• Tłumacz języka migowego

Zawartość z roku 2003

Ważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w 2003 roku:

ROZMOWA MIESIĄCA

Przysłupski B., Głowacki A.,  - "Strażakiem jest się zawsze..." - o powojennym rozwoju polskiej ochrony przeciwpożarowej w rozmowie z długoletnim komendantem głównym straży pożarnych gen. poż. w st. sp. Zygmuntem Jaroszem; nr 5, str. 11

Przysłupski B., Głowacki A. - "W Barcelonie osiągnęliśmy wynik marzenie" - wywiad z szefem polskiej reprezentacji na X Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków w Barcelonie, dyrektorem Biura Organizacji i Nadzoru KG PSP bryg. mgr. inż. Markiem Chmielem; nr 9, str. 6 

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI

* - "Śladem naszych publikacji. Czy można było tego uniknąć?" - wybuch w Czechowicach-Dziedzicach i pożar w rafinerii w Trzebini: czy komisje poawaryjne wskazały właściwe przyczyny tragedii?; nr 3, str. 54 

* - "Ćwiczenia >Wigry 2003<. Na ratunek środowisku" - zapobieganie zagrożeniom dla środowiska naturalnego, zwalczanie skutków katastrof naturalnych i awarii technicznych na terenach przygranicznych Polski i Litwy: seminarium ratownicze, deklaracja o współpracy; nr 11, str. 28

CJWL - "Śmierć w kabinie TIR-a" - kolizja na trasie K-8: specyfika akcji ratowniczych po dużych wypadkach drogowych; nr 4, str. 8

Gartowski T. - "Po pożarze w Rafinerii Trzebinia SA. Czy to były >drugie Czechowice<?" - przyczyny i skala obu wydarzeń, porównanie przebiegu akcji ratowniczych: jakie wnioski wysnuto z błędów popełnionych przed laty?; nr 1, str. 16

głow. - "Zdążyć przed śmiercią. Polscy ratownicy z pomocą w Algierii" - akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi; nr 7, str. 10

Grosset R. - "Służby ratownicze wobec zagrożeń terrorystycznych"  - najważniejsze typy zagrożeń, najczęstsze scenariusze ataków; nr 5, str. 15

Janicki K., Siewior A. - "Pożar hurtowni odzieży" - ... na przedmieściu Kielc: zaniedbania prewencyjne będące przyczyną pożaru, relacja z akcji ratowniczej, wnioski poakcyjne; nr 1, str. 9

Jankowski T. - "Niesiemy pomoc wszechstronną. Współdziałanie PSP i społecznych podmiotów ratowniczych" - dotychczasowe doświadczenia, nowe standardy współpracy; nr 3, str. 8

Kokoszka K., Kowalcze A. - ">Kalatówki 2003<. Narada dowódców COO i ćwiczenia manewrowe"; nr 4, str. 7

Langner A. - "Ćwiczenia >Baza 4-2003<. W terenie i przed monitorem" - wyciek i wybuch w bazie paliw w Rejowcu motywem ćwiczeń Wielkopolskiej Brygady Odwodowej: KSZbiorniki - program kalkulujący zapotrzebowanie na siły i środki; nr 11, str. 8

Łańduch A. - "Umiejętności to za mało" - rywalizacja podczas ogólnopolskich zawodów grup ratownictwa wysokościowego w Łodzi; nr 9, str. 8

Nolka W. - "Prażone makuchy" - analiza akcji gaszenia pożaru kontenera - silosa zbożowego w Grodzisku Wlkp.; nr 12, str. 10

OWO - "Z tragicznej statystyki. Pożar, jakich (niestety) wiele" - pożar w budynku mieszkalnym: akcja ratownicza, specyfika działań, wnioski prewencyjne, statystyka pożarów w obiektach mieszkalnych na Mazowszu; nr 5, str. 18

OWO - "Pożar z wielką niewiadomą" - pożar w magazynie paliw w Goleszynie: charakterystyka obiektu i przechowywanych substancji, zaniedbania prewencyjne, strategia działań, wnioski operacyjne; nr 8, str. 8

OWO - "Ćwiczenia GAZ 2003" - manewry w zakładzie produkcyjnym PKN Orlen i na terenie Płocka: rozpoznanie operacyjne zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; nr 10, str. 12

Półciennik M., Sobecki M. - "Cicha Woda okiełznana przez technikę. Poduszkowce w roli lodołamaczy" - działania ratownicze na małych ciekach wodnych: możliwości wykorzystania poduszkowców; nr 2, str. 14

Ranecki J. - "Awionetka na dnie. Nietypowa akcja wielkopolskich strażaków" -  awaria awionetki nad wodami jeziora pod Poznaniem: akcja wydobywania samolotu i ofiar wypadku: zaangażowane siły i środki, współdziałanie poszczególnych służb; nr 10, str. 10

Rószkowski A. - "Pożar w Rafinerii Gdańskiej SA. Analiza techniczno-taktyczna akcji"; nr 7, str. 8 

Rószkowski A., Walendziuk R. - "Pożar w Rafinerii Gdańskiej w przededniu św. Floriana. Historia lubi się powtarzać..." - jak doszło do wybuchu, fazy działań ratowniczych, decyzje sztabu akcji, wnioski; nr 6, str. 10

SUR - " >Aluminium 2002<. Siła złego na raz" - wielowątkowe ćwiczenia na terenie Huty Aluminium Konin; nr 1, str. 14

Urbaniak S. - "Autostrada A-2 o włos od tragedii. Wybuchowy transport" - rozszczelnienie i pożar cysterny z ładunkiem propanu-butanu: przebieg działań ratowniczych, akcja w liczbach; nr 1, str. 13

W.B. - "Karambol stulecia" - katastrofa w Swarzędzu na trasie A-2 Terespol-Słubice: skala zdarzenia, przebieg akcji ratowniczej, dane liczbowe, wnioski i wypowiedzi uczestników działań; nr 3, str. 27

Wójcicki M. - "Podkarpacie zaatakowali terroryści z Bizonii" - "Bieszczady 2003" to kryptonim zorganizowanych przez wojewodę podkarpackiego ćwiczeń doskonalących współdziałaniea odwodowych sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z pozamilitarnymi siłami ratowniczymi, Obroną Cywilną, Strażą Graniczną, Policją oraz Wojskiem Polskim w ramach zarządzania kryzysowego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia militarnego.; nr 12, str. 6

Wróblewski D. - "Tablice do nadzoru strażaków pracujących w SODO. Prosty sposób na zwiększenie bezpieczeństwa" - doświadczenia brytyjskie; nr 2, str. 16

ROZPOZNAWANIE ZAGROŻEŃ

Boczarski J. - "Blaski i cienie automatyki, czyli... Fałszywe alarmy.." - podstawowe przyczyny, środki zaradcze; nr 7, str. 22

Chybowski R. - "W trosce o bezpieczeństwo pożarowe. Metody badawcze instalacji elektrycznych"; nr 7, str. 16

głow. - "Seveso II zapewni poczucie bezpieczeństwa. Powiaty silne przed szkodą" - obowiązki PSP w zakresie wdrażania postanowień dyrektywy w Polsce: międzynarodowe seminarium w CS PSP w Częstochowie; nr 5, str. 22

Kozłowska K. - "Wobec zagrożenia bioterroryzmem. Potrzeba nowej strategii ochrony" - reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego: nowe wyzwania, nowe rozwiązania w prawodawstwie amerykańskim, unijnym i polskim; nr 2, str. 18

Kubica P., Tuzimek Z. - "Zagrożenia związane ze stosowaniem stałych urządzeń gaśniczych gazowych"; nr 8, str. 15

Kwosek K. - "Protokół ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych. O skuteczniejsze egzekwowanie przepisów" - zawartość merytoryczna protokołu, wymagania formalne, kilka uwag praktycznych; nr 4, str. 12

Mical H., Ostapczuk A. - "Pomysł na wagę... torfu. Białostocka koalicja strażaków i przyrodników" - specyfika pożarów torfowisk, nowatorska metoda ich zwalczania; nr 3, str. 16

Piechocki J. - "Ewakuacja po nowemu" - omównienie nowego podejścia do zagadnień ewakuacji jakie niosą nowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. Nr 12 poz. 1138 rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; nr 12, str. 16

Piechocki J. - "Nowe rozporządzenia MSWiA. Wypełniona luka prawna" - ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych w pakiecie trzech nowych rozporządzeń: najważniejsze zmiany; nr 9, str. 11

Pofit-Szczepańska M. - "Środowisko w niebezpieczeństwie. Pożary paliw ropopochodnych" - właściwości fizykochemiczne paliw, zagrożenia dla środowiska na przykładzie pożaru w rafinerii Gdańskiej, modele stosowane do szacowania zagrożeń; nr 10, str. 17

Porowski R. - "Przedsionek piekła. Zjawisko BLEVE podczas transportu materiałów niebezpiecznych"; nr 3, str. 14

Porowski R. - "W zakładach o dużym ryzyku awarii przemysłowej. Wymagania dla raportów o bezpieczeństwie"; nr 9, str. 17

Porowski R., Wnęk W. - "Dym. Groźny przeciwnik w pożarach wewnętrznych" - podstawowe właściwości dymu, czynniki wpływające na jego rozprzestrzenianie się; nr 2, str. 22

Porowski R., Wnęk W. - "Oddymianie grawitacyjne obiektów jednokondygnacyjnych"; nr 4, str. 21

Półka M.  - "Tworzywa sztuczne w pożarze"; nr 11, str. 12

Ranecki J. - "Ochrona radiologiczna i zdarzenia radiacyjne. W obliczu niewidzialnego wroga" - podstawowe pojęcia, regulacje ustawy Prawo atomowe, organizacja dozoru jądrowego, procedury po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego; nr 4, str. 16

Ranecki J. - "Podejrzeć przeznaczenie. Przewidywanie naturalnych zagrożeń ekstremalnych"; nr 11, str. 16

Sawicki T. - "Gdy ziemia umyka spod nóg" - zabezpieczenie terenu akcji ratowniczej zimą; nr 1, str. 25

Sawicki T. - "Groźne pogorzeliska" - wstępne ustalanie przyczyn i przebiegu pożaru na terenie pogorzeliska: zagrożenia dla prowadzących je strażaków; nr 4, str. 14

Sawicki T. - "Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (nowe regulacje prawne)"; nr 5, str. 25

Sawicki T. - "Spalanie, dymotwórczość i toksyczność niektórych materiałów palnych"; nr 7, str. 20

Sawicki T. - "Pożary obiektów użyteczności publicznej. Ludzie w śmiertelnej pułapce" - statystyki kontrolne PSP, najczęstsze nieprawidłowości, reakcje psychiczne ludzi w sytuacji zagrożenia wg badań brytyjskich; nr 9, str. 23

TS - "Dzieci zbyt blisko benzyny" - dostępność benzyny w otoczeniu dzieci: ankieta w krakowskiej szkole podstawowej; nr 10, str. 20

Wiler K., Wiśniewski W. - "Ochrona przeciwpożarowa lasów i upraw. Niepokojąca skala problemu" - cz. I: przepisy prawa a statystyki ratownicze - nr 6, str. 14; cz. II: przyczyny i geografia pożarów lasów, kategoryzacja zagrożenia pożarowego, system wykrywania pożarów, metody obrony - nr 8, str. 18

Wiler K., Wiśniewski W. - "W obronie bezcennego dobra" - polski system ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych; nr 9, str. 20

Wróblewski D. - "Informacja cenna jak życie. Konstruowanie komunikatów dla zagrożonej ludności" - form i elementy składowe komunikatu, źródła informacji; nr 5, str. 20

BEZPIECZEŃSTWO W POWIECIE

Linder J. - "Za siedmioma górami" - ochrona przeciwpożarowa w powiecie bieszczadzkim: historia i współczesne wyzwania; nr 9, str. 34

Michalski Z. - "W nowych czasach z nowymi zadaniami" - system ochrony ludności na szczeblu lokalnym - historyczne kierunki zmian, współczesna rzeczywistość; nr 9, str. 30

Michałowski W. - "Nowoczesne stanowisko kierowania KM PSP w Zielonej Górze. Decyzje wspomagane gigabitami"; nr 6, str. 18

Sawicki T. - "Śladem naszych publikacji. Jeszcze o pojazdach uprzywilejowanych" - kto może kierować pojazdem pożarniczym OSP w akcji - litera prawa; nr 6, str. 20

Sawicki T. - "Kierowca OSP - rola i zadania"; nr 10, str. 26

Urbaniak S. - "Koniński pomysł na gminne zespoły reagowania"; nr 9, str. 35

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Mądry L. - "W Nowym Tomyślu. Ratownicy bliżej poszkodowanego" - kształtowanie modelu funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie; nr 1, str. 22

Skomra W. - "Centrum powiadamiania ratunkowego. W gordyjskim węźle problemów" - idea CPR i spory na drodze ich tworzenia: niedoskonałe uregulowania ustawowe, propozycje nowych rozwiązań; nr 4, str. 10

RATOWNICTWO CHEMICZNE

CJWL - "Słodka przyjemność. Nietypowa akcja w ciechanowskiej cukrowni" - akcja ratownicza po rozszczelnieniu zbiornika melasy: przyjęta strategia, etapy działań, najważniejsze wnioski prewencyjne; nr 3, str. 10

Knapik M. - ">Dragon< zion>
OWO - "Dekontaminacja - możliwości i konieczność" - procedury dekontaminacji na skalę masową: opracowanie Mazowieckiej KW PSP; nr 7, str. 13

Urbaniak S. - "Wodociąg w niebezpieczeństwie" - ćwiczenia podmiotów ratowniczych Konina na terenie stacji uzdatniania wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji; nr 11, str. 10

Węgrzyn W. - "Aquaprotector" - ciekawe rozwiązania techniczne w nowym separatorze oleju: parametry, warianty zastosowania, komponenty; nr 1, str. 20

TECHNIKA POŻARNICZA I RATOWNICZA

* - "Pożądana i potrzebna" - III Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA w Częstochowie; nr 7, str. 32

ał. - "Pięćdziesięciolatek jak nowy" - łódzka KW PSP po liftingu; nr 12, str. 34

brom. - "SAWO 2003 - targi z tradycją i pomysłami"; nr 11, str. 32

Dzięcielak P. - "Premierowy MAN z Powidza" - lotniskowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy do szybkiej interwencji wojskowej straży pożarnej 33. Bazy Lotniczej w Powidzu; nr 9, str. 36

Dzięcielak P. - "Norma bez tajemnic" - system oznaczeń samochodów pożarniczych wg normy PN-EN 1846-1; nr 10, str. 34

Dzięcielak P. - "Następca legendy ze Starachowic" - ratowniczo-gaśniczy samochód terenowy Star 1466; nr 12, str. 32

Król B. - "CAFS. System piany >sprężonej<" - systemy pianotwórcze na sprężone powietrze: możliwości, ograniczenia, środki i sprzęt; nr 1, str. 39

Król B. - "Dozowanie to wyzwanie" - piana jako środek gaśniczy: jak stosować ją najefektywniej; nr 10, str. 32

Leszczak M. - "Odbiór, eksploatacja i konserwacja urządzeń tryskaczowych"; nr 5, str. 36

Linder J. - "Marzenie ma kolor czerwony" - Do czytania pod choinka; nr 12, str. 28

Porowski R. - "Dźwiękowy system ostrzegawczy" - nowe wymogi prawne; nr 8, str. 30

Ranecki J.  - "Zranione oceany" - rozważania nad skutkami katastrof tankowców na morzach i oceanach w kontekście zagrożeń ekologicznych; nr 12, str. 12

Sobecki M. - "Mgła wodna. Niedoceniana, ale z przyszłością"; nr 11, str. 30

Węg. - "Samochód, który zmusza do refleksji" - samochód ratowniczo gaśniczy z pługiem do odśnieżania na podwoziu Star 1466: zabudowa konstrukcji firmy Stolarczyk; nr 6, str. 37

Węgrzyn W. - "Dynamika wzrostu wypadków w PSP" - wypadki drogowe z udziałem samochodów PSP i z winy kierowców PSP: statystyka 1999-2001, system ewidencji wypadków; nr 2, str. 38

Węgrzyn W. - "Niezbędne w działaniach ratowniczych podczas powodzi. Urządzenie do uzdatniania wody KASKADA WT 02"; nr 4, str. 30

Węgrzyn W. - "Dylematy na drodze integracji z Unią Europejską" - polski system oceny zgodności wyrobów a akcesja Polski do Unii: narada w CNBOP; nr 7, str. 30

Węgrzyn W. - "Nowe możliiwości kamer termowizyjnych"; nr 12, str. 30

WW - "Pojazd do oddymiania" - krótko o przewoźnych wentylatorach do wspomagania akcji gaśniczych w tunelach; nr 2, str. 39

WW - "Pomosty. Ułatwiają prowadzenie akcji ratowniczych" - ; nr 4, str. 31

WW - "Średni samochód dowodzenia" - nowatorska konstrukcja rodem z KW PSP we Wrocławiu: zaproponowane rozwiązania techniczne i ergonomiczne; nr 5, str. 39

WW - "130 lat później" - jak skonstruowana jest współczesna drabina niskopodwoziowa (model firmy Magirus); nr 6, str. 36

WW - "Nowe jest piękne" - prezentacja sprzętu PSP zakupionego w ramach kontraktów 2002; nr 4, str. 28

SZKOLENIE

* - "Mazowiecka Brygada Odwodowa. Doraźne wsparcie" - części składowe MBO, struktura, zadania, dotychczasowe działania; nr 2, str. 24

* - "Ratownicy na fali" - I Krajowe Regaty Służb Ratowniczych "Bezpieczeństwo 2003"; nr 7, str. 26

ał - "Manewry grup ratownictwa wysokościowego" - szkolenie doskonalące dla przedstawicieli grup ratownictwa wysokościowego z całego kraju, JRG nr 10, Łódź; nr 1, str. 26

brom. - "Medycznie najlepsi" - gdańscy strażacy na IX Międzynarodowych Mistrzostwach w Pięcioboju Ratowników Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych na Syberii; nr 10, str. 52

Cieślak K. - "Aby było bezpieczniej" - Dobra zabawa i nie tylko... ; nr 12, str. 27

CJWL - "Zawał" - katastrofa na placu budowy sześciokondygnacyjnego garażu otwartego w Warszawie: działania ratownicze, prace sztabu akcji, wnioski operacyjne i prewencyjne; nr 2, str. 27

eljot - "Faworyci i rekordy. XX Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym"; nr 7, str. 28

J.K. - "SGSP Akademią Bezpieczeństwa Cywilnego?" - rozwiązania przewidywane w projekcie ustawy; nr 10, str. 22

jel - "XI Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP, czyli... Ochota na sukces"; nr 10, str. 30

Kaczanowicz J. - "Reflaksje sędziego zawodów OSP. Regulamin do poprawki?"; nr 11, str. 25

Krajnik E. - "Dzień otwarty w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Z myślą o przyszłych studentach"; nr 6, str. 48

Linder J. - "Psychologia wkracza do koszar" - prewencja psychotraumy,  działalność psychologów w służbach mundurowych i wśród ofiar cywilnych w USA i w Polsce: seminarium w Szkole Głównej Służby Pożarniczej; nr 10, str. 24

Linder J. - "Nie wstydźmy się prosić o pomoc" - rozmowa z Jeffreyem T. Mitchellem, psychologiem, specjalistą w dziedzinie ratownictwa medycznego: stres w sytuacjach krytycznych; nr 10, str. 24

Łańduch A. - "30-lecie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego. Jubileusz wielkich wyzwań" - krótko o osiągnięciach i najważniejszych wyzwaniach stojących dziś przed CNBOP; nr 1, str. 28

Łańduch A. - "Pokonać stres. Psycholog w strażnicach województwa łódzkiego" - specyfika stresu związanego ze służbą pożarniczą, program pomocy psychologicznej uruchomiony przez KW PSP w Łodzi; nr 3, str. 48

Łańduch A. - "Ćwiczenia zakończone egzaminem. Katastrofa na szynach - nowe wyzwania" - ćwiczenia łódzkich strażaków, ogólnopolski egzamin koordynatorów medycznych w warunkach symulowanej katastrofy kolejowej na stacji Łódź Widzew; nr 7, str. 24

Obolewicz-Pietrusiak A., Osiecki M., Szczygieł W. - "Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Praktyczny przewodnik po ADR"; cz. I: Zakres obowiązków uczestników transportu - nr 8, str. 20; cz. II: Tabela wykazu towarów niebezpiecznych: wymagania przewozowe - nr 9, str. 26, cz. III: Dokumenty przewozowe, oznakowanie pojazdów - nr 11, str. 21, cz. IV: Identyfikacja materiału niebezpiecznego. Praktyczne zastosowanie ADR, nr 12, str. 22"

OWO - "Ćwiczenia manewrowe <>" - pożar lasu motywem manewrów odwodu operacyjnego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP: przebieg ćwiczeń, wnioski podsumowujące; nr 5, str. 31

OWO - "Najdłuższy tunel drogowy w Polsce" - ćwiczenia w nowym tunelu drogowym na warszawskiej Wisłostradzie: tryb normalnej eksploatacji tunelu i scenariusze ratowniczej reakcji na wypadek zagrożenia; nr 6, str. 26

Pofit-Szczepańska M., Półka M. - "Tłumaczenia na cenzurowanym" - implantacja norm europejskich do prawodawstwa polskiego: przykłady błędów translatorskich w nomenklaturze norm dotyczących palności materiałów; nr 3, str. 46

Porowski R. - "Lepiej poinformowani, znaczy bezpieczniejsi"; nr 12, str. 25

Porowski R. - "Plany operacyjno-ratownicze. Wewnętrzne, zewnętrzne, zgodne z wymaganiami UE" - sporządzanie planów w zakładach przemysłowych kwalifikowanych przez ustawę Prawo ochrony środowiska: implementacja prawa unijnego w dziedzinie ochrony ludności; nr 11, str. 18

Przysłupski B. - "Barcelona w blasku medali" - polscy strażacy na X Swiatowych Igrzyskach Policjantów i Strażaków; nr 8, str. 23

R.P. - "Obliczenia wybranych parametrów wielkości pożaru"; nr 2, str. 30

Rachwalik S. - "Ratownicy pod napięciem. Pokłosie pewnej tragedii" - zasady współdziałania w akcjach ratowniczych komend straży pożarnej i zakładów energetycznych: porozumienie na Pomorzu; nr 5, str. 34

Rudzki J., Tomczak R. - ">Prewenter - Dębno 2003<. Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze" - ...polskich, niemieckich i holenderskich służb ratowniczych: usuwanie zagrożeń o dużej skali; nr 8, str. 28

Sawicki T. - "Bezpieczniej na sygnale. Uprzywilejowanie pojazdów straży pożarnej w ruchu drogowym"; nr 4, str. 24

Żurek E.. - "Niezwykła godzina wychowawcza"; nr 12, str. 26

ORGANIZACJA

* - "Polska strażakom wiele zawdzięcza. Nominacja generalskie w Pałacu Prezydenckim"; nr 5, str. 3

* - "Świąteczna prezentacja dokonań i planów. Konferencja prasowa kierownictw Komendy Głównej PSP i Zarządu Głównego ZOSP RP" - spotkanie inaugurujące Dzień Strażaka 2003; nr 5, str. 5

* - "Sojusznicy PSP. Mazurska Służba Ratownicza"; nr 9, str. 51

Ad. - "Nieprzeciętny: mł. kpt. Krzysztof Supera. Wiem, jak to melodia..."; nr 1, str. 50

Ag. - "Ratownicze forum w Nowym Sączu. Bez recepty" - scena ratownicza kraju a europejskie standardy - działania organizacyjne i inicjatywy prawodawcze: narada przedstawicieli służb ratowniczych; nr 3 , str. 3

ał - "Nieprzeciętny: st. ogn. Piotr Tomczyk. Wygrał ze śmiercią już dwa razy"; nr 4, str. 51

Bednarenko P. - "Czym grozi strajk strażaków" - z doświadczeń brytyjskiej straży pożarnej; nr 2, str. 11

Bialik T. - "Co dalej z ochroną przeciwpożarową w gospodarce morskiej?" - a obowiązujące uregulowania prawne, kompetencje PSP; nr 1, str. 37

Boguszewska K. - "Stawić czoło żywiołowi. Konferencja prasowa z udziałem min. Krzysztofa Janika" - zagrożenie nadmiernymi opadami deszczu, działania jednostek PSP, działania profilaktyczne; nr 8, str. 3 

bp - "130 lat kieleckiej straży pożarnej. Sztandar i samochody w urodzinowym prezencie"; nr 10, str. 28

Frankowski Z. - "Bezprzedmiotowe koncepcje integracji" - Konwencje genewskie i dyrektywy Unii Europejskiej a polska koncepcja systemu ochrony ludności: polemika z tezami artykułu "Jaka przyszłość czeka obronę cywilną" (PP 7/2002); nr 2, str. 12

Gacek S. - "Z prac nad ustawami regulującymi sferę bezpieczeństwa. Potrzeba zespołowego zaangażowania"; nr 3, str. 22

Gacek S. - "Z prac nad ustawami regulującymi sferę bezpieczeństwa. Jaki stan zorganizowania państwa?"; nr 9, str. 41

gł. - "Nieprzeciętny: asp. Krzysztof Pacyna. Spiderman z Krakowa"; nr 1, str. 50

głow. - "Trzymają strażacką stronę" - podsumowanie ubiegłorocznej działalności Parlamentarnego Zespołu Strażaków, plany na rok 2003; nr 2, str. 5

głow. - "Strażak to inny standard wymagań" - narada kadry kierowniczej PSP i przedstawicieli pożarniczych związków zawodowych:  działalność operacyjna, organizacyjna i finansowa służby w 2003 r., dyskusja nad porozumieniem kończącym akcję protestacyjną (zrównywanie wynagrodzeń strażaków PSP i policjantów); nr 2, str. 9

głow. - "Strażacki protest i co dalej? Słowa nie na wiatr" - zrównywanie uposażeń policjantów i strażaków: postanowienia porozumienia rządowego kończącego akcję protestacyjną; nr 3, str. 31

głow. - "Rozważania wokół służby" - szósta tegoroczna narada kadry kierowniczej PSP; nr 9, str. 3

głow. - "Nieprzeciętna: st. sekc. Jadwiga Grabowska. Portret kobiety w biegu"; nr 4, str. 50

j - "Dzień Strażaka w Komendzie Głównej PSP. Odznaczenia i awanse"; nr 6, str. 5

J.K. - "Projektowane zmiany w ustawie o PSP. Odpowiedzialność dyscyplinarna strażaków"; nr 1, str. 31

J.K. - "Ośrodki szkolenia w KW PSP. Decyzja w ręku komendanta" - przewidywane zmiany w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej; nr 2, str. 36

Jakubowski J. - "Zasadnicza służba ratownicza?" - ... jako forma odbywania zasadniczej służby wojskowej: propozycje rozwiązań systemowych; nr 5, str. 44

Jakubowski J. - "Rozważania wokół służby" - szósta tegoroczna narada kadry kierowniczej PSP; nr 9, str. 3

Jakubowski J. - "Żywiołowe" wojsko"; nr 12, str. 38 

jel - "Częstochowa, 20-21 grudnia 2002. Narada kadry kierowniczej ochrony przeciwpożarowej" - relacja z dorocznego spotkania kierownictwa PSP i ZOSP RP; nr 1, str. 5 

jel - "100 lat katowickiej straży pożarnej"; nr 5, str. 28

Kępka-Wnęk E. - "Przetarg nieograniczony czy zapytanie o cenę?" - przepisy ustawy o zamówieniach publicznych: zalety i wady poszczególnych trybów udzielania zamówień, prawo a praktyka; nr 11, str. 39

Konkel F. - "Listy i polemiki. Cztery zmiany i co z tego wynika" - czterozmianowy system służby w PSP: przewidywane konsekwencje jego ewentualnego wprowadzenia; nr 6, str. 25

Kwosek K. - "Pokontrolna decyzja administracyjna. Proste założenia - niełatwa realizacja" - podstawy prawne decyzji, jej treści, realizatorzy postanowień, doświadczenia praktyczne; nr 10, str. 39

lin - "Jubileusz, jakich mało w polskiej prasie" - uroczyste posiedzenie Rady Redakcyjnej PP, bilans 90-lecia czasopisma; nr 1, str. 6 

lin - "Narada kadry kierowniczej PSP. Zadania na dziś i jutro" - stan prac nad ustawami o krajowym systemie bezpieczeństwa, zagadnienia operacyjne, kwatermistrzowskie i szkoleniowe; nr 3, str. 6

lin - "Bezpieczeństwo lokalne - konkret, nie abstrakcja. IV Regionalne Seminarium w Słupcy"; nr 5, str. 10

Łabuz A. - "Bliżej znaczy lepiej. Współpraca PSP z wojskiem w Małopolsce."; nr 4, str. 35

Łańduch A. - "Strażacy w Unii Europejskiej. Czy musimy bać się integracji?"; nr 11, str. 6

Machowicz S. - "Refleksje po jubileuszu X-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Czy cel został osiągnięty?"; nr 1, str. 38

Machowicz S. - "Planowanie w PSP. Na przykładzie woj. lubelskiego" - cele, istota i rodzaje planów, koordynacja pracy planistycznej w lubelskiej straży pożarnej; nr 3, str. 19

Matusiak J. - "Strażacy w ogólnopolskiej akcji referendalnej. Wsparcie cenne i wymierne"; nr 8, str. 6

Michalski Z. - "Czym powinna zająć się OC" - proces budowania systemu ochrony ludności w Polsce: jak określić nową rolę Obrony Cywilnej; nr 1, str. 34

Michalski Z. - "Zespoły reagowania kryzysowego. Wołomińska przykładność" - zespoły reagowania kryzysowego w przepisach ustawy o stanie klęski żywiołowej i doświadczenia z ich tworzenia w powiecie Wołomin; nr 4, str. 36

Michalski Z. - "W oczekiwaniu na nowe prawo" - pożamictwo, ratownictwo i ochrona ludności; nr 12, str. 35

Piątek A. - "Narodowy Fundusz Zdrowia. Strażak w nowych warunkach" - udzielanie świadczeń funkcjonariuszom służb mundurowych; nr 6, str. 22

Potaczała K. - "Nieprzeciętny: asp. sztab. Andrzej pałka. Nurek spod połonin"; nr 10, str. 56

Przysłupski B., Pukacka K. - "SITP. Dwie pracowite dekady" - o działalności statutowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa dwudziestolecie jego powstania; nr 10, str. 6

Sadowski D., Starko R. - "Narada kadry kierowniczej PSP województwa lubelskiego i podlaskiego. Kierunek - makroregion"; nr 11, str. 37

Sawicki T. - "Biegły - pomocnik bezstronny" - zadania i kompetencje biegłych sądowych z zakresu pożarnictwa w postępowaniu przygotowawczym; nr 11, str. 35

Skomra W. - "Komendant wojewódzki PSP w strukturach wojewódzkiej administracji zespolonej. Pytania, na które trzeba odpowiedzieć"; nr 2, str. 32

Skomra W. - "Rozważania wokół wojewódzkiego systemu ratowniczego" - hirarchiczna struktura krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, obszary odpowiedzialności i kompetencji: najważniejsze wątpliwości i pytania; nr 9, str. 38

Sobczak H. - "Dołączamy do najlepszych. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w Komendzie Głównej PSP"; nr 6, str. 24

Spaltabaka M. - "Czytelnicy pytają - PP odpowiada. Ustrój nowych komisji dyscyplinarnych"; cz. I - nr 4, str. 32, cz. II - nr 5, str. 40

Starko R. - "Wyróżnienia dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie. Sztandar i certyfikat jakości" - jak wdrażano system zarządzania jakością zgodny z normą EN ISO 9001:2001; nr 8, str. 7

Starzyński M. - "Podpisanie porozumienia z organizacjami samorządowymi. Aby pomoc była skuteczniejsza" - porozumienie PSP z największymi polskimi organizacjami pozarządowymi: prowadzenie akcji pomocy humanitarnej dla poszkodowanej ludności po zdarzeniach mających znamiona klęski żywiołowej; nr 10, str. 43

Szczygieł R. - "Jednym głosem o certyfikacji. Sympozjum w CNBOP" - koordynacja współpracy pomiędzy placówkami certyfikującymi wschodu i zachodu Europy; nr 10, str. 3 

Wilczkowski S. - "Wskazano mi pismo fachowe..." - praca nagrodzona w redakcyjnym konkursie "Przegląd Pożarniczy w moim życiu zawodowym"; nr 1, str. 8

KWATERMISTRZOSTWO

lin - "XXI wiek w średniowiecznych murach. Poznańscy strażacy na odsiecz zabytkom" - modernizacja i rekonstrukcja XIX-wiecznej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy PSP w Poznaniu; nr 6, str. 30

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

BKP - "Spotkanie w St. Petersburgu. Ochrona ludności w rejonie Bałtyku" - II spotkanie dyrektorów generalnych ds. ochrony ludności i ochrony cywilnej krajów członkowskich Rady Państwa Morza Bałtyckiego; nr 10, str. 47

Głąb K. - "Humanitarne ECHO" - międzynarodowa pomoc dla krajów rozwijających się: działalność Biura Humanitarnego Komisji Europejskiej; nr 9, str. 46

głow. - "Partner z ambicjami" - przemiany w OSP w latach 1999-2002: dokumenty programowe i statystyki ZOSP RP; nr 4, str. 44

Jastrzębski R. - "Międzynarodowe prawo humanitarne. Zaczęło się pod Solferino" - podstawowe normy MPH, jego cele i historia; nr 10, str. 50

Michalski A. - "PSP na arenie międzynarodowej. Rok efektywnej pracy"; nr 3, str. 36

Michalski A. - "Konsekwentnie w kierunku integracji. Ambitne i realne plany współpracy międzynarodowej" - najważniejsze zadania dla PSP na rok 2003; nr 4, str. 46

Michalski A., Jastrzębski R. - "Współpraca przygraniczna na wypadek pozamilitarnego użycia broni masowego rażenia. Polsko-słowackie warsztaty i ćwiczenia >Poprad 2003<"; nr 11, str. 46

Mierzejewski M. - "Ćwiczenia transgraniczne >Jantar 2003<" - doskonalenie współdziałania jednostek PSP i rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Kaliningradzkim; nr 11, str. 44

Mochnaczewski P. - "Unia Europejska w sprawie działań ratowniczych. Wspólnotowy mechanizm operacji ratowniczych" - elementy składowe mechanizmu, zasady udzielania pomocy i korzystania z niej, udział państw kandydujących; nr 4, str. 42

Plichta J., Słupek M., Wojnowska A. - "Unijne fundusze strukturalne a PSP. Możliwość pozyskania środków"; nr 7, str. 44

Porowski R. - "Wobec rosnących zagrożeń. NATO w działaniach humanitarnych" - polityka zaangażowania, wyspecjalizowane jednostki; nr 1, str. 44

Porowski R. - "Na przykładzie NATO. Planowanie cywilne na wypadek nagłych zagrożeń"; nr 6, str. 39

Słupek M. - "Mocniejsza ochrona cywilna" - pod przewodnictwem Włoch w UE; nr 12, str. 44

Trzcińska M. - "W Wiedniu o zarządzaniu kryzysowym. Stolice bezpieczne jak kontynent" - miejskie zarządzanie kryzysowe - współpraca stolic europejskich: międzynarodowa konferencja w Wiedniu; nr 10, str. 48

Wilczkowski S. - "Jubileusz białoruskich strażaków" - konferencja poświęcona zapobieganiu sytuacjom nadzwyczajnym i usuwaniu ich w jubileusz 150-lecia białoruskiej straży pożarnej; nr 10, str. 47

ZA GRANICĄ

* - "www.poz@rnictwo"; nr 12, str. 48

Adamczuk R. - "Czas zatrzymał się w Peraście"; nr 12, str. 47

Jastrzębski R. - "Ochrona cywilna w Republice Słowenii. Powszechna, uporządkowana, sprawna"; nr 2, str. 44

jel - "Nietypowe sąsiedztwo"; nr 12, str. 47

Płukis O. - "Gaz pokonał ratowników na Dubrowce" - niepowodzenie akcji ratowniczej po szturmie na moskiewski teatr: analiza błędów popełnionych na różnych szczeblach decyzyjnych; nr 3, str. 39

Porowski R. - "Z prasy zagranicznej" - najciekawsze artykuły opublikowane na łamach ostatnich numerów fachowych czasopism pożarniczych; nr 2, str. 47; nr 3, str. 43; nr 4, str. 47; nr 6, str. 47; nr 7, str. 44; nr 9, str. 47, nr 11, str. 48

Porowski R. - "W kraju niespokojnej ziemi. Kirgiski system zapobiegania katastrofom i likwidacji ich skutków"; nr 6, str. 46

Sawicki T. - "W cieniu ataku na WTC" - Ameryka po 11 września 2001 - skutki społeczne, gotowość do zareagowania po kolejnym ewentualnym ataku: raporty instytucji amerykańskich; nr 3, str. 43

Trzcińska M. - "Strzegą miasta... Nad pięknym modrym Dunajem" - system ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności w Wiedniu; nr 8, str. 32

Wiśniewski A. - "Strzegą stolicy Albionu" - zadania i organizacja London Fire Brigade; nr 3, str. 44

PRAWO W SŁUŻBIE 

pod redakcją Grażyny Leoncewicz

"Wypadki strażaków i innych osób (cz. III)" - nr 1, str. 41 (cz. I cyklu w nr. 10/2002, str. 42, cz. II - nr 11, str. 45) 

"Przegląd ważniejszych aktów prawnych"; nr 2, str. 40; nr 5, str. 47; nr 8, str. 36; nr 10, str. 44

"Nadawanie stopni i mianowanie na stanowiska w Państwowej Straży Pożarnej"; nr 3, str. 33

"Mieszkania dla strażaków. Pomoc finansowa i równoważniki pieniężne"; nr 4, str. 39

"Dopłata do wypoczynku"; nr 6, str. 42

"Świadczenia mieszkaniowe dla emerytów i rencistów >policyjnych< w>
"Waloryzacja emerytur i rent funkcjonariuszy służb mundurowych" ; nr 9, str. 44

"Odszkodowania dla strażaków"; nr 11, str. 50

"Przegląd ważniejszych aktów prawnych"; nr 12, str. 40

J.K. - "Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dyscyplinarnych"; nr 7, str. 40

Olejnik Cz. - "Komendy powiatowe PSP. Prawne podstawy kontroli"; nr 3, str. 30

Sawicki T. - "Dokumentacja zdarzenia w postępowaniu przygotowawczym"; nr 1, str. 43

HISTORIA I TRADYCJE POŻARNICZE

Ferenc A. - "Jest w orkiestrach dętych jakaś siła..." - XVII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP w Warszawie; nr 10, str. 54

Gołdyn P. - "Polskimi śladami świętego Floriana" - patron strażaków w herbach polskich miast; nr 2, str. 48

J. - "Amerykańscy strażacy w Mysłowicach" - >Nowojorscy strażacy wczoraj i dziś<: wystawa w Centralnym Muzeum Pożarnictwa; nr 5, str. 50

Krężel K. - "Z szuflady dziadka. Strażackie odznaczenia i medale": "Znak związkowy (korporacyjny)" - nr 1, str. 48; "Złoty Znak Związku" - nr 2, str. 49; "Medal >Za Zasługi dla Pożarnictwa<" - nr 3, str. 51; "Znak (odznaka) >Za Wysługę Lat<" - nr 4, str. 52; "Medal Strażacki X-lecia Odrodzenia Polski" - nr 5, str. 51; "Odznaka honorowa >Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa<" - nr 6, str. 55; "Odznaka >Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej<" - nr 7, str. 46; "Odznaczenie >Członej honorowy Związku OSP<" - nr 8, str. 44; "Odznaka >Za Zasługi we Współzawodnictwie Przeciwpożarowym<" - nr 9, str. 52; "Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego" - nr 10, str. 54; "Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza" - nr 11, str. 55

Łańduch A. - "W Wolborzu ożywiono historię. Spektakl na cześć wielkiego strażaka" - ... w pięćsetną rocznicę urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego; nr 8, str. 42

Pisarek M. - "Rewolucja zaczęła się 90 lat temu..." - historia motoryzacji w polskiej straży pożarnej; nr 1, str. 46

PP - "Bardzo rześkie staruszki. III Krajowe Zawody Sikawek Konnych w Cichowie"; nr 9, str. 28

PRZEPRASZAM, TYLKO TRZY PYTANIA... 

* - "Nasze mieć być" - pytania do prezesa ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP płk. poż. w st. sp. Leszka Pierzchanowskiego; nr 3, str. 52

głow. - "Mamy dobrą prasę..." - rozmowa z  rzecznikiem prasowym KG PSP bryg. mgr. inż. Witoldem Maziarzem; nr 2, str. 53

głow. - "Niemieckie wsparcie wymiany młodzieży" - rozmowa z rzecznikiem prasowym Zarządu Głównego ZOSP RP dh. Reginą Rokitą; nr 4, str. 49

głow. - "PSP placem budowy" - pytania do zastępcy dyrektora Biura Kwatermistrzowskiego KG PSP mgr. inż. Wadima Karpińskiego; nr 6, str. 51

głow. - "Oddzielnie, ale razem" - rozmowa z wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, wiceprzewodniczącym Zespołu Senackiego Strażaków Józefem Dziemdzielą; nr 7, str. 49

głow. - "Jesteśmy trwałym ogniwem rzeczywistości" - rozmowa z prezesem ZG Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP st. bryg. w st. sp. Janem Całą; nr 8, str. 47

głow. - "Prowadzimy działalność szlachetną" - rozmowa z prezesem Zarządu Krajowego Towarzystwa Trzeźwości Transportowców Wiktorem Jednorowskim; nr 9, str. 53

głow. - "Czas dobrze wykorzystany" - na pytania PP odpowiada prezes SITP Marian Skaźnik; nr 10, str. 57

BIBLIOTECZKA PP

Łozowski T. - "Bezpieczeństwo pożarowe kotłowni" - nr 2, wkładka

do góry