• Tłumacz języka migowego

Piszą za granicą

znaleziono wiadomości: 115

Łączność w sytuacjach kryzysowych

Łączność w sytuacjach kryzysowych

Łączność podczas prowadzenia akcji ratowniczej ma kluczowe znaczenie. Im większa powierzchnia zdarzenia, im bardziej zróżnicowany jego obszar, tym trudniejsze jest utrzymanie nieprzerwanej komunikacji bezprzewodowej.

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko

Autorzy artykułu dokonali przeglądu zagrożeń pożarowych w obiektach infrastruktury transportowej. Uwagę poświęcili przede wszystkim tunelom i mostom, zwłaszcza zaś przyczynom wzrostu ryzyka pożarowego w tych obiektach w ostatnich latach.

Umiejscowienie przeciwpożarowych zbiorników wodnych w zależności od występującego ryzyka

Umiejscowienie przeciwpożarowych zbiorników wodnych w zależności od występującego ryzyka

Podczas zwalczania pożarów lasów kluczowe do osiągnięcia założonego celu gaśniczego są dwa czynniki: zasoby wody - środka gaśniczego oraz dostępność sił i środków. W omawianym artykule przedstawiono badanie alternatywnej metody wyznaczania lokalizacji przeciwpożarowych zbiorników wodnych do zwalczania pożarów lasów.

Postrzeganie przez australijskich strażaków stresu cieplnego, zmęczenia i regeneracji podczas realizacji zadań w środowisku ekstremalnym

Postrzeganie przez australijskich strażaków stresu cieplnego, zmęczenia i regeneracji podczas realizacji zadań w środowisku ekstremalnym

Celem opisywanego w artykule badania była analiza postrzegania stresu cieplnego i zmęczenia wśród czynnych strażaków australijskich oraz stosowanych przez nich praktyk regeneracyjnych. Zostało ono przeprowadzone za pomocą ankiety prospektywnej.

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury

Na mostach częściej dochodzi do pożarów niż np. do awarii związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub trzęsieniami ziemi. Jednak odpowiednie przepisy budowlane nakazują projektować te konstrukcje tak, aby były skutecznie zabezpieczone przed tego rodzaju katastrofami. Pożary, mimo że pojawiają się częściej, nie przykuwają wystarczającej uwagi inżynierów i architektów.

Bariery i facylitacja dla wdrażania zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) w Szwecji

Bariery i facylitacja dla wdrażania zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) w Szwecji

W 2010 r. Szwedzka Agencja Obrony Cywilnej (MSB) ogłosiła tzw. „wizję zero” (vision zero) mającą na celu wyeliminowanie ofiar śmiertelnych z pożarów do 2050 r. Szwedzcy naukowcy zidentyfikowali konkretne grupy ryzyka (m.in. osoby starsze), których przedstawiciele najczęściej występują w statystyce ofiar śmiertelnych w pożarach.

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) i analiza statystyczna jako ramy do badania wielokrotnie powtarzających się pożarów

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) i analiza statystyczna jako ramy do badania wielokrotnie powtarzających się pożarów

Autorzy materiału proponują rozszerzenie standardów międzynarodowej organizacji NFPA (National Fire Protection Association) w zakresie badania przyczyn pożarów w środowisku przemysłowym. Miałoby ono dotyczyć stosowania zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych podczas analizy przyczyn tych zdarzeń.

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych

W artykule opisano badanie, na podstawie którego określono, jak obcowanie dzieci przedszkolnych z ogniem, w tym rozpalanie go, może wpływać na ich rozwój, zdrowie psychiczne i zachowania psychospołeczne.

Produkty spalania w symulowanych pożarach obiektów przemysłowych

Produkty spalania w symulowanych pożarach obiektów przemysłowych

Większość badań dotyczących skutków ekspozycji na niebezpieczne produkty spalania dotyczy w dużej mierze pożarów budynków mieszkalnych. Zbyt mało analiz odnosi się do pożarów obiektów przemysłowych, z których ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem pochodzi znacznie więcej związków toksycznych.

Projekt hybrydowego robota służącego do prowadzenia rozpoznania wykorzystującego podczerwień

Projekt hybrydowego robota służącego do prowadzenia rozpoznania wykorzystującego podczerwień

Tekst omawia obecne trendy i kierunki dotyczące projektowania i budowy mobilnych robotów służących do rozpoznania sytuacji pożarowej lub realizacji zadań gaśniczych. Autorzy przedstawili kompleksowo technologie elektroniczne oraz rozwiązania mechaniczne.

do góry