• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2012

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2012

W OGNIU PYTAŃ

nr 1/2012

 • Agnieszka Wójcik, „O zadaniach dozoru technicznego” – rozmowa z dyrektorem Zespołu Koordynacji Inspekcji Urzędu Dozoru Technicznego; str. 8

nr 2/2012

 • Bogdan Romanowski, „Członkostwo w SITP zobowiązuje” – rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Bronisławem Skaźnikiem; str. 6

nr 3/2012

 • Anna Łańduch, „Prestiżu i stabilizacji!” – rozmowa z Jackiem Borowskim, dyrektorem Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; str. 16

nr 4/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Narzędzie równowagi” – wątek nadgodzin w systemie służby PSP w rozmowie z nadbryg. Januszem Skulichem, zastępcą komendanta głównego PSP; str. 6

nr 5/2012

 • Stanisław Mazur, „Takie były początki” – rozmowa z gen. brygadierem Feliksem Delą – współtwórcą i pierwszym komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, w roku jubileuszu 20-lecia istnienia PSP; str. 6
 • Stanisław Mazur, „Mamy powody do satysfakcji” – o funkcjonowaniu PSP w roku jubileuszu 20-lecia istnienia tej formacji mówi komendant główny gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz; str. 8

nr 6/2012

 • Agnieszka Wójcik, „WOPR nie utonie” – rozmowa z prezesem Zarządu Głównego WOPR Jerzym Telakiem; str. 6

nr 7/2012

 • Agnieszka Wójcik, „Zarządzanie bez lukru” – rozmowa z nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem, mazowieckim komendantem wojewódzkim PSP; str. 6

nr 8/2012

 • Agnieszka Wójcik, „Bezstronny nadzór” – rozmowa z wiceprezesem ds. transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniewem Mączką; str. 6

nr 9/2012

 • Anna Łańduch, „Przyroda wzięła odwet” – rozmowa z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Kazimierzem Szablą, nadleśniczym w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w czasie pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej w 1992 r.: str. 8

nr 10/2012

 • Bogdan Romanowski, „Idziemy w dobrym kierunku” – rozmowa z dyrektorem Zarządu Wykonawczego ZOSP RP dh. Jerzym Maciakiem; str. 8

nr 11/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Więcej pokory!” – rozmowa z Reginą Rokitą, byłą wieloletnią rzeczniczką prasową zawodowej straży pożarnej i związku straży ochotniczych; str. 6

nr 12/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy” – rozmowa z płk. poż. Władysławem Pilawskim, nestorem polskiego pożarnictwa; str. 6

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

nr 1/2012

 • Waldemar Jaskółowski, „Co grozi bazom?” – zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne dla bezpieczeństwa pożarowego baz paliw płynnych; str. 10
 • Wiktor Lasota, „Przygotować się na najgorsze” – pożary zbiorników magazynowych ropy naftowej i produktów naftowych: jakie zabezpieczenia ppoż. przewidzieć w fazie projektowania zbiorników; str. 14
 • Paweł Janik, „Przeciw awariom” – ryzyko związane z funkcjonowaniem baz gazu płynnego: zakładowe procedury bezpieczeństwa; str. 18
 • Radosław Czapla, Henryk Kryszczyszyn, „Wspólne kontrole” – …Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy w wybranych bazach paliw płynnych; str. 20
 • Roman Jaroszewski, „Stutysięcznik można ugasić” – zbiorniki magazynowe ropy naftowej i produktów naftowych: nowa metoda gaśnicza, wnioski z doświadczeń i zdarzeń; str. 22
 • Wojciech Rapka, „Ćwiczenia z pamięci” – pożar zbiornika w Rafinerii Trzebinia: doskonalenie zasad współdziałania ratowniczego; str. 28
 • Aleksander Adamski, Przemysław Wysoczyński „Po pierwsze woda” – warianty taktyczne zaopatrzenia wodnego: wysokowydajne układy pompowo wężowe; str. 30
 • Bernard Król, Mirosław Sobolewski, „Piany gaśnicze, czyli norma wymaga”: zmiany w sposobie definiowania właściwości pian i ich kwalifikacji do obszarów zastosowań wprowadzone przez najnowsze normy europejskie; str. 34
 • Agnieszka Wójcik, „Lądowanie na pianie” – specyfika lądowania awaryjnego bez podwozia i działań lotniskowej straży pożarnej z tym związanych na przykładzie awarii Boeinga 767 PLL LOT na warszawskim Lotnisku Chopina 1 listopada 2011 r.; str. 42

nr 2/2012

 • Aleksander Kucharczyk, „Próba generalna przed Euro 2012” – praktyczny sprawdzian postępowania związanego z zabezpieczeniem dużej imprezy masowej: mecz Polska – Włochy na Stadionie Miejskim we Wrocławiu; str. 8
 • Elżbieta Przyłuska, „Na jakiej podstawie…” – włączanie ochotniczej straży pożarnej w struktury krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego: luki w procedurach prawnych; str. 12

nr 3/2012

 • Przemysław Pieniężny, Olgierd Koźmiński, „Katastrofa pod Szczekocinami. Ostatni rozjazd” – 3 marca 2012 r.: kolejne etapy akcji ratowniczej; str. 8
 • Rajmund Korusiewicz, „Katastrofa pod Szczekocinami. Okiem koordynatora działań medycznych”; str. 12
 • Wiesław Jaroszyński, „Katastrofa pod Szczekocinami. Z perspektywy kolejarzy”; str. 14
 • Marta Małecka, „Czarne dni na kolei” – wypadki i katastrofy w historii polskiego kolejnictwa; str. 15

nr 4/2012

 • Sławomir Zając, „Szacowanie ryzyka” – arkusz oceny ryzyka i lista charakterystycznych scenariuszy możliwych zdarzeń: PSP przed Euro 2012; str. 10
 • Paweł Janik, „Opiniowanie bezpieczeństwa imprez masowych” – wskazówki przed Euro 2012; str. 14
 • Paweł Janik, „Prewencja przed Euro” – prace legislacyjne, odbiory obiektów – cykl przygotowań od 2008 r.; str. 16
 • Zbigniew Dobosz, „Droga do Euro 2012” – kalendarium przygotowań Polski do organizacji mistrzostw 2 maja 2007 – 6 lutego 2012; str. 18
 • Krzysztof Pietrasik, Magdalena Skrzypczak, „Razem z sąsiadem” – współpraca z Ukrainą na etapie przygotowań do organizacji i zabezpieczenia imprez Euro 2012; str. 21
 • Agnieszka Wójcik, „Bezpieczna Warszawa” – priorytetowe przedsięwzięcia władz stolicy związane z poprawą bezpieczeństwa w mieście, m.in. w kontekście Euro 2012 – jak działa Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy; str. 22
 • Włodzimierz Błaszczyński, „Pomysł na Euro 2012” – proces kształtowania się koncepcji zabezpieczenia operacyjnego turnieju przez krajowy system ratowniczo-gaśniczy; str. 24
 • Anna Obolewicz, „Zagrożenia CBRN” – jak wygląda odpowiedzialność służb za zabezpieczenie imprez pod względem zagrożeń terrorystycznych w kontekście przygotowań do Euro 2012; str. 28
 • Jan Osiej, Tomasz Wołoszyn, „Sprawdzian narodowego debiutanta” – ustawowe uprawnienia i obowiązki PSP a współpraca z organizatorami imprez – wnioski po lutowym meczu Polska – Portugalia na Stadionie Narodowym w Warszawie przed Euro 2012; str. 34
 • Grzegorz Maliszewski, „Gdański test gotowości” – mecz Polska – Niemcy we wrześniu 2011 r. na stadionie PGE Arena Gdańsk: kontrola stadionu, założenia ewakuacji, zabezpieczenie operacyjne – sprawdzian przed Euro 2012 ; str. 34
 • Tomasz Wiśniewski, „Zintegrowane zarządzanie” – mecz Polska – Węgry na Stadionie Miejskim w Poznaniu, listopad 2011 r.: koncepcja i realizacja zabezpieczenia imprezy, test przed Euro 2012; str. 36
 • Lech Lewandowski, „Nieprzewidziane zagrożenie” – po meczu testowym przed Euro 2012 we Wrocławiu: rozmowa z płk. dr. Friedrichem Brohsem, odpowiedzialnym za działania wiedeńskiej straży pożarnej podczas ME w Piłce Nożnej 2008; str. 38
 • Marceli Sobol, „Kadra na Euro” – zadania szkoleniowe i funkcjonariusze PSP szkoleni w ramach projektu przygotowań do zabezpieczania turnieju Euro 2012; str. 40
 • Jerzy Ranecki, „Z małej chmury…” – awaryjne uwolnienie toksycznej parującej cieczy w miejscu publicznym na przykładzie rzeczywistego zdarzenia w Poznaniu; str. 42

nr 5/2012

 • Lech Lewandowski, „Żelazny Most” – ćwiczenia zewnętrznego planu ratowniczego przygotowanego przez dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP: drugi co do wielkości na świecie zbiornik na odpady z flotacyjnego przerobu miedzi; str. 20
 • Barbara Babuśka, „OUOW kategorii A – nowe obowiązki PSP” – postanowienia ustawy o odpadach wydobywczych dotyczące procedur bezpieczeństwa w obiektach unieszkodliwiania odpadów; str. 22
 • Agnieszka Wójcik, „Przećwiczyć las” – ćwiczenia centralnego odwodu operacyjnego KSRG w woj. świętokrzyskim; str. 25

nr 6/2012

 • Andrzej Siekanka, „Pożar w Niepołomickiej Strefie Przemysłowej” – pożar w zakładzie utylizacji odpadów niebezpiecznych; str. 8
 • Tomasz Węsierski, „BLEVE w bazie paliw” – akcja w bazie paliw płynnych w Jezierzycach Słupskich; str. 12
 • Jarosław Zarzycki, „Rozpoznanie podczas pożaru lasu”; str. 17
 • Jerzy Ranecki, „Idea i zasady dekontaminacji masowej”; str. 20
 • rom., „Teraz CNBOP-PIB!” – Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska” dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego; str. 23
 • Tadeusz Jopek, „Z czym do prądu?” – bezpieczeństwo ratowników podczas działań grożących porażeniem prądem elektrycznym; str. 24

nr 8/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Modlin uskrzydlony” – kategoria lotniska, potencjał i zadania Lotniskowej straży Pożarnej; str. 9
 • Paweł Frątczak, „Pantery gotowe do startu” – samochody ratowniczo-gaśnicze i samochód dowódczo-ekologiczny: wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej w Modlinie; str. 12
 • Andrzej Kamiński, „Na straży lotnisk” – lotniskowe straże pożarne: zadania, rejon operacyjny, system szkolenia, specyfika wyposażenia; str. 16
 • Bartosz Pawnik, „Prawo lotnicze” – bezpieczeństwo lotnisk i zadania PSP w uregulowaniach prawnych; str. 20
 • Tomasz Kubiak, „Tragedia na przejeździe kolejowym” – akacja ratownicza po głośnym lipcowym wypadku na przejeździe Bratoszewice-Domaradzyn; str. 22
 • Paweł Frątczak, Anna Sakowska, „Żywioł był bezlitosny” – bilans niszczycielskiego działania żywiołów katastrof naturalnych w letnich działaniach PSP: trąby powietrzne, nawałnice, wyładowania atmosferyczne; str. 24

nr 9/2012

 • Piotr Buk, „Z perspektywy dwóch dekad” – relacja nadbryg. w st. spocz. Piotra Buka, w 1992 r. dowodzącego akcją ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej; str. 11
 • Włodzimierz Błaszczyński, „Euro 2012 w praktyce” – w jakim stopniu PSP udało się zrealizować planowane przedsięwzięcia, na ile przydatne okazały się zaplanowane siły; str. 15
 • aw., Okiem dowódcy” – nadbryg. Janusz Skulich, zastępca komendanta głównego PSP, przewodniczący zespołu koordynującego działania jednostek organizacyjnych PSP w związku z organizacją Euro 2012: refleksje po turnieju; wypowiedzi dowódców poszczególnych operacji; str. 20
 • Stanisław Rybicki, Zbigniew Sural, „Rachunek za Turniej” – PSP podsumowuje koszty osobowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Euro 2012; str. 26
 • Dariusz Marczyński, „Wnioski i rekomendacje” – Euro 2012 jako sprawdzian zdolności organizatorskich i potencjału PSP; str. 28
 • Agnieszka Wójcik, „Lidar w akcji” – lidary konstrukcji Instytutu Elektroniki WAT, czyli urządzenia emitujące promieniowanie laserowe wykorzystywane na potrzeby PSP; str. 32
 • Wiesław Wypych, „Nie wchodzi się dwa razy do…” – dwa pożary w Elektrowni Turów w Bogatyni w relacji dowódcy akcji ratowniczej; str. 34
 • Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, „Co wiemy o RKO?” – jaką wiedzą z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dysponują strażacy-ratownicy: wyniki ankiety; str. 35
 • Marzena Półka, Zdzisław Salamonowicz, Maciej Skulich, „Acetylen – awarie kontrolowane” – eksperymenty w pełnej skali; str. 37

nr 10/2012

 • Jerzy Ranecki, „Tramwaj w tunelu” – tunel tramwajowy w Poznaniu: drugi tego typu obiekt w Polsce – ćwiczenia sprawdzające koncepcję jego zabezpieczenia ratowniczego; str. 10
 • Szymon Kokot-Góra, Dariusz Olcen, „Eksperymenty z LPG” – …na poligonie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie; str. 14
 • Tadeusz Jopek, „Acetylen – potrzebny, ale groźny” – wnioski z analizy statystycznej zdarzeń i akcji PSP: specyfika zagrożeń, z którymi spotkać się mogą ratownicy PSP; str. 17
 • Tomasz Sawicki, „Ryzyko utraty życia w pożarze” – analiza statystyk i wnioski; str. 22
 • Tomasz Węsierski, Jan Czardybon, „Czynniki termiczne – skutki oddziaływań” – temperatura jako podstawowe zagrożenie dla strażaka podczas działań, str. 25

nr 11/2012

 • Wiesław Wypych, „Megawaty w płomieniach” – pożar w Elektrowni Turów w Bogatyni, lipiec 2012 r.: analiza zdarzenia; str. 10
 • Michał Kamieniecki, „Ćwiczmy się!” – ćwiczenia międzywojewódzkie „Warmia 2012”; str. 13
 • Dariusz Marczyński, „Droga do nadsystemu” – refleksje w drodze do integracji systemów i dziedzin ratownictwa w Polsce; str. 16
 • Dariusz Goźliński, „Stawiamy na praktykę. VIII Międzynarodowe XII Ogólnopolskie Manewry Ratownictwa Wysokościowego PAŁUKI 2012”; str. 19
 • Jerzy Ranecki, „Podstawowy kurs dowodzenia” – kluczowe zadania, które powinni realizować KDR; str. 22

nr 12/2012

 • Tomasz Gartowski, „Pod niebem Kolchidy” – Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza USAR Poland na międzynarodowych ćwiczeniach GEORGIA 2012 w Gruzji; str. 10

TECHNIKA

nr 1/2012

 • Paweł Frątczak, „Ciężkie samochody przemysłowe” – specyfika pojazdów przeznaczonych do gaszenia pożarów w zakładach petrochemicznych i bazach paliw płynnych; str. 38

nr 2/2012

 • Zbigniew Bala, „Gdzie strażak nie może…” – urządzenia do zdalnej detekcji i analizy zagrożeń: prototypy GRYF i TRM; str. 30
 • Paweł Frątczak, „Dragony na polskich lotniskach” – dane techniczne i możliwości taktyczne serii samochodów Dragon dla lotniskowych straży pożarnych: str. 33
 • Lech Lewandowski, „Zastrzyk ratowniczej techniki” – 22 samochody specjalistyczne dla jednostek PSP na Dolnym Śląsku; str. 36

nr 3/2012

 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Ćwiczenia w ogniu” – komory rozgorzeniowe; str. 48

nr 4/2012

 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Chemiczne rozpoznanie” spektrometry; str. 48

nr 5/2012 T

 • Tadeusz Jopek, „Sprzęt do podawania proszku gaśniczego – analiza stanu oraz kierunki rozwoju”; str. 26
 • rom., „SAWO 212 pod strażacką egidą” – XXI Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa w Poznaniu; str. 30
 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Gorące obrazy” – kamery termowizyjne”; str. 32

nr 6/2012

 • Agnieszka Wójcik, Paweł Frątczak, „Medyk na kołach” – pierwszy w Polsce samochód ratownictwa medycznego; str. 28
 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Czujny nasłuch” – geofony; str. 30

nr 7/2012

 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Wgląd w głąb” – kamery wziernikowe; str. 27

nr 8/2012

 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. I wszystko jasne…” – balony oświetleniowe; str. 26

nr 9/2012

 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Pomoc od ręki” – AED – automatyczne defibrylatory zewnętrzne; str. 43

nr 10/2012

 • Marian Kowalewski, Bolesław Kowalczyk, Henryk Parapura, „Łączność radiowa dla służb ratowniczych”; str. 28
 • Marta Małecka, „Kramik techniczny. Ratuj się sam” – wyciągarki; str. 32

nr 11/2012

 • Bogdan Chojnacki, Bolesław Kowalczyk, Marian Kowalewski, Henryk Parapura, „Łączność szyta na miarę” – zalety systemu TETRA; str. 25
 • Paweł Frątczak, „Drugi na świecie!” – ciężki przemysłowy samochód ratowniczo-gaśniczy wodno-pianowo-proszkowy z masztem gaśniczym ELF 12000/1000 HRET w Zakładowej Służbie Ratowniczej Synthos SA w Oświęcimiu; str. 28

nr 12/2012

 • Paweł Frątczak, „Pantery Chopina” – dwa ciężkie lotniskowe samochody ratowniczo-gaśnicze Panther CA-7 8x8 SWB HRET (FLF 12600/1500/250) – najnowszy nabytek straży pożarnej Lotniska Chopina w Warszawie; str. 34
 • Bogdan Chojnacki, Bolesław Kowalczyk, Marian Kowalewski, Henryk Parapura, „Skuteczna łączność radiowa” – jakich przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych i technicznych wymaga jej zapewnienie w PSP; str. 38

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

nr 1/2012

 • Iza Bella, „Stałe urządzenia gaśnicze – cz. 3. Pianą w ogień” – stałe i półstałe urządzenia gaśnicze (SUG) pianowe; str. 46

nr 2/2012

 • Tomasz Sawicki, „Tajemnicze pożary” – samozapalenie: czy to ono może być de facto przyczyną wielu zdarzeń kwalifikowanych jako nieustalone lub podpalenia?; str. 14
 • Łukasz Godlewski, „Zagrożenie wybuchem – strefa czy całe pomieszczenie?” – kwalifikacja przestrzeni zagrożonej wybuchem i jej konsekwencje dla wymogów bezpieczeństwa; str. 18
 • Iza Bella, „Stałe urządzenia gaśnicze – cz. 4. Proszek czy aerozol?”; str. 22
 • Jarosław Zarzycki, „Bezpieczeństwo pożarowe lasów – cz. 1” – rozkład obowiązków związanych z bezpieczeństwem pożarowym lasów: właściciele, zarządcy i użytkownicy gruntów leśnych – Państwowa Straż Pożarna: wymagania przepisów; str. 26

nr 3/2012

 • Jarosław Zarzycki, „Bezpieczeństwo pożarowe lasów – cz. 2 – na co powinien zwracać uwagę strażak kontrolujący bezpieczeństwo pożarowe lasu; str. 39
 • Dariusz Baranowski, „Niebezpieczne ogrzewanie” – zamarznięcie cieczy roboczej przyczyną wybuchów kotłów centralnego ogrzewania w kotłowniach małych obiektów; str. 42

nr 4/2012

 • Jerzy W. Sobstel, „Monitoring pożarowy. Przepisy i wymagane dokumenty”; str. 44

nr 5/2012

 • Tomasz Sawicki, „Nowa instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasów”; str. 34
 • Katarzyna Radwan, Zuzanna Ślosorz, Joanna Rakowska, Bożenna Porycka, „Zanieczyszczenia wód a jakość piany gaśniczej”; str. 37
 • Ewa Pietraszek, „Niebezpieczne substancje chemiczne” – porządki na ryku substancji chemicznych: europejskie rozporządzenie REACH – registration, evaluation and authorisation of chemicals; str. 40

nr 6/2012

 • Łukasz Godlewski, „Zwarta przestrzeń a wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem”; str. 31
 • Jan Czardybon, „Czas na SUG mgłowe” – dlaczego coraz częściej zastępują stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe: str. 34

nr 7/2012

 • Piotr Wojtaszewski, Piotr Krzywina, „Monitoring pożarowy – nowe wytyczne”; str. 22
 • Grzegorz Mroczko, „Europejskie rozporządzenie budowlane”, str. 24

nr 8/2012

 • Marzena Półka, Zdzisław Salamonowicz, Maciej Skulich, „Acetylen – niebezpieczeństwo ukryte w butli”; str. 27
 • Tomasz Sawicki, „Ustalić przyczyny” – charakterystyczne ślady pożarów powstałych przez samozapalenie; str. 30
 • Piotr Wojtaszewski, Piotr Krzywina, „Nowe wytyczne dotyczące monitoringu pożarowego – cz. 2; str. 33

nr 10/2012 

 • Jarosław Zarzycki, „Dokumentowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych lasów”; str. 42

nr 12/2012

 • Paweł Rochala, „Jak gasić budynki wielorodzinne (cz. 1) – jak przepisy przeciwpożarowe mogą wpłynąć na przebieg akcji ratowniczej; str. 26
 • Tomasz Sawicki, „Pożary choinkowe” – lampki choinkowe: bezpieczny wybór produktu i ABC postępowania na wypadek, gdy staną się przyczyną pożaru; str. 32

SZKOLENIE

nr 1/2012

 • Robert Klonowski, Arkadiusz Szewczyk, „Na europejskim poziomie” – strategia rozwoju ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej woj. wielkopolskiego na lata 2010-2020: najważniejsze projekty szkoleniowe; str. 45

nr 3/2012

 • Marceli Sobol, „Jedna służba, trzy zawody” – system kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej w kontekście zdobywania zawodowych kwalifikacji pożarniczych; str. 18
 • Magdalena Stajszczak, „Kto nam mówi, czego uczyć?” – podstawa programowa, krajowe ramy kwalifikacji, programy kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w pożarnictwie – umocowanie w przepisach prawa; str. 22
 • Jowita Fidler, „Edukacja pod nadzorem” – nadzór dydaktyczny w Państwowej Straży Pożarnej: obszar, zasady, formy; str. 25
 • Agnieszka Wójcik, „Dobrze skoordynować” – kondycja ratownictwa medycznego w KSRG: kwalifikacje funkcjonariuszy PSP i ochotników; str. 28

nr 6/2012

 • Anna Łańduch, „Witamy w… przyszłości” – nowy budynek częstochowskiej Centralnej Szkoły PSP; str. 36
 • Anna Łańduch, „Wyprzedzajmy czasy!” – rozmowa z komendantem Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Markiem Chmielem; str. 39

nr 7/2012

 • Jan Kielin, Joanna Szewczyk, „Tanie nauczanie. E-learning – nowe możliwości szkolenia w ochronie przeciwpożarowej; str. 34
 • Paweł Rochala, „Pytania turniejowe od kuchni” – czy poziom trudności pytań finałowych OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” jest zbyt wysoki?; str. 3

nr 11/2012

 • Urszula Rędziniak, „Ratownictwo wodne bez granic” – projekt unijny realizowany przez KM PSP w Krośnie we współpracy z Dyrekcją Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie; str. 34

ORGANIZACJA

nr 3/2012

 • Paweł Rochala, „Krótka historia nadgodzin” – kolejne zmiany ustawowe, najnowsze uregulowania i prawne zagwozdki, str. 32
 • Elżbieta Przyłuska, „Domek z kart” – służba w PSP i kwestia nadgodzin: jak ich rozliczanie wpływa na pracę w systemie codziennym i zmianowym; str. 36

nr 7/2012

 • Renata Gut, Maciej Stępniak, Anna Brzosko, „Postaw na talent” – zarządzanie talentami w organizacji: wiedza o zasobach, motywacja; str. 10
 • land., „W praktyce” – czy warto szkolić pracowników PSP z zarządzania? – wypowiedzi uczestników kursów; str. 13
 • Anna Łańduch, „Trzeba umieć iść pod prąd” – o sztuce zarządzania jednostką i błędach w zarządzaniu w rozmowie z dowódcą JRG 2 w Siedlcach bryg. Tomaszem Krasowskim; str. 14
 • Elżbieta Przyłuska, „Mury czy mosty?” – komunikacja wewnętrzna w PSP: wyniki ankiet i diagnoza; str. 18
 • Elżbieta Przyłuska, „Budowanie komunikacji” – o kształtowaniu komunikacji wewnętrznej w Policji w rozmowie z dr. Sławomirem Wereniukiem, zastępcą dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji; str. 20

nr 9/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Próba równości” – czy nie ma żadnych barier utrudniających kobietom karierę w PSP?; str. 40

nr 10/2012

 • Jan Tajduś, Wojciech Strączek, „Sprawy wewnętrzne” – działania kontrolne w jednostkach organizacyjnych PSP; str. 34
 • Paweł Rochala, „Strażak egzekutor – cz. 1” – strażak podczas czynności kontrolnych jako urzędnik państwowy: jakie przysługują mu uprawnienia; str. 38

nr 11/2012

 • Jan Tajduś, „Na co skarżą się strażacy?” – analiza skarg kierowanych do Wydziału Skarg i Wniosków KG PSP, tryb rozpatrywania skarg i wniosków; str. 36
 • Paweł Rochala, „Strażak egzekutor – cz. 2” – strażak podczas czynności kontrolnych jako urzędnik państwowy: istota egzekucji administracyjnej; str. 38

nr 12/2012

 • Barbara Szykuła-Piec, „Sondowanie etyki” – opracowanie założeń kodeksu etyki zawodowej funkcjonariuszy PSP, czyli projekt realizowany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej: sondaż diagnostyczny; str. 14
 • Dariusz Marczyński, „Czy straż pożarna potrzebuje zasad etycznych?” – czym jest etyka zawodowa, kto powinien opracować kodeks etyczny dla PSP – rozważania; str. 19

EDUKACJA

nr 12/2012

 • Grzegorz Stankiewicz, „Edukacja do rewizji” – czy system kształcenia w PSP odpowiada na współczesne wyzwania i potrzeby tej formacji?: artykuł dyskusyjny; str. 22

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

nr 7/2012

 • Lech Lewandowski, „Praktyka czyni mistrza. Polsko-niemiecka współpraca przygraniczna”; str. 32

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE

nr 5/2012

 • Elżbieta Sideris, „Dlaczego wspierać” – jak w trakcie działań ratowniczych komunikować się z poszkodowanymi szczególnie wymagającymi psychicznego wsparcia; str. 41

nr 8/2012

 • Elżbieta Sideris, „Pomoc dzieciom. Psychologiczne aspekty wsparcia psychicznego poszkodowanych”; str. 36

LISTY I POLEMIKI

nr 2/2012

 • „Public relations PSP”; str. 37
 • Tomasz Gartowski, „Ustawy do poprawki” – co oznacza pojęcie podwyższonej gotowości operacyjnej w przypadkach wymienionych w art. 10 ustawy o PSP; str. 38

nr 4/2012

 • „Komu dać, komu zabrać” – problem nadgodzin: polemika z tezami artykułu „Domek z kart” (PP 3/2012); str. 9

nr 8/2012

 • Tomasz Gartowski, „Jeszcze o samochodach proszkowych” – polemika z tezami artykułu „Sprzęt do podawania proszku gaśniczego – analiza stanu i kierunki rozwoju” (PP 5/2012); str. 39

PRAWO W SŁUŻBIE

nr 2/2012

 • Bartosz Pawnik, „Nowe podejście do kpp” – kwalifikowana pierwsza pomoc w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i ministra obrony narodowej z 23 grudnia 2011 r.; str. 42
 • Wojciech Maciejko, „Skarga strażaka” – prawo do złożenia skargi do sądu administracyjnego; str. 43
 • Bartosz Pawnik, „Emerytury mundurowe – co nas czeka?”; str. 45

nr 9/2012

 • Bartosz Pawnik, „Komu sztandar?” – czy można nadać sztandar jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP; str. 47

nr 11/2012

 • Bartosz Pawnik, „Pojazd uprzywilejowany”; str. 46

HISTORIA I TRADYCJE

nr 1/2012

 • Dariusz Falecki, „Życie i służba Stanisława Komorowskiego, cz. 4” – z cyklu: osobowości polskiej ochrony przeciwpożarowej XX wieku; str. 49

nr 2/2012

 • Dariusz Falecki, „Zagadkowy GAZ-51” – samochód gaśniczy wyprodukowany w ZSRR w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa; str. 47
 • rom., „Na straży edukacji” – najważniejsze fakty z 30-letniej historii Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; str. 48

nr 5/2012

 • Paweł Rochala, „Polski kodeks honorowy”; str. 44
 • Dariusz Falecki, „Pożarowskaz Gamewella” – historyczne urządzenie alarmowe ze zbiorów CMP; str. 48

nr 6/2012

 • Dariusz Falecki, „Aparaty oddechowe Königa” – ze zbiorów CMP; str. 45
 • Maciej Schroeder, „Pożar w Stomilu” – płoną Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych, 9 marca 1972 r.; str. 46
 • Marta Małecka, „To był czarny dzień” – pożar w Poznańskich Zakładach Opon Samochodowych z 1972 r. wspomina Czesław Wysocki, naoczny świadek wydarzeń; str. 49

nr 7/2012

 • Dariusz Falecki, „Eksponat z piekła rodem” – konny wóz pogotowia straży pożarnej fabryki dynamitu ze zbiorów CMP; str. 47
 • Jerzy Linder, „Piknik nad Olzą” IV Propagandowy Rajd Weteranów, czyli zlot miłośników zabytkowych pojazdów pożarniczych; str. 48

nr 8/2012

 • Tomasz Klinkosz, „Odkrywanie przeszłości” – rewitalizacja historycznego kształtu fasady budynku Komendy Miejskiej PSP w Sopocie; str. 46
 • Witold Gołębowski, „Rocznik, jakich mało. 45-lecie promocji IX turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa”; str. 48
 • Dariusz Falecki, „Bedford z cementowni Grodziec” – polski powojenny samochód pożarniczy ze zbiorów CMP; str. 49

nr 9/2012

 • Dariusz Falecki, „Mistrz van der Heyden” – w 300. rocznicę śmierci wynalazcy węża strażackiego; str. 49

nr 10/2012

 • Dariusz Falecki, „Człowiek czynu” – Bolesław Pachelski – dokumentacja w zbiorach CMP; str. 45

nr 11/2012

 • Dariusz Falecki, „O Fiacie” – międzywojenny pożarniczy Polski Fiat 621 w zbiorach CMP; str. 45

nr 12/2012

 • Marek Pisarek, „Zmotoryzowani od wieku” – sikawki ręczne, motopompy i samochody pożarnicze, czyli chwila z historią pożarniczej motoryzacji; str. 44

ZA GRANICĄ

nr 11/2012

 • Bartłomiej Kołakowski, „Słowacy o gaszeniu lasów” ćwiczenia taktyczne LEŠT 2012 w Bańskiej Bystrzycy; str. 32

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

Streszczenia ciekawych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych:

 • nr 9/2012 – str. 48
 • nr 11/2012 – str. 41
 • nr 12/2012 – str. 47

ROZMAITOŚCI

nr 2/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Dajesz – ratujesz” – prawdy i mity dotyczące honorowego krwiodawstwa i oddawania szpiku; str. 40

nr 3/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Drugi start” – strażacy, którzy ulegli wypadkom podczas służby; str. 44

nr 5/2012

 • Grzegorz Skrzypczak, „Lewa w górę” – Fire Group” częstochowski klub strażaków-motocyklistów; str. 49

nr 6/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Zainspiruj się!” – edukacja w dziadzinie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży: przykłady udanych materiałów; str. 40
 • EP, „Wszyscy wygrali” – 35. finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”; str. 42
 • Tomasz Wiśniewski, „Photo Day po strażacku” – wspólna inicjatywa KM PSP w Poznaniu i portalu MMpoznan.pl; str.44

nr 7/2012

 • Agnieszka Wójcik, „Nie uśpić czujności” – jak powstała kampania reklamowa „Czad usypia czujność”; str. 40
 • Paweł Gromek, Rafał Wróbel, „Facebook i Twitter z odsieczą” – media społecznościowe = nowe możliwości w sferze zarządzania kryzysowego; str. 41

nr 9/2012

 • Jerzy Linder, „Prywatka dwudziestolecia” – wielki festyn na Stadionie Narodowym w Warszawie z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej; str. 44
 • brom., „Przez piaski pustyni do ludzkich serc” – wyprawa ośmiu strażaków z Komendy Miejskiej PSP przez na Saharę Zachodnią; str. 46

nr 10/2012

 • rom., „Jubileusz pożarniczej nauki” – 40-lecie działalności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie – dziś Państwowego Instytutu Badawczego, str. 46

nr 11/2012

 • rom., „NIE dla czadu” – początek ogólnokrajowej akcji społeczno-informacyjnej; str. 42
 • EP, „Kości zostały rzucone” – czy strażacy powinni mieć skodyfikowany kodeks etyczny – początek dyskusji; str. 43
 • rom., „O szkoleniu z różnych perspektyw” – międzynarodowa konferencja naukowa w SA PSP w Krakowie; str. 44
 • EP, „Intelektualna uczta” – seminarium poświęcone prewencji pożarowej (studia trudnych przypadków) w SGSP; str. 44

nr 12/2012

 • Lech Lewandowski, „Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym i wyjątkowym” – świąteczny dzień w rodzinie zastępczej, którą stworzyła st. ogn. Sylwia Joncel z Komendy Powiatowej PSP w Górze na Dolnym Śląsku; str. 42

DZIEŃ STRAŻAKA 2012

nr 5/2012

 • jel., „Generalskie szlify” – nominacje generalskie dla komendantów wojewódzkich PSP w Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Opolu i Gorzowie Wlkp., sylwetki nowo powołanych generałów; str. 12
 • jel., „Trud uwieńczony gwiazdkami” – promocja absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; str. 14
 • lin., „Festyn na bis” – piknik strażacki w warszawskim Ogrodzie Saskim i defilada ulicami stolicy; str. 15
 • rom., „Obchody w roku jubileuszu” – Centralne Obchody Dnia Strażaka w Częstochowie; str. 18

SPORT I REKREACJA

nr 4/2012

 • Szymon Ławecki, „Ratownicy na deskach” – II Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Biegu Narciarskim; str. 49
 • Piotr Maruszak, „Wysokie loty” – XXIX Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej; str. 49

nr 7/2012

 • rom., „Słoneczny laur dla Mazowsza” – XXIX Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w CS PSP w Częstochowie; str. 44

nr 8/2012

 • brom., „Zwycięzca jest tylko jeden” – IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski „Toughest Firefighter Alive Poland” w Toruniu; str. 42

nr 10/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Dla pasjonatów” – zawody pożarnicze według regulaminu CTIF w Białej Podlaskiej; str. 48

nr 11/2012

 • Piotr Kalinowski, „Nasi na piątkę” – po VIII Mistrzostwach Świata w Sporcie Pożarniczym w Antalyi; str. 48
 • Szymon Ławecki, „Na zakończenie sezonu” – XVIII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Biegu na 10 km”; str. 49

nr 12/2012

 • Piotr Wawrzynkiewicz, „Z tarczą z antypodów” – polska ekipa na XII Mistrzostwach Świata Strażaków (World Firefighters Games) w Sydney; str. 48

NIEPRZECIĘTNI / LUDZIE

nr 2/2012

 • „Najlepszy dowódca 2011 roku” – mł. kpt. Dariusz Stańczak, zdobywca tytułu najlepszego dowódcy JRG w konkursie Najlepszy Policjant i Strażak Województwa Łódzkiego 2011; str. 46

nr 3/2012

 • „Benefis Pułkownika” – jubileusz 90. urodzin płk. Zdzisława Filingiera, wybitnej osobowości polskiego pożarnictwa; str. 49

nr 11/2012

 • Elżbieta Przyłuska, „Zwyczajni – niezwyczajni” – siedmiu strażaków wyróżnionych Krzyżem Zasługi za Dzielność; str. 8

BLOKI TEMATYCZNE W POSZCZEGÓLNYCH NUMERACH:

 • Bezpieczeństwo baz paliw płynnych 
  • nr 1/2012, w dziale: „Ratownictwo i ochrona ludności” i „Technika”
 • Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami
  • nr 3/2012, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • System kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej
  • nr 3/2012, w dziale „Szkolenie”
 • System służby w PSP i kwestia nadgodzin
  • nr 3/2012, w dziale „Organizacja”; nr 4/2012, w działach: „W ogniu pytań”, „Listy i polemiki”
 • PSP i Euro 2012
  • nr 4/2012 i 9/2012 w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • 20 lat Państwowej Straży Pożarnej
  • nr 5/2012, w działach: „W ogniu pytań”, „Dzień Strażaka 2012”, nr 9/2012 w dziale „Rozmaitości”
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i komunikacja wewnętrzna w PSP
  • nr 7/2012, w działach: „W ogniu pytań”, „Organizacja”
 • Bezpieczeństwo lotnisk
  • nr 8/2012, w działach: „W ogniu pytań”, „Ratownictwo i ochrona ludności”
 • 20 lat po pożarze lasów w Kuźni Raciborskiej
  • nr 9/2012, w działach”: „W ogniu pytań”, „Ratownictwo i ochrona ludności”
do góry