• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 1996

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 1996 roku:

RATOWNICTWO

ARTUR - "Dramat w "Aidzie" ostrzega" - zaniedbania w wykonaniu zaleceń komendanta rejonowego PSP przyczyną pożaru hali produkcyjnej Zakładu Meblowego "Aida" w Oleśnicy, szczegółowy opis akcji gaśniczej; nr 3, str.15

BERNACIAK Z. - "Stres - największy zabójca" - zjawisko stresu pourazowego wśród strażaków, propozycja działań profilaktycznych na przykładzie krajów zachodnich; nr 1, str. 17 

BERNACIAK Z. - "Zaburzenia wywołane stresem pourazowym" - badania przeprowadzone wśród angielskich oficerów straży pożarnej; nc 8, str. 18

BOSZKIEWICZ T. - "Choroba oparzeniowa" - cz. 1 - nr 12, str. 25

BR - "Sięgać tam, gdzie nieszczęście..."- droga do profesjonalizmu w ratownictwie wysokościowym warszawskiej JRG nr 7, obejmującej zakresem działania 17 województw północno-wschodniej Polski; nr 5, str. 30

BR - "Groza owładnęła Kęty" - usuwanie skutków katastrofy (pożaru) cysterny przewożącej paliwo, która miała miejsce w centrum miasteczka - specyfika działań, współdziałanie służb ratowniczych; nr 7, str. 19

BR. - "Śmigłowcem na pomoc"- zasady i efekty współpracy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie z Zespołem Lotnictwa Sanitarnego; nr 11, str. 17

CIOŁKOWI AK E. - "Jesteś kierownikiem akcji... Rozstrzygnięcie konkursu z nr. 4/96" - działania z zakresu ratownictwa wodnego, prezentacja nagrodzonego rozwiązania; nr 10, str. 19

D.K. - "Raport z pożaru w metrze") nr 10, str. 15

D.K. - "Kolejny krok w systemie" - o porozumieniu dot. świadczenia usług lotniczych podczas działań ratowniczych między PSP a Nadwiślańskimi Jednostkami Wojskowymi; nr 12, str. 11

DM - "Kiedy nie wszystko zagra" - o ćwiczeniach zgrywających działanie straży pożarnej i służb wspierających, towarzyszących łódzkiemu sympozjum nt. działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach wysokich oraz ewakuacji interwencyjnych; nr 1, str. 15

G.A. - "'Piątka' na piątkę"- osiągnięcia, doświadczenia i potrzeby zabezpieczającej Warszawę pod względem ratownictwa wodnego JRG nr 5; nr 5, str. 22

GŁÓW. - "Żywiec dziękuje ratownikom" - relacja z narady służbowej - ocena działań ratowniczych po katastrofalnej powodzi; nr 12, str. 11

GŁOWACKI A. - "Dylematy ratownicze stolicy" - specyfika typowych dla Warszawy, wielkomiejskich zagrożeń, w konfrontacji z jej potencjałem ratowniczym; nr 5, str. 21 

GŁOWACKI A. - "Partnerstwo dla ratownictwa" - zasady współpracy różnych służb zaangażowanych podczas usuwania skutków zdarzeń na drogach - porozumienia podpisane w woj. konińskim; nr 9, str. 9

GŁOWACKI A. - "Podbeskidzie w wodzie" - o działaniach Państwowej Straży Pożarnej podczas wrześniowych katastrofalnych powodzi w tym rejonie; nr 12, str. 18 

GROSSET R. - "'Detektory życia' także w PSP"- zastosowanie geofonów do poszukiwania żywych ludzi w zawałach budowlanych; nr 12, str. 25

GRZYBOWSKI W. - "Poznańskie doświadczenia. Zespół ratownictwa medycznego"; nr 10, str. 4

HALOTA M. - "Czworonożni ratownicy" - możliwości wykorzystywania gruzowiskowych psów poszukiwawczych w ratownictwie, inicjatywy w ramach PSP; nr 3, str. 18 

JACEK - "Problemy ewakuacji ludzi niepełnosprawnych" - , nr 2, str. 15

JACEK - "Zawaliłsię dom!!"- organizacja i przebieg działań z zakresu ratownictwa budowlanego - zarys teoretyczny; nr 7, str. 15

KR. - "Kościół w ogniu" - akcja gaśnicza na placu budowy kościoła, ogólne wnioski dotyczące rozpoznania operacyjnego terenów budów; nr 12, str. 22

MALINOWSKI B. - "Krakowskie doświadczenia wodne"- proces organizowania ratownictwa wodnego na terenie woj. krakowskiego - plany, ich realizacja, dostrzeżone błędy w procedurach; nr 4, str. 18

MAZUR S. - "Nie dopracowano się kompleksowych rozwiązań" - rozmowa z bryg. inż. Ryszardem Korzeniewskim, zastępcą komendanta głównego PSP, nadzorującym funkcjonowanie systemu ratownictwa w kraju - próba krytycznej oceny ponadrocznego funkcjonowania KSRG; nr 4, str. 11 

MAZUR S. - "Nie zamykać się wśród swoich problemów" - o złożoności zadań ratowniczych na terenie woj. katowickiego i sposobach ich rozwiązywania mówi komendant wojewódzki PSP w Katowicach - st. bryg. mgr inż. Zbigniew Meres; nr 10, str. 11

ROM - "Siła systemu zintegrowanego" - jak funkcjonuje system ratowniczo-gaśniczy w woj. łódzkim, specyfika miejscowych zagrożeń; nr 6, str. 17

ROM. - "Tunele strachu" - zorganizowane przez KW PSP w Wałbrzychu ćwiczenia sprawdzające przygotowanie straża-ków-ratowników PSP do akcji w tunelach, specyfika działań ratowniczych w podziemnych drogach komunikacyjnych; nr 2, str. 15

ROM. - "Śmierć czai się pod lodem" - uwarunkowania działalności ratowniczej pod lodem, doświadczenia warszawskiej JRG nr 5; nr 4, str. 15

ROM. - "Port ich domeną" - prewencyjna i ratownicza działalność Portowej Służby Ratowniczej - jednostki Portu Szczecin-Świnoujście S.A.; nr 11, str. 17

ROMANOWSKI B. - "Hala płonęła jak zapałka..." - pożar w pabianickiej Fabryce Papieru S.A., wnioski z działań gaśniczych; nr 8, str. 15

SZULC M. - "To, co ujrzałem, przejmowało grozą" - akcja wydobywania z 95-metrowego komina uwięzionego w nim człowieka, przeprowadzona przez łódzką grupę ratowników wysokościowych; nr 4, str. 16

WASIAK Z. - "Samoobrona przed wirusem HIV" - ... podczas działań ratowniczych - wątpliwości i głosy w dyskusji; nr 6, str. 18 

WILER K. - "Śmigłowiec Mi-8 strażakiem?"- użycie śmigłowca do zwalczania pożarów lasu; nr 9, str. 15 

WOJNAROWSKI A. - "Autostrady i możliwości PSP') nr 1, str. 16

RATOWNICTWO CHEMICZNO-EKOLOGICZNE

*** - "Wspólna ochrona środowiska"- akcje ratownicze w wypadku nagłego zagrożenia środowiska o charakterze chemi-czno-ekologicznym - liczba interwencji podjętych w ostatnich latach przez PSP, jej przygotowanie sprzętowe, źródła finansowania zakupów; nr 4, str. 10

ART. - "Jednostka elitarna"- o organizacji służby, specjalizacji i zasobach sprzętowych oraz planach załogi warszawskiej JRG nr 6 - jednostki ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego; nr 5, str. 25

ART. - "Zanotowane podczas rozmowy" - ... z kpt. inż. Jerzym Raneckim spostrzeżenia dotyczące pracy w ubraniach gazoszczelnych; nr 7, str. 26

BAJERSKA-PILCH M. - "Zagrożenie dla ludzi i środowiska" - ... stwarzane w razie awarii przez stosowane w energetyce w układach zamkniętych bifenyle i terfenyle; obowiązujące - w Polsce uregulowania prawne; nr 1, str. 25

GŁOW. - "Poskramiacze chemii"- problematyka chemiczno-ekologiczna w planie ratowniczym Łodzi - szkolenie i interwencje specjalistycznej JRG nr 11; nr 6, str. 19 

GROSSET R. - "Wspomaganie decyzji w ratownictwie chemicznym" - o różnorodnych drogach dostępu do baz danych i procedur ratowniczych; problematyka wspomagania dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej; nr 2, str. 27 

GROSSET R. - "Reminiscencji konkursu ciąg dalszy" - zrealizowany w rzeczywistości wariant działań ratowniczych podczas zdarzenia będącego tematem pierwszego zadania konkursu PP ogłoszonego w nr. 6/95, str. 3; nr 2, str. 28

GROSSET R. - "Szerzej o bazie Magister" - nawiązanie do art. "Wspomaganie decyzji w ratownictwie chemicznym" (nr 2, str. 27) - konstrukcja i zasady działania bazy procedur ratowniczych, stworzonej na potrzeby komend rejonowych i JRG PSP; nr 4, str. 27

GROSSET R. - "Co dalej z Hazchem-Code?" - o postępach w pracach nad alternatywnym systemem kodyfikacji transportu materiałów niebezpiecznych; nr 7, str. 21 

GUZEWSKI P. - "Problemy ratownika odizolowanego"- ograniczenia wynikające z reakcji organizmu ratownika pracującego w chemoodpomych ubraniach gazoszczelnych; cz. 1 -nr 1, str. 23; cz. 2 - nr 2, str. 23

GUZEWSKI P. - "CO - groźny i niedoceniany" - zagrożenia dla ratowanych i ratowników stwarzane przez tlenek węgla, sposoby jego wykrywania, metody oznaczania, postępowanie w wypadku zatrucia; cz. 1 - nr 4, str. 25; cz. 2 - nr 5, str. 27; cz. 3 - nr 6, str. 21

HOŁUBOWICZ M. - "Propozycja warta rozważenia" - propozycja rozwiązań systemowych w zakresie ratownictwa chemicznego na terenie województw nie dysponujących wyspecjalizowanymi JRG; nr 11, str. 19

JACEK - "Uszczelnienia w ratownictwie drogowym"; nr 8, str. 21 

KOCIOŁEK K. - "Nowa metoda badania palności" - kompleksowa analiza palności materiałów za pomocą kalorymetru stożkowego; nr 9, str. 18

MAZUR S. - "Otwarci na przyswajanie wiedzy" - rozmowa z dr Zofią Wacławek, dyrektorem Departamentu Ochrony Radiologicznej Obrony Cywilnej w Państwowej Agencji Atomistyki, poświęcona zakresowi kompetencji PAA i PSP i możliwościom rozwoju współpracy tych jednostek; nr 3, str. 11 

RANECKI J. - "Przepompowywanie cieczy palnych') nr 7, str. 22

RANECKI J. - "Groźne beczki"- zagrożenia związane z eksploatacją chloru, jego charakterystyka i zasady postępowania podczas likwidacji skutków awarii z jego udziałem; nr 8, str. 19 

RANECKI J. - "Oczyszczanie wód separatorem oleju') nr 10, str. 22

RANECKI J. - "Słownik zagadnień podstawowych" - pojęcia związane ze zjawiskiem wybuchowości mieszanin gazów i par z powietrzem; nr 10, str. 25

ROMANOWSKI B. - "Skąpani w etylinie"- usuwanie skutków katastrofy drogowej z udziałem cysterny przewożącej 35 tys. ton etyliny i oleju napędowego; współdziałanie PSP z CPN w woj. wrocławskim; nr 1, str. 18

ROMANOWSKI B. - "Pod chmurą amoniaku" - działania ratownicze jednostek PSP i służb technicznych przedsiębiorstwa "Morspol" w Warszawie, usuwające zagrożenie spowodowane rozszczelnieniem instalacji chłodniczej z amoniakiem; uwagi dotyczące m.in. przygotowania sprzętowego PSP do tego typu akcji; nr 2, str. 25

SYCHTA Z. - "Toksyczność produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów wyposażeniowych') nr 3, str. 24 

TERLIKOWSKI T.   -  "Formalno-prawne aspekty ochrony przed NZŚ') nr 3, str. 26

WĘGRZYN W., BISKUP K. - "IFEX 3000 - rewelacyjny system gaszenia?" - próba porównania skuteczności gaśniczej nowego systemu IFEX i tradycyjnego wodno-pianowego agregatu wysokociśnieniowego UHP-250; nr 9, str. 15

PROGNOZOWANIE ZAGROŻEŃ

ADAM - "Ujarzmianie mocy świetlistej" - ochrona przeciwpożarowa w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.; nr 8, str. 23

B.R. - "W trosce o bezpieczeństwo" - aspekty problematyki bezpieczeństwa pod względem pożarowym budowli, poruszone podczas międzynarodowej konferencji w Spalę, zorganizowanej przez ITB, KG PSP, SGSP oraz SITP; nr 1, str. 7 

BERNACIAK Z. - "Bezpieczeństwo na autostradach"- cechy budowy autostrad warunkujące elementy procedur działań ratowniczych na drogach; nr 11, str. 20

Firma Mercor - "Bezpieczeństwo pod względem pożarowym" - ... w budynkach wysokich i wysokościowych; nr 12, str. 29 

G. - "Warunki magazynowania gazu płynnego"; nr. 8, str. 26 

G. - "Wyjaśnienie autorytatywne" - ... Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP w sprawie zakresu obowiązujących przepisów dotyczących zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji; nr 10, str. 32

GŁOW. (NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW POGP) - "Niebezpieczne dobrodziejstwo" - zasady bezpiecznej dystrybucji i eksploatacji butli z gazem płynnym - model opracowany przez Polską Organizację Gazu Płynnego; nr 10, str. 26 

GŁOWACKI A. - "Łódź - miasto obliczalne" - jak system kontrolno-rozpoznawczy PSP w Łodzi stawia czoło specyficznym miejscowym zagrożeniom; nr 6, str. 23 

GŁOWACKI A. - "Batalia o bezpieczny rejon"- przykład wzorowego współdziałania PSP i OSP w ramach KSRG w rejonie słupeckim (woj. konińskie); nr 9, str. 25 

M. - "Nie tylko dla rzeczoznawców. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych') nr 7, str. 29

MAZUR S. - "Ważne zadanie w hierarchii priorytetów" - rozmowa z burmistrzem miasta i gminy Dobczyce, inż. Marcinem Pawlakiem, poruszająca m.in. zagadnienie bezpieczeństwa pod względem pożarowym w gminie oraz współdziałania i zależności między samorządem lokalnym i OSP; nr 2, str. 11 

PAŃCZYK B. - "Znak H" - dodatkowe oznakowanie studzienek hydrantów podziemnych; nr 11, str. 27 

PIECHOCKI J. - "Międzynarodowe sympozjum "Flame '95". Postęp w zabezpieczaniu ochronnym i metodach badań palności') nr 1, str. 42

PIECHOCKI J. - "Nowe kryteria oceny odporności ogniowej') nr 2, str. 47

PIECHOCKI J. - "Akredytowane laboratoria badawcze zajmujące się ochroną przeciwpożarową') nr 5, str. 33 

PIECHOCKI J. - " Wyroby z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie') nr 10, str. 29

PIECHOCKI J., NASIOROWSKI A. - "O gaśnicach śniegowych raz jeszcze" - zmiany uregulowań prawnych dotyczących stosowania gaśnic śniegowych; nr 4, str. 44 

ROMANOWSKI B. - "Las - bogactwo warte poświęceń" -wypracowywanie zasad współdziałania w zabezpieczaniu przeciwpożarowym lasów i usprawnianie systemu nadzoru nad lasami przez zielonogórską Rejonową Dyrekcję Lasów Państwowych i Komendę Wojewódzką PSP; nr 3, str. 29 

SMOLAK L. - "Podpalenia - zbrodnie narastające" - kwalifikacja prawna przestępstwa, procedury wykrywania sprawców, policyjne statystyki; nr 11, str. 23

SZCZYGIEŁ R. - Spotkanie pokomjsji CTIF ds. pożarów leśnych w Manchesterze" - nr 12, str. 27

ORGANIZACJA

A. - "Podsumowanie kadencji" - X Zjazd Wojewódzki ZOSP RP w Rzeszowie; nr 12, str. 41

ART. -"Wytyczanie kierunków i celów" -... na rok następny (m.in. nowe kryteria rozdziału środków na zakupy sprzętu, regulamin umundurowania, szkolenie osób przyjmowanych do służby) oraz wszechstronne podsumowanie realizacji zadań PSP w 1995 r. podczas grudniowej narady kadry kierowniczej PSP; nr 2, str. 33 

ART. - "Wsystemie samorządu terytorialnego"- zagadnienia ochrony przeciwpożarowej tematem sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego; nr 3, str. 8 

ART. - "Wspólnym wysiłkiem') - działalność ratownicza, społeczna oraz współpraca z samorządem lokalnym i PSP systemowej jednostki OSP w Dreństwie, woj. suwalskie; nr 4, str. 37 

ART. - "Taktyka wymuszona koniecznością"- prognozowanie zagrożeń i zapobieganie możliwym katastrofom - rozwiązania poznańskie; nr 7, str. 39

ARTUR - "Praca wciąga jak wir" - o pracach mł. bryg. mgr. Z. Szlagowskiego nad dokumentowaniem historii i teraźniejszości łódzkiej ochrony przeciwpożarowej w wydawanych przez KW PSP w Łodzi periodykach - "Biuletynie" i "Kurierze Strażackim"; nr 1, str. 40

ARTUR - "Okres przygotowawczy w polityce kadrowej" - komendant wojewódzki PSP w Poznaniu, st. bryg. inż. Ryszard Kamiński mówi o funkcjonującym w województwie nowatorskim systemie kwalifikacji kadr; nr 3, str. 39 

ARTUR - "Wgronie najlepszych"- o historii, strukturze organizacyjnej i osiągnięciach Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - z okazji przyznania certyfikatów akredytacji dwóm laboratoriom CNBOP; nr 8, str. 45

ARTUR - "Zapiski z narady" - obszerna relacja, wypowiedzi uczestników narady krajowej komendantów wojewódzkich i szkół pożarniczych, z udziałem przedstawicieli związków zawodowych działających w jednostkach PSP, przebieg dyskusji nad wnioskiem Krajowej Sekcji Pożarniczej NSZZ "Solidarność" o udzielenie wotum nieufności komendantowi głównemu PSP; nr 9, str. 29 

BAUMBERG I., GRZELAK E., PACHUCKI A. - "Czy wizja jednolitego systemu ratowniczego w Polsce jest realna?') nr 9, str. 43

BOCZEK H. - "Pożyteczna narada"- ... szkoleniowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Pożarników Polskich, poświęcona nowoczesnym i tradycyjnym technologiom gaszenia pożarów; nr 4, str. 40

BOLEK M. - "WSKR na miarę potrzeb" - koncepcja modernizacji WSKR w Białymstoku; nr 10, str. 9 

BOSZKIEWICZ T. - "Zasady postępowania w wypadkach masowych') nr 10, str. 47

BR. - Zawsze może być lepiej" - jak funkcjonuje systemowa jednostka OSP Myślenice-Dolne Przedmieście; nr 8, str. 52 

BR. - "Przed Krajowym Zjazdem ZOSP RP" - główne tezy wystąpienia komendanta głównego PSP, nadbryg. F. Dęli podczas plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego ZOSP RP; nr 7, str. 37

BR. - "Modernizacja na miarę potrzeb" - modernizacja RSK sposobem na przeciwstawienie się wzrastającej liczbie zagrożeń w rejonie Goleniowa, woj. szczecińskie; nr 11, str. 38 

CHMIELEWSKI W. - "Ekwiwalent dla ochotników"- wątpliwości dotyczące kryteriów i procedury przydzielania członkom OSP ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub działaniu ratowniczym; artykuł opatrzony jest komentarzem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa; nr 3, str. 47 

CHMIELEWSKI W. - "Wybrać drogę najlepszą..."- głos w dyskusji na temat modelu stosunków między Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP a Państwową Strażą Pożarną; nr 4, str. 39

CHMIELEWSKI W. - "Kontrowersje wokół komendanta gminnego"- głos w dyskusji dotyczącej planów utworzenia funkcji komendanta gminnego (pytania o zakres zadań, podległość, kompetencje); nr 6, str. 43

CHMIELEWSKI W. - "Jaki regulamin zawodów MDP?"- zalety, wady i adekwatność do współczesnych realiów służby pożarniczej dotychczasowego regulaminu zawodów MDP i regulaminu CTIF; nr 11, str. 41

D - "Dzień Strażaka '96" - relacja z obchodów centralnych; nr 6, str. 37

DM - "Emeryci drugiej kategorii?" - wicedyrektor Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego, bryg. inż. Zygmunt Socha, wyjaśnia zgłaszane przez emerytowanych funkcjonariuszy pożarnictwa wątpliwości co do wysokości i waloryzacji należnych im świadczeń socjalnych; nr 4, str. 31

DM - "Uznanie dla PSP w Łodzi"- statystyka działań ratowniczych PSP w woj. łódzkim, koncepcje podnoszenia poziomu specjalizacji jednostek - zaprezentowane podczas narady w KW PSP; nr 4, str. 33

DM - "W Łódzkiem" - III Majówka Strażacka - nowa łódzka tradycja obchodów Dnia Strażaka; nr 7, str. 41 

GLOW. - "Opolscy druhowie - wielcy społecznicy..." - o nowatorskiej i dynamicznej działalności strażaków ochotników w woj. opolskim; nr 11, str. 39

GŁOWACKI A. - "Związek weteranów aktywnych" - cele i program działania nowo powstałego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP; migawki z I Krajowego Zjazdu Związku; nr 2, str. 29

GŁOWACKI A. - "Za podwójną gardą"- organizacja systemu ratowniczo-gaśniczego w Nowym Mieście Lubawskim - przykłady rozwiązań ożywiających i usprawniających współpracę z samorządem terytorialnym; nr 3, str. 40 

GŁOWACKI A. - "Toruń stawia na strażaków..."- o zintegrowanym systemie ratowniczo-gaśniczym w rejonie toruńskim; nr 7, str. 4

GŁOWACKI A. - "Stawka większa niż zwykle"- podsumowanie dwuletniego funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie rejonu zielonogórskiego; nr 10, str. 44 

GŁOWACKI T. - "W trosce o gminy i rejon/'- plon grudniowych narad komendantów rejonowych PSP, poświęconych przede wszystkim ocenie i korektom planów ratowniczych w rejonach oraz zmianom zachodzącym w technice pożarniczej (samochody pożarnicze produkcji krajowej); nr 2, str. 40 

JABŁOŃSKI J. - "Kto ma gasić pożary?" - aspekty prawne udziału pracowników w działaniach pogotowia przeciwpożarowego zorganizowanego na terenie zakładu; nr 11, str. 9 

M. - "Należy się szacunek i serdeczne podziękowania"- działalność i inicjatywy Zespołu Poselskiego Strażaków w 1995 r. podsumowane podczas uroczystej narady, fragmenty dyskusji; nr 5, str. 39

M. - "Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP i ZOSP RP" - zjazdy podsumowujące mijającą kadencję ogniw Związku na szczeblu gminnym - krótkie relacje z kilku gmin; nr 5, str. 43 

M. - "Wśród augustowskich jezior" - ochrona przeciwpożarowa rejonu Augustowa - jak tworzy się podstawy współdziałania PSP, OSP, samorządów i organizacji społecznych; nr 7, str. 45 

MAZUR S. - "Nie był to łatwy rok"- rozmowa z komendantem głównym PSP, nadbryg. Feliksem Delą; próba podsumowania działalności PSP w 1995 r. i sprecyzowania najważniejszych kierunków rozwoju w roku 1996; nr 1, str. 11 

MAZUR S. - "Odkryłem dziedzinę, która mnie pasjonuje" -refleksje komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - st. bryg. inż. Romana Kaźmierczaka związane z jubileuszem 160-lecia Warszawskiej Straży Pożarnej; nr 5, str. 15

MAZUR S. - "Jestem tradycjonalistą" - o swej drodze do pożarnictwa i wizji swojej komendantury opowiada st. bryg. inż. Ignacy Ścibiorek - komendant wojewódzki PSP w Łodzi; nr 6, str. 11

MAZUR S. - "Nie ugiąłem się" - rozmowa z komendantem wojewódzkim PSP w Suwałkach, st. bryg. inż. Marianem Ci-choszem, dotycząca m.in. kondycji służby pożarniczej w województwie, inicjatyw organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej; nr 7, str. 11

MAZUR S. - "Nagrodzony wysiłek"- o staraniach Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej o uzyskanie akredytacji i znaczeniu przyznanych dwóm laboratoriom certyfikatów mówi dyrektor CNBOP, st. bryg. dr inż. Eugeniusz Roguski; nr 8, str. 11

MAZUR S. - "Jesteśmy zawsze otwarci"- rozmowa z komen-dantem-rektorem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. prof. dr. hab. Jerzym Wolaninem, poruszająca m.in. temat miejsca i roli szkoły w systemie kształcenia PSP oraz osiągnięć naukowych pracowników uczelni; nr 11, str. 11 

MAZUR S. - "Mocne wejście" - rozmowa z bryg. mgr. inż. Wiktorem Wiśniewskim - dowódcą Centralnego Odwodu Operacyjnego; nr 12, str. 16

MAZUR S. - "Pożegnanie ze służbą"- rozmowa z odchodzącym na emeryturę st. bryg. mgr. Janem Kielinem - dyrektorem Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego; nr 9, str. 4 

OLBRYŚ M. - "Zmiany pozorowane. Nowy projekt ustawy o Obronie Cywilnej') nr 2, str. 30

OLBRYŚ S. - "Koncepcje i modele" - głos w dyskusji związanej z modelem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; nr 7, str. 38

OŁÓW R. - "Mapa cyfrowa w PSP" - nowo opracowany program komputerowy dla wspomagania działań ratowniczych; nr 3, str. 42

PIEŚNIAK K. - "Jak kontrolować JRG?') nr 10, str. 45 

R. - "Mocne ogniwo systemu"- ... ratowniczego w woj. bielskim - JRG z Andrychowa; nr 8, str. 52 

SCHROEDER M. - "Sprzymierzeniec zwany mediami"- próba odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę środków masowego prze- * kazu w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym; nr 1, str. 39 

SOCHA Z. - "Waloryzacja - styczeń '96"- tabela wskaźników rewaloryzacyjnych; nr 6, str. 46

SZUŁCZYŃSKI M. - "Rejon wyjściowy specjalnie tworzonych JRG PSP" - zasady organizacji i funkcjonowania; nr 11, str. 45

TERLIKOWSKI T. - "Jak wpółpracować z dziennikarzami" - obecność środków masowego przekazu na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej; nr 8, str. 51

TECHNIKA POŻARNICZA

CZEPEK G. -"Deska ratownicza Hansa-Board"- ... stanowiąca uzupełnienie wyposażenia łodzi ratowniczych; nr 6, str. 30 

D. - "Krok do przodu"- oferta serwisowa Wojewódzkiego Zaplecza Techniczno-Usługowego w Sandomierzu; nr 3, str. 33 

GARTOWSKI T. - "Zachodnie aparaty oddechowe') nr 7, str. 33 

GONTARZ A., WIŚNIEWSKI Z. - "Badania atestacyjne pojazdów pożarniczych w CNBOP') nr 10, str. 33 

HEYMAN M. - "Mam pomysł. Interesujący patent CNBOP -urządzenie przelewowe dla zbiorników cieczy, zwłaszcza dla zbiorników wodnych samochodów gaśniczych') nr 8, str. 36 

HEYMAN M. - "Znak bezpieczeństwa B" - rodzaje wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak "B", procedura przyznawania; nr 9, str. 21

HEYMAN M. - "Mam pomysł. Wózek wysuwany dla samochodów ratownictwa technicznego"- nowy patent CNBOP; nr 12, str. 32

HEYMAN M., CZARDYBON J. - "Ograniczniki ciśnienia" -...stosowane w wężowych liniach tłocznych; nr 7, str. 32 

JANISŁAWSKI M. - "Nowa strategia zaopatrzenia" - rozmowa z Romanem Musiałem, prezesem Polskiej Izby Producentów na rzecz Obronności Kraju; nr 4, str. 42 

KONIK R. - "Mam pomysł. Niezawodny agregat" - ... wodny wysokociśnieniowy PROFI-JET - innowacje i nowe możliwości zastosowania; nr 12, str. 31

KRAWCZAK A. - "Specjalny pociąg ratunkowy" - o konstrukcji wagonu, jego wyposażeniu i wyjazdach do akcji opowiadają ratownicy-kolejarze z Rzeszowa; nr 1, str. 26 

ŁABUZ A. - "Uszczelniacz podciśnieniowy HVSP-250 U') nr 8, str. 30

MAZUR S. - "Przed nami jawi się szansa" - rozmowa ze st. bryg. mgr. Aleksandrem Szymańskim - zastępcą komendanta głównego PSP, nadzorującym pion logistyki w służbie; nr 9, str. 11

OLBRYŚ M., OLBRYŚ S. - "Dromader - ratownik skuteczniejszy" - porównanie najistotniejszych możliwości i danych operacyjnych używanych do ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych samolotów: An-2 i Mi-8 "Dromader"; nr 3, str. 4

PŁOTICA M. - "Nowe wymagania dla samochodów pożarniczych"- propozycje Biura Techniki i Zaopatrzenia KG PSP oraz Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa dotyczące wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla samochodów gaśniczych wodno-pianowych nowego typu; nr 5, str. 31 

SAWICKI T. - "Mam pomysł. Podnoszenie skuteczności działań" - zamontowanie w samochodzie GBA 2,5/16 Jelcz 005 działka wodno-pianowego DW 6; nr 3, str. 32 

SZABLEWSKI Z., BARLAK J. - "Profesjonalny dźwig dla PSP" - dane techniczne i możliwości eksploatacyjne samojezdnego dźwigu ratowniczego typu LTM 1040/1; nr 8, str. 32

SZESZKO A. - "Jak walczyć skuteczniej?"- zalety i wszechstronność samolotu An-2, umożliwiające wykorzystanie go m.in. do izolowania pożarów obszarów leśnych; nr 8, str. 29 

WĘGRZYN W. - "Bariery produkcji krajowej" - ... samochodów gaśniczych wodno-pianowych - próby analizy tego zagadnienia podjęte przez Biuro Techniki i Zaopatrzenia KG PSP; nr 7, str. 30

WĘGRZYN W. - "Konstrukcyjno-technologiczne bariery produkcji krajowych samochodów pożarniczych"; nr 9, str. 19 

WĘGRZYN W. - "Żałosna wpadka Biura Konstrukcyjnego Jelcz S.A. Zasada Group" - dostrzeżone przez autora zasadnicze błędy w "Założeniach konstrukcyjnych średniego samochodu gaśniczego wodno-pianowego GBAPr 2,5/24/100 na podwoziach 4x2 Star 1142 i Mercedes Benz 814"; nr 10, str. 37

WĘGRZYN W. - "Prototypy pełne usterek"- wyniki drugiego etapu analizy eksploatacyjnej samochodów gaśniczych wodno-pianowych zabudowanych w firmie PIOTR WAWRZASZEK; nr 10, str. 39

WĘGRZYN W. - "Ocena autopomp NH-301) nr 11, str. 27 

WĘGRZYN W., SZABLEWSKI Z. - "Agregat UHP-250"; nr 3, str. 32

WĘGRZYN W., SZABLEWSKI Z. - "Prototypy pod lupą" - wstępna ocena eksploatacyjna czterech samochodów gaśniczych wodno-pianowych na podwoziu Mercedes 814 DHL, zabudowanych w firmie PIOTR Wawrzaszek, oraz serwisu producenta; nr 6, str. 26

WIERZBOWSKI R. - "Mam pomysł. Wrocławskie usprawnienia. Ciśnieniowe napełnianie samochodowych zbiorników na środek pianotwórczy o pojemności 2,5 m3"; nr 9, str. 21

ZAKŁAD NORMALIZACJI CNBOP - "Polskie Normy na elementy urządzeń tryskaczowych') nr 10, str. 39 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU  NORMALIZACJI CNBOP - "System kontroli sprzętu w JRG') nr 8, str. 33

PRAWO W SŁUŻBIE

*** - "Nowelizacja ustaw') nr 11, str. 45 

BAREJA CZ. - "Choroby zawodowe') nr 1, str. 48 

BAREJA CZ. - "Pomoc finansowa na budownictwo" nr 2, str. 49

BAREJA CZ. - "Pomoc mieszkaniowa') nr 3, str. 49 

BAREJA CZ. - "Szkody i świadczenia powypadkowe') nr 4, str. 58

BAREJA CZ. - "Emerytura i świadczenia') nr 5, str. 51 

BAREJA CZ. - "Urlopy okolicznościowe') nr 6, str. 57 

BAREJA CZ. - "Dylematy mieszkaniowe') nr 7, str. 53 

BAREJA CZ. - "Wypoczynek i urlop bezpłatny strażaka') nr 8, str. 54

BAREJA CZ. - "Urlopy bezpłatne i zwolnienia od służby przysługujące związkowcom') nr 9, str. 53 

BAREJA CZ. - "Nowe przepisy') nr 10, str. 51 

BAREJA CZ. - "Podwyższanie emerytur/) nr 12, str. 43 

HEYMAN M. - "Wynalazczość a prawo"; nr 11, str. 49 

SOCHA Z. - "Ograniczenie wypłat świadczeń emerytalnych"; nr 1, str. 47

SOCHA Z. - "Zmiany w prawie pracy') cz. 1 - nr 10, str. 51; cz. 2 - nr 11, str. 47; cz. 3 - "Urlop wypoczynkowy" nr 12, str. 43

HISTORIA POŻARNICTWA

ART. - "Muzeum w Mysłowicach naszym wspólnym celem" - precyzowanie i przydział zadań na pierwszym posiedzeniu Komitetu Budowy Centralnego Muzeum Pożarnictwa; nr 4, str. 43

CHMIEL M. - "45 lat profesjonalnej straży pożarnej w Lubartowie') nr 9, str. 53

JABŁONOWSKI W. - "Warszawska Straż Ogniowa (Kartki z historii)" - kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii WSO obejmujące lata 1829-1939; nr 5, str. 9 

JABŁONOWSKI W. - "Czując wszystko gorąco - żył sercem..." - wspomnienie poświęcone kpt. Józefowi Hłasce -działaczowi patriotycznemu, przedwojennemu komendantowi warszawskiej straży pożarnej; nr 11, str. 51 

ROM - "Muzeum wartości nieprzemijających" - historia powstania i pomysły na obecną działalność warszawskiego muzeum pożarnictwa; nr 5, str. 50

SCHNEIDER H. - "Służba sanitarna a pożarnictwo"; nr 3, str. 49

SZLAGOWSKI Z. - "Ze sztambucha łódzkiej straży pożarnej. Rzeczy poważne i nie tylko') nr 6, str. 49 

SZLAGOWSKI Z. - "Czar archiwalnych dokumentów" - fragmenty instrukcji i rozkazów z lat 1945-1956, zachowanych w archiwum KW PSP w Łodzi; nr 6, str. 7

WITECKA H. - "Wydawnictwa Centralnego Muzeum Pożarnictwa"; nr 9, str. 58

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ZA GRANICĄ

ANDRZEJEWSKI J. - "Firex '96"- międzynarodowa wystawa środków ochrony i technik przeciwpożarowych organizowana corocznie w Birmingham - oferta firm, towarzyszące seminaria; nr 8, str. 55

D. - "Migawki ze Stanów" - ciekawostki związane z amerykańską ochroną przeciwpożarową; nr 10, str. 54

GARTOWSKI T. (na podstawie "Fire and Rescue" 1/96) -"Służby ratownicze Skandynawii"', nr 7, str. 54

GŁOWACKI A. - "Ostrogi ratownicze zdobywałem w akcjach" - rozmowa z kpt. inż. Peterem Maruśanem - zastępcą komendanta głównego Straży Pożarnej Słowacji, odpowiedzialnym za szkolenie załóg ratowniczych; nr 2, str. 49 

GŁOWACKI A. - "Do służby efektywnej przez sport" - rozmowa z płk. Jurijem Pankowem, zastępcą komendanta głównego straży pożarnych Rosji, na temat tajemnicy sukcesów reprezentacji rosyjskiej w sporcie pożarniczym; nr 3, str. 50 

GŁOWACKI A. - "Służba dla orłów"- rozmowa z płk. Michaiłem Gribaczowem - szefem służby pożarniczej w Ministerstwie Ratownictwa i Eliminacji Skutków Katastrof Rosji; nr 4, str. 58 

KTK - "Ratunek nadejdzie z powietrza" - śmigłowiec jako punkt dowodzenia i kontroli oraz jednostka szybkiej interwencji straży pożarnej w Londynie; nr 8, str. 56 

KTK - "Polska w świecie pożarniczym" - ... w świetle statystyk obrazujących ogólną sytuację pożarową na świecie w latach 1993-94; nr 12, str. 45

KUCNEROWICZ-POLAK B. - "Bezpieczne sięganie do gwiazd"- specyfika zadań i organizacji ochrony przeciwpożarowej w Centrum Badań Kosmicznych NASA im. J.F. Kenne-dy'ego (USA); nr 5, str. 51

ROM. - "Pożar nie zna granic"- wspólne ćwiczenia jako przykład realizacji porozumienia pomiędzy KW PSP w Szczecinie a władzami landu Mecklemburg-Vorpommern o współpracy przygranicznej straży pożarnych; nr 11, str. 53 

ROMANOWSKI B. - "Spisane w Jónkóping" - przygotowanie do działań ratowniczych szwedzkiej straży pożarnej, na przykładzie organizacji ochrony przeciwpożarowej w gminie Jónkóping; nr 11, str. 54

WILCZKOWSKI S. - "Bezpieczny Manhattan"- doświadczenia nowojorskiej straży pożarnej w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i systemów ewakuacyjnych w bydynkach wysokich i wysokościowych; nr 6, str. 61 

WIŚNIEWSKI W. - "/ choć Marsylia jest daleko..."- system ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych, specjalistyczny sprzęt, służby wspomagające - w doświadczeniach francuskich strażaków; nr 2, str. 50

SZKOLENIE

*** - "Kto za co odpowiada. Odpowiedzialność za organizowanie systemu oraz procesy dydaktyczno-wychowaw-cze w szkołach i ośrodkach szkolenia PSP - od ministra po dowódcę JRG"\ artykuł opracowany na podstawie materiałów Biura Kadr i Kształcenia Zawodowego KG PSP; nr 1, str. 33

A. - "Poprawianie systemu" - analiza wydolności dotychczasowego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz propozycje skuteczniejszych rozwiązań zgłoszone podczas obrad Kolegium Komendanta Głównego PSP w Częstochowie; nr 1, str. 31

ADG. - "W poznańskiej Szkole Aspirantów PSP. Czas jubileuszu, czas satysfakcji...') nr 12, str. 6 

A.G. - "Ośrodek wiedzy praktycznej" - reportaż z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Warszawie; nr 5, str. 34 

A.G. - "Na podoficerach straż stoi'r- rozmowa z komendantem Szkoły Podoficerskiej w Opolu, st. bryg. mgr. Stanisławem Pacyną; nr 12, str. 35

ART. - "Mistrzostwa w Łańcucie"- IV Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożamicze Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Zakładów Spirytusowych i Drożdżowni "Polmos"; nr 8, str. 41

B.R. - "Ten zawód wymaga ciągłego doskonalenia"- tradycje i współczesna oferta szkoleniowa krakowskiego WOSz PSP; nr 4, str. 55

BAUMBERG I., PACHUCKI A. - "Ćwiczenia ratownicze -próba oceny poziomu ratownictwa') nr 9, str. 47 

BRONOWICZ J. - "Szkolenie specjalistyczne aspirantów') nr 10, str. 42

CHMIELEWSKI W. - "Specyfika szkolenia OSP') nr 7, str. 49 

DK - "W wodach jeziora Pluszne" - VIII Mistrzostwa Polski Strażaków-Płetwonurków, zorganizowane przez KW PSP w Olsztynie; nr 8, str. 43

DM - "Proces szkolenia" - ... realizowany w łódzkich jednostkach ratowniczo-gaśniczych, uwzględniający specyfikę rejonu działania oraz inicjatywy szkolących i szkolonych, na przykładzie JRG nr 7 i 8; nr 6, str. 32

ENGIEL M. - "Zrywanie z werbalizmem" - budowa obiektu do pozoracji pożarów wewnętrznych - propozycja Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie; nr 2, str. 42 

ENGIEL M. - "Strażak pod ziemią" - propozycja budowy stanowiska do ćwiczeń działań ratowniczych podczas zawałów ziemnych; nr 6, str. 35

G.A. - "Wlabiryncie grozy"- konstrukcja i pomysł na wykorzystanie w procesie dydaktycznym komory dymowej - dzieła pracowników i elewów SP PSP w Supraślu; nr 4, str. 56 

GŁÓW. - "Konkurs szkoleniowy rozstrzygnięty. Nagrodzone inicjatywy"- prace nagrodzone w konkursie dotyczącym projektowania i wykonania środków dydaktycznych do kształcenia pożarniczego; nr 6, str. 4

GŁÓW. - "Opolskie warsztaty pedagogiczne" - o zorganizowanych przez Szkołę Podoficerską PSP warsztatach, mających na celu wymianę doświadczeń dydaktycznych w gronie instruktorów i komendantów wojewódzkich ośrodków szkolenia PSP; nr 11, str. 9

GŁOWACKI A. - "Strażak jedzie do Bydgoszczy..." - teoria i praktyka w szkoleniowej rzeczywistości bydgoskiej Szkoły Podoficerskiej PSP - reportaż; nr 4, str. 47 

GŁOWACKI A. - "Szkoła nobilitowana" - o częstochowskiej Centralnej Szkole PSP, z okazji uroczystości nadania jej sztandaru; nr 8, str. 6

GŁOWACKI A. - "Wysokie progi pod elewów nogi" - stanowiska do ćwiczeń praktycznych poszczególnych rodzajów ratownictwa - stały element szkolenia w opolskiej Szkole Podoficerskiej PSP; nr 11, str. 29

GOŁĘBOWSKI W. - "Jubileusz szkoły zasłużonej" - komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, st. bryg. mgr Witold Gołębowski opowiada o dokonaniach szkoły i jej przemianach w 25-letniej historii istnienia; nr 10, str. 6 

JACEK - "Podwodny film w szkoleniu" - zalety zastosowania filmów wideo z akcji i ćwiczeń pod wodą jako pomocy naukowej; nr 8, str. 37

KONARZEWSKI H. - "Piotrkowski trening sztabowy" - ... Wojewódzkiego Zespołu ds. Ratownictwa - wypracowanie koncepcji działań ratowniczych po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska; nr 8, str. 38 

LEWANDOWSKI T. - "Manewry na Zalewie" - praktyczna część ćwiczeń piotrkowskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Ratownictwa, zgrywających działania podmiotów ratowniczych na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska; nr 11, str. 37

ROM. - "Szkoleniowa ťTamaŤ" - weryfikacja założeń teoretycznych rejonowego planu ratowniczego oraz doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami ratowniczymi podczas ćwiczeń zawierających elementy kilku typów ratownictwa, zorganizowanych przez KR PSP w Szczecinie; nr 3, str. 34

ROM. - "Czym skorupka za młodu..."- realizacja programów nauczania w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie; nr 4, str. 49 

ROM. - "Nowa siła SGSP" - relacja z uroczystej inauguracji roku akademickiego; nr 12, str. 33

ROMANOWSKI B. - "SGSP - trzy lata później"- działalność dydaktyczno-naukowa uczelni i jej warunki lokalowe - relacja z wizyty w szkole przedstawiciela redakcji, odpowiedź na zamieszczony w PP krytyczny artykuł; rozmowa z rektorem uczelni, st. bryg. prof. dr. hab. Jerzym Wolaninem; nr 12, str. 36 

SAWICKI T. - "Rozpoznanie operacyjne"- ... jako niezbędny ^element ćwiczeń ratowniczych w obiektach; nr 2, str. 42 

WASIAK Z. - "Dmuchanie na zimne"- ćwiczenia integrujące różne podmioty ratownicze przeprowadzone w Płocku, m.in. w obiektach Petrochemii Płock S.A.; nr 7, str. 51

SPORT I REKREACJA

ARTUR - "Wysoka ranga sprawności fizycznej" - II Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym zorganizowane w Toruniu - kilka uwag o sekretach doskonałej organizacji strażackich imprez sportowych oraz refleksje o powszechności uprawiania sportu w jednostkach straży pożarnych; nr 5, str. 59 

ARTUR - "Na mistrzowską formę trzeba pracować latami" -refleksje związane z przygotowaniem reprezentacji województwa suwalskiego do startów w zawodach w sporcie pożarniczym; nr 12, str. 49

BR. - "Częstochowskie zmagania" - IX Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP; nr 11, str. 53 

GŁÓW. - "Sprawni jak strażacy"- o bazie sportowej garnizonu toruńskiego i jej wykorzystaniu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych ratowników; nr 4, str. 59 

GŁÓW. - "Konińskie inicjatywy sportowe') nr 7, str. 56 

GŁÓW. - "Sprawności nie da się zadekretować" - analiza sprawności fizycznej strażaków w '95 r., dokonana przez Wydział Zdrowia i Kultury Fizycznej KG PSP; nr 9, str. 61 

GŁÓW. - "Przepraszam, tylko trzy pytania... W podwójnej koronie" - rozmowa ze st. ogn. Markiem Olejarzem, reprezentantem KW PSP Tarnobrzeg, mistrzem Polski w dwuboju pożarniczym; nr 1, str. 48

K. - "Sportowe zmagania" - relacja z XIII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym w Częstochowie; nr 9, str. 59

RODOWSKI M. - "Mistrzostwa młodych strażaków" - końcowe rezultaty Ogólnopolskich Zawodów MDP; nr 12, str. 51 

SŁAWATYCKI M. - "Na bieżni i wspinalni" - Turniej w Dwuboju Pożarniczym w Chojnicach i Tucholi sprawdzianem kadry narodowej w sporcie pożarniczym; nr 7, str. 57 

SOCHACKI M. - "Konfrontacje na wysokości" - krótkie podsumowanie pierwszych ogólnopolskich zawodów ratownictwa górskiego w Karłowie, woj. wałbrzyskie; nr 3, str. 52 

TOMCZAK K. - "Sport w poznańskiej szkole" - ... dawniej i obecnie; nr 10, str. 54

TROCKI M., USTOWSKI Z. - "Mistrzostwa Europy Strażaków"- ... w Akwizgranie, wyniki zawodów, nr 12, str. 49

NIEPRZECIĘTNI

Publikacje poświęcone:

st. kpt. inż. Krzysztof owi Gercowi - A. Głowacki; nr 1, str. 14

kpt. inż. Zbigniewowi Bizewskiemu - Rom.; nr 2, str. 14

kpt. inż. Jerzemu Raneckiemu - Dorota; nr 3, str. 14

st. asp. Zygmutowi Grabowskiemu - Romanowski B.; nr 4, str. 14

bryg. inż. Adamowi Dąbrowskiemu - głów.; nr 5, str. 13

st. bryg. mgr. Bohdanowi Kozłowskiemu - Romanowski B. - "Biografia aktywną służbą pisana...') nr 5, str. 20

st. kpt. inż. Andrzejowi Wyciszkiewiczowi - Dorota; nr 6, str. 14

kpt. inż. Mariuszowi Rodzę - Adam; nr 7, str. 14

ogn. Leszkowi Tanasiowi - art.; nr 8, str. 14

mł. bryg. mgr. Stanisławowi Sowie - głów.; nr 10, str. 10

st. asp. Przemysławowi Rembielakowi - głów.; nr 10, str. 13

kpt. inż. Janowi Pochopniowi - A.G.; nr 12, str. 14

LISTY I POLEMIKI

*** - "Memento dla dowódców" - kilka uwag uzupełniających do artykułu R. Grosseta "Reminiscencji konkursu ciąg dalszy" (nr 2, str. 28), dotyczącego kontrowersyjnego wariantu działań przyjętego podczas rzeczywistej akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego; nr 4, str. 7

*** - "Nakaz chwili" - ratownictwo przedmedyczne w straży pożarnej; nr 9, str. 7

*** - "Niechlubny relikt przeszłości" - krytyczne uwagi dotyczące zastosowanej metodologii podwyższania uposażeń w PSP; nr 6, str. 3

*** - "Czy musieli zginąć" - przyczyny tragedii podczas akcji przy pożarze ścierniska; nr 12, str. 9 

*** - "Dystans wychowania i kształcenia" - kilka uwag na temat dyscypliny służbowej w SGSP; nr 12, str. 9 

*** - "Zanim powstaną autostrady1) nr 12, str. 10 

BĄK A. - "Czego Jaś się nie nauczy..."- kilka krytycznych uwag dotyczących rozwoju sportu pożarniczego w szkołach aspirantów PSP i SGSP; nr 1, str. 7

DZIERZĘCKI R. - "Mam wątpliwości"- ... dotyczące przepisu nakazującego wycofanie od stycznia '96 r. gaśnic śniegowych GS-6 (waga pow. 20 kg); nr 2, str. 7

HALINIAK F. - "Skandal ubezpieczeniowy" - nawiązanie do art. "Ekwiwalent dla ochotników" (nr 3, str. 47); nr 7, str. 6 

HALINIAK F. - "Przypadki wołające o pomstę..."- uzupełnienie artykułu "Skandal ubezpieczeniowy" (nr 7, str. 6); nr 11, str. 7 

JASIŃSKI H. - "Możemy mieć więcej 'wpadek'..." - uwagi uzupełniające treść artykułu "Reminiscencji konkursu ciąg dalszy" (nr 2, str. 28) - kontrowersyjne rozwiązanie zastosowane podczas akcji rat. chemiczno-ekologicznego; nr 9, str. 7

KOŁODZIŃSKI P. (ZZS "FLORIAN") - "Najprościej winę zrzucić na związkowców..."- polemika z tezami listu "Niechlubny relikt przeszłości" (nr 6, str. 3), dotyczącego ostatniej regulacji płac w PSP; nr 10, str. 8

LIPKOWSKI T. - "Głową w mur?" - nawiązanie do artykułu pt. "Niebezpieczne dobrodziejstwo" (PP 10/96, str. 26) - problemy związane z dystrybucją gazu płynnego; nr 12, str. 9 

MATUZIK M. - "Deklaracje nadal obowiązują" - polemika z artykułem "Emeryci drugiej kategorii?" Z. Sochy (nr 4, str. 31), dotyczącym praw do zaopatrzenia emerytalnego; nr 6, str. 10

NOWICKI T. (SA PSP POZNAŃ) - "Nie można tego czynić na siłę..."- polemika z opiniami na temat stanu kultury fizycznej i sportu pożarniczego w szkołach aspirantów PSP i SGSP, wyrażonymi w art. "Czego Jaś się nie nauczy..." (nr 1, str. 7); nr 6, str. 9

PIECHOCKI J. - "Autorowi ku wyjaśnieniu" - odpowiedź na pytania dotyczące dopuszczalnych przeróbek gaśnic śniegowych GS-6, zawarte w liście "Mam wątpliwości" (nr 2, str. 7); nr 2, str. 7

RATAJCZYK M. - "To nie kiepski żart..." - kilka uwag uzupełniających do artykułu R. Grosseta "Reminiscencji konkursu ciąg dalszy" (nr 2, str. 28), dotyczącego kontrowersyjnego wariantu działań przyjętego podczas rzeczywistej akcji ratownictwa chemiczno-ekologicznego; nr 4, str. 7 

RUCH - "Dlaczego bez munduru?!"- ... podczas wykonywania obowiązków służbowych - pytanie do funkcjonariuszy PSP; nr 7, str. 6

SIKORSKI A. - "Nie można czekać bezczynnie" - jak zapewnić pełną obsadę etatową w korpusie aspirantów; nr 11, str. 3

STRAŻACY Z JRG NR 8 W KAMIENNEJ GÓRZE, woj. JELENIOGÓRSKIE - "Skandal, to za mało..."- głos w dyskusji na temat ochrony strażaków przed zakażeniem wirusem HIV podczas akcji ratowniczych; nr 8, str. 8 

SZCZYGIEŁ R. - "Chciałbym sprostować błąd"- ... dotyczący średniej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru traw; nr 12, str. 10

TOMCZYK K. - "Tendencyjne porównania" - polemika z tezami artykułu "Dromader - ratownik skuteczniejszy" (nr 3, str. 4); nr 11, str. 7

T.R. - "Plusy ustawy"- ...o wychowaniu w trzeźwości dającej OSP możliwość ubiegania się o koncesję na sprzedaż alkoholu; nr 12, str. 10

WASIAK Z. - "Pomysł pod rozwagę" - oznakowanie samochodów wyposażonych w instalację gazową; nr 11, str. 7 

ZBYSZYŃSKI J. - "Dziwię się lekarzom..." - głos w dyskusji zapoczątkowanej artykułem "Samoobrona przed wirusem HIV" (nr 6, str. 18); nr 7, str. 6

do góry