7/2016

 • Adam Kożuchowski, Michał Poradowski, Mapowanie – jak stworzyć w jednostce własne elektroniczne mapy terenu – skąd pozyskać dane geoprzestrzenne udostępniane na zasadzie wolnej licencji: wskazówki praktyczne; str. 32
 • Marcin Kucharski, Andrzej Ciesielski, Wojciech Skrent, Paweł Pohl, Pojazd miesiąca. Batalionowe samochody dowodzenia i łączności – powstałe w 2015 r.: zabudowa i wnętrze, systemy teleinformatyczne; str. 34
 • lin., EDURA XI. Głód nowości – ciekawostki z XI Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo, Zabezpieczenia i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2016: wyróżnione produkty; str. 38

nr 8/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowo-proszkowy na podwoziu MAN TGS 33.440 BB (6x6), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-2-3-4000+750-10/10000-1 (GCBAPr 4+1/100+5/750); str. 36

nr 9/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Lekki samochód ratownictwa wysokościowego na podwoziu Ford Ranger DCAB XLT 2,2 TDCi (4x4); str. 42

nr 10/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGM 18.340 BB (4x4), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-2-6-5000-8/3200-1 (GCBA 5/32+4); str. 30

nr 11/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Ciężki podnośnik hydrauliczny z drabiną PTM-32D na podwoziu Renault Midlum Heavy 300.18 Dxi (4x2), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-1-3 EN1777-30/21-0-1 (SCHD-30); str. 36

nr 12/2016

 • Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Ciężki żuraw ratowniczy na podwoziu Scania P450CB 8 x 4 ESZ, ozn. wg normy PN-EN 1846 S-1-2-40000-0-1 (SCDz 40000) (8x4); str. 32

ORGANIZACJA

nr 1/2016

 • Magdalena Żmijewska, Postaw na talenty swoich ludzi – czym jest talent, jak go zidentyfikować, uruchomić i wykorzystać dla rozwoju organizacji; str. 36
 • Łukasz Król, Druh w potrzebie – prawo do rekompensaty w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w związku z działaniami ratowniczo-gaśniczymi dla członków OSP: nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1 stycznia 2016 r.; str. 38

nr 2/2016

 • Marek Wyrozębski, Kilka mitów o przywództwie – postawa lidera zespoły i dotyczące jej teorie: czy opisują również rzeczywistość hierarchii służb mundurowych; str. 42

nr 3/2016

 • Magdalena Żmijewska, Jak osiągać swoje cele? (cz. 1) – wyznaczanie celów i realizowanie ich jako ważny element w procesie rozwoju zawodowego: model SMART; str. 38

nr 4/2016

 • Marek Wyrozębski, Jak przewodzić ludziom (cz. 1) – podstawowe zasady przewodzenia w zespole (budowanie relacji, zachęcanie i delegowanie do zadań); str. 38

nr 5/2016

 • Jarosław Zarzycki, Kategorie komend PSP – obciążenie komend wojewódzkich PSP pod kątem obciążenia działalnością operacyjną i czynnikami zagrożenia: próba analizy; str. 30
 • Marzena Żmijewska, Jak osiągać swoje cele? (cz. 2) – zasady wyznaczania celów: model SMART cd. (realistic i time-bound); str. 34
 • Marek Wyrozębski, Jak przewodzić ludziom (cz. 2) – charakterystyka skutecznego lidera, kolejne cechy: bycie wzorem, przekazywanie wizji, nagradzanie efektów pracy; str. 38

nr 6/2016

 • Jarosław Zarzycki, Kwalifikacje – stanowiska – stopnie – szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dla pracowników na stanowiskach w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wymagania dotyczące stanowisk i stopni oficerskich w PSP oraz kwalifikacje dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, hierarchia obowiązku przejmowania kierowania działaniem ratowniczo-gaśniczym: co się zmieniło? – zmiany w tzw. ustawach strażackich wprowadzone ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów; str. 34
 • Magdalena Żmijewska, WLB, czyli w poszukiwaniu równowagi – idea work-life-balance w zarządzaniu kadrami; str. 38

nr 8/2016

 • Marek Wyrozębski, Współzawodnictwo czy współpraca w służbie? – różne modele pracy zespołowej; str. 38

nr 10/2016

 • Marek Wyrozębski, Wesprzeć szefa (cz. 1) – jak być cenionym podwładnym; str. 32
 • Magdalena Żmijewska, Minimalizm z wyboru – koncentracja w myśleniu i działaniu na celach strategicznych i wartościach; str. 34

nr 11/2016

 • Marcin Kucharski, Zmiany w organizacji łączności – co wniosła niedawna aktualizacja „Zasad organizacji łączności, alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”: wyjaśnienie zmian krok po kroku; str. 30
 • Marek Wyrozębski, Wesprzeć szefa (cz. 2) – jak uzdrowić relację z przełożonym; str. 32
 • Andrzej Klimm, Listy i polemiki. Wespół w zespół – jak zapewnić skuteczne współdziałanie strażaków PSP i strażaków ochotników: szkolenie, finansowanie, odpowiedzialność; str. 34

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 5/2016

 • Robert Żurawski, Nowy nabór – zunifikowane kryteria doboru kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej: znowelizowany art. 28 ustawy o PSP; str. 43

nr 9/2016

 • Marta Dubiec, Rewolucje w zamówieniach publicznych (cz. 1) – nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych z 22 czerwca 2016 r.: zmiany w zakresie planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia i ustalania jego wartości, ustalania kryteriów oceny ofert oraz formularza JEDZ; str. 39

nr 10/2016

 • Marta Dubiec, Rewolucje w zamówieniach publicznych (cz. 2) – cd. opisu wprowadzonych zmian: nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy, idea selfcleaning, rażąco niska cena, solidarna odpowiedzialność przy udostępnieniu zasobów, odrzucenie oferty, zmiana umowy o zmówienie publiczne, partnerstwo innowacyjne, znaczenie negocjacji, nowe przesłanki wyłączeń; str. 40

ZA GRANICĄ

nr 3/2016

 • Marek Wyrozębski, U hiszpańskich strażaków – w mieście portowym Denia, na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii: wyposażenie jednostek, specyfika obszaru chronionego, hiszpańska taktyka, ciekawostki; str. 35

nr 9/2016

 • Robert Klonowski, Hanowerski szyk – projekt wymiany ubrań specjalnych realizowany przez straż pożarną w   Hanowerze: kryteria, testy praktyczne, europejski przetarg – doświadczenia i wnioski dla realizujących podobny projekt w PSP; str. 44

nr 11/2016

 • Renata Golly, Katastrofy, które zmieniły świat. Mądry Japończyk po szkodzie – trzęsienie ziemi w Tokio: 1 września 1923 r. – charakterystyka geologiczna obszaru miasta, opis katastrofy i towarzyszących jej zjawisk (tsunami, burza ogniowa), skala zniszczeń i odbudowa; str. 27

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych:

 • nr 1/2016 – str. 42
 • nr 2/2016 – str. 53
 • nr 3/2016 – str. 52
 • nr 4/2016 – str. 54
 • nr 5/2016 – str. 54
 • nr 6/2016 – str. 54
 • nr 7/2016 – str. 54
 • nr 8/2016 – str. 41
 • nr 9/2016 – str. 54
 • nr 11/2016 – str. 54
 • nr 12/2016 – str. 54

ROZMAITOŚCI

nr 1/2016

 • EP, Kubek w kubek – pasja st. bryg. Edwarda Pruskiego: jak powstawała kolekcja 900 kubków z motywami strażackimi; str. 39

nr 2/2016

 • Anna Sobótka, Mali strażacy w akcji – finał akcji edukacyjnej „Bezpieczny dom – Zgaś ryzyko” w łódzkiej manufakturze: pokaz musztry i miniakcja ratownicza w wykonaniu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej OSP Mikołajew; str. 44
 • eM., Aniołowie Życia – spotkania edukacyjne z ratownikami medycznymi i strażakami PSP organizowane przez uczniów ZSP w Czarnkowie w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”; str. 45

nr 3/2016

 • Elżbieta Przyłuska, Kobieta z JRG – o służbie w podziale bojowym w rozmowie ze st. kpt. Moniką Bartczak z JRG 9 w Łodzi; str. 34

nr 4/2016

 • Małgorzata Stochmal, Strażacy, czyli kto? – socjologiczny portret funkcjonariuszy PSP: status społeczno-zawodowy, wiek, stan cywilny, aktywność sportowa i uczestnictwo w kulturze (na podstawie badania przeprowadzonego w Zakładzie Socjologii grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 r.); str. 40
 • Anna Sobótka, Życie to nie jest gra – muzyczne przedstawienia edukacyjne Kapeli PSP Sieradz w ramach ogólnopolskiego programu „Zgaś ryzyko”; str. 46

nr 5/2016

 • Strażacy świętowali w stolicy – Centralne Obchody Dnia Strażaka na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie; str. 4
 • Paweł Baran, Okiem zawodowca – gotowość operacyjna jednostek OSP a efektywność systemu kształcenia strażaków ochotników oraz ich doskonalenie zawodowe; 26

nr 6/2016

 • Monika Krajewska, Pierwszy Polak w straży pożarnej CERN – rozmowa z mł. bryg. Szymonem Kokotem-Górą, zwycięzcą rekrutacji na stanowisko starszego oficera w straży pożarnej Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych: CERN Fire Brigade w Genewie; str. 40
 • Barbara Szykuła-Piec, Izabella Grabowska-Lepczak, Pływać – tak! Ale z głową – edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa nad wodą: rozwiązania polskie versus system niderlandzki; str. 42
 • Paweł Rochala, Turniej w Supraślu – refleksje po kolejnym finale Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”; str. 46

nr 7/2016

 • Wojciech Poznański, Pierwsze koty za płoty – raport z funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego: sytuacja obecna a model docelowy – jakie problemy pozostają jeszcze do rozwiązania; str. 46

nr 8/2016

 • Jan Kaczmarowski, Nieludzcy podpalacze – różnorodne przypadki pożarów spowodowanych przez zwierzęta; str. 42
 • Beata Sawoń, Marecka edukacja – „Bezpieczny przedszkolak” i Akademia Małego Strażaka: projekty edukacyjne organizowane przez OSP w Markach, wskazówki praktyczne: kilka prostych kroków do stworzenia programu edukacyjnego; str. 44

nr 9/2016

 • Pomagamy dzieciom bohaterów – działalność Fundacji Dorastaj z nami, wspierającej dzieci rodziców, którzy zginęli lub zostali poszkodowani podczas pełnienia służy publicznej; str. 36
 • Beata Sawoń, Razem przeciwko losowi – o Fundacji „Solidarni” – kontynuacji Funduszu Pomocy Poszkodowanym Ratownikom w rozmowie z prezesem jej zarządu, Markiem Garniewiczem; str. 36
 • EP, Multimedialnie o zagrożeniach – Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w Chorzowie; str. 38

nr 11/2016

 • Bartosz Żylski, Sprawdzeni z KPP – znajomość zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w wybranych przypadkach zagrożenia zdrowotnego: badanie wśród funkcjonariuszy JRG PSP woj. zachodniopomorskiego przeprowadzone w Akademii Pomorskiej w Słupsku; str. 38

nr 12/2016

 • Mariusz Idzik, Strażacy dla strażaka – akcja pomocy dla mł. asp. Piotra Siemińskiego, pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach; str. 41
 • Lech Lewandowski, Wigilijne anegdoty – Boże Narodzenie na służbie, czyli o zwyczajach świątecznych ze strażnic; str. 42
 • Anna Sobótka, Strażakiem się jest – ogn. Remigiusz Ambrozik z Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Mazowieckim z tytułem Najlepszego Strażaka Województwa Łódzkiego 2016 (za udzielenie poza służbą kwalifikowanej pierwszej pomocy sześciu osobom poszkodowanym w wypadku busa); str. 44
 • Magdalena Żmijewska, Coaching w pracy – coaching jako proces pomagający osobom lub organizacjom w rozwoju i polepszeniu efektów działania: co oznacza rzetelny coaching; str. 46

SPRAWY SOCJALNE

nr 12/2016

 • Marcin Wilczyński, Wsparcie dla emerytów – fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej: na co przeznaczana jest pomoc i jak ją uzyskać; str. 48

SPORT I REKREACJA

nr 3/2016

 • Monika Krajewska, Trening w podwieszeniu – o alternatywnych metodach treningu i rozgrzewki dla strażaków w rozmowie z Adrianem Zachaczewskim: jak łatwo wykorzystać wszechstronność taśm TRX w jednostce, trening funkcjonalny a trening siłowy, wzorzec ruchowy etc.; str. 42

nr 7/2016

 • jl., Mazowsze górą, Podkarpacie z rekordem – XXIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym; str. 42
 • Twardziele na starcie – mistrzostwa formuł Toughest Firefighter Alive i Firefighter Combat Challenge w Toruniu; str. 44

nr 8/2016

 • Tour de PSP – III Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Kolarstwie Szosowym w Dolinie Opatówki pod Sandomierzem; str. 46
 • Elżbieta Przyłuska, Sukces za cenę wyrzeczeń – o kolarskich doświadczeniach w rozmowie ze zwycięzcą III Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Kolarstwie Szosowym st. kpt. Maciejem Iwkiem z KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim; str. 46

nr 10/2016

 • Agata Leśkiewicz, Mistrzostwa pełne niespodzianek – XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków w Bornem-Sulinowie; str. 43
 • Mistrz jest tylko jeden – X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym; str. 44

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2016

 • Marek Pisarek, Jelcz 005 zwany colą – modele i parametry techniczne pierwszych polskich średnich samochodów gaśniczych wodno-pianowych: od prototypu z 10972 r. podstawowe wyposażenie polskich straży pożarnych; str. 43
 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 10) – system zapobiegania pożarom, czyli przepisy budowalne w latach 50. i 60.; str. 46
 • Dariusz Falecki, Jedyna w swoim rodzaju – wyposażenie straży pożarnych w 20-leciu międzywojennym: motopompa Fédération francuskiej firmy Delahaye; str. 50

nr 2/2016

 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 11) – nowe przepisy i zmiany organizacyjne w ochronie przeciwpożarowej: lata 60. i 70. XX wieku; str. 46
 • Dariusz Falecki, Epizod z Ikarusami – pożarnicze autobusy Ikarus w strażach państw bloku socjalistycznego; str. 50

nr 3/2016

 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 12) – lata 80.: rozporządzenie nr 17 i jego najważniejsze punkty: odległości między budynkami, drogi ewakuacyjne, obniżenia klasy odporności pożarowej budynków, strefy pożarowe; str. 46
 • Dariusz Falecki, Legendarny Smekal – z historii produkcji Zakładów Strażackich R.A. Smekal, produkty firmy w zasobach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 50

nr 4/2016

 • Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 13) – przełom lat 80. i 90. XX wieku: ustawa o ochronie przeciwpożarowej i ustawa o PSP oraz przepisy wykonawcze – jakie kwestie czekają wciąż na rozwiązanie?; str. 48
 • Dariusz Falecki, Rocznicowe skarby – wystawa „W jedności siła” w Centralnym Muzeum Pożarnictwa na 100-lecie powstania Związku Floriańskiego; str. 52

nr 5/2016

 • Wojciech Roczek, Święty od ognia i wody – wizerunek św Floriana, jego kult i historia patronatu nad służbą pożarniczą; str. 45
 • Tomasz Sawicki, Pożary i podpalenia w międzywojniu – statystyka pożarów i ich przyczyny, źródła historycznych danych, podpalenia i polityka karna; str. 48
 • Dariusz Falecki, Strażak – nauczyciel – życie i działalność Klemensa Matusiaka, patrona Medalu im. Klemensa Matusiaka, przyznawanego od 2014 r. zasłużonym strażakom z regionu Cieszyna; str. 52

nr 6/2016

 • Krzysztof Sobkowicz, Herby ze św. Florianem; str. 48
 • Dariusz Falecki, Gigant z Austrii – historia produkcji legendarnej fabryki Rosenbauer i jej sprzęt w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

nr 7/2016

 • inż. J. Tuliszkowski, Garść wrażeń z zagranicy – wspomnienia z podróży po Europie Zachodniej w 1914 r., reprint z Przeglądu Pożarniczego rocznik 1914, 1917 i 1918; str. 48
 • Dariusz Falecki, Narzędzia ogniowe od Stanisława Trębickiego – historia firmy założonej przez S. Trębickiego – jednego z pionierów produkcji sprzętu przeciwpożarowego, nestora rodzimej techniki pożarniczej; str. 52

nr 8/2016

 • inż. J. Tuliszkowski, Garść wrażeń z zagranicy (2) – wspomnienia z podróży po Europie Zachodniej w 1914 r., reprint z Przeglądu Pożarniczego rocznik 1914, 1917 i 1918; str. 48
 • Dariusz Falecki, Strażackie skarby ze Lwowa – Unia Strażacka i inni producenci sprzętu pożarniczego w przedwojennym Lwowie, sprzęt ze zbiorów Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

nr 9/2016

 • inż. J. Tuliszkowski, Garść wrażeń z zagranicy (3) – wspomnienia z podróży po Europie Zachodniej w 1914 r., reprint z Przeglądu Pożarniczego rocznik 1914, 1917 i 1918; str. 48
 • Dariusz Falecki, Kunsztowny zegar strażacki – z fabryki Gustava Beckera w zbiorach CMP w Mysłowicach; str. 52

nr 10/2016

 • Krzysztof Sobkowicz, Czerwony kur na Opolszczyźnie – motyw koguta w architekturze, symbolika w ludowych przekazach; str. 45
 • Marek Pisarek, Stratílek – czeska jakość – trzeci zlot miłośników i kolekcjonerów sprzętu międzywojennej czeskiej firmy Stratílek w mieście Wysoké Myto w Czechach; str. 46
 • Paweł Rochala, Naprzeciw pogłoskom – dyskusja nad kształceniem kadry dowódczej zawodowej straży pożarnej w 20-leciu międzywojennym: między prerwencją i taktyką; str. 48
 • Dariusz Falecki, Kariera maski Degea – historia masek gazowych w wyposażeniu osobistym strażaka, maska Degea w zbiorach CMP w Mysłowicach; str. 52

nr 11/2016

 • Dariusz Falecki, Pogromca burz – dzwony burzowe i alarmowe w kolekcji Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 52

nr 12/2016

 • Dariusz Falecki, Wystawa w Częstochowie – sprzęt pożarniczy na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1909 r. i towarzyszący jej zjazd straży ogniowych; str. 50Dariusz Falecki, Związek Floriański – o historii Związku w roku 100-lecia jego powstania; str. 52

ETYKIETA

nr 1/2016

 • Tatiana Sokołowska, Prezenty – z okazji służbowych i prywatnych: zasady wyboru, pakowania i wręczania; str. 53
do góry