• Tłumacz języka migowego
Rzut oka Agnieszka Godlewska

Młodszy brat Państwowej Straży Pożarnej

21 Lipca 2023

Tymi słowami komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak w swoim przemówieniu w Sejmie określił Parlamentarny Zespół Strażaków. W tym roku Zespół świętuje jubileusz 30-lecia powołania. Działa w każdej kolejnej kadencji Parlamentu, nieprzerwanie troszcząc się o sprawy strażaków.
Parlamentarny Zespół Strażaków, skupiający obecnie 140 posłów, to najliczniejsza grupa parlamentarzystów, która zjednoczyła się wokół jednego tematu. W tym gronie nie mają znaczenia poglądy polityczne, najważniejsze jest wspólne działanie na rzecz strażaków, tak by mogli oni skutecznie realizować swoje zadania.

Historia Zespołu

Początek lat 90. był dla straży pożarnych wyjątkowo trudny. Państwowa Straż Pożarna dopiero zaczynała się organizować. Wyposażenie wielu jednostek OSP nadawało się na eksponaty muzealne. W znacznej części były to ponad 40-letnie wozy bojowe niedostosowane do podejmowanych interwencji. Zdarzało się, że z powodu braku wyposażenia ochotnicy zawieszali swoją działalność.
- Podejmując próbę naprawienia wieloletnich zaniedbań, uważałam, że trzeba działać zespołowo i ponad podziałami politycznymi, razem, od prawej do lewej strony - mówi Krystyna Ozga, pomysłodawczyni i pierwsza przewodnicząca. Parlamentarny Zespół Strażaków został powołany w II kadencji Sejmu 19 listopada 1993 r. Dzień wcześniej na spotkaniu założycielskim precyzyjnie określono jego cele: tworzenie w parlamencie dobrego klimatu dla spraw związanych ze strażą pożarną, wypracowywanie i przedstawianie właściwym komisjom sejmowym wniosków i propozycji prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla OSP i PSP, integracja środowisk pożarniczych.
Działalność na rzecz strażaków bardzo szybko zdobywała nowych zwolenników. Na początku Zespół liczył 27 członków, w maju kolejnego roku było ich 90, a pod koniec kadencji Sejmu do tego gremium zaliczała się jedna czwarta posłów. Na tym forum gen. Feliks Dela przedstawił pomysł stworzenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zdecydowane poselskie poparcie dla budowy najnowocześniejszej w Europie struktury działania jednostek ochrony przeciwpożarowej pozwoliło na znalezienie odpowiedniej puli pieniędzy w budżecie państwa. Stały poselski lobbing na rzecz strażaków doprowadził również do zniesienia kilku szczególnie uciążliwych dla OSP podatków. Lista podobnych osiągnięć jest bardzo długa.

Jubileuszowa konferencja

20 czerwca w gmachu Sejmu odbyła się jubileuszowa konferencja pod patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Podczas wydarzenia resort reprezentował sekretarz stanu Maciej Wąsik, który wyraził swoją wdzięczność za wszelkie wsparcie. - Dziękuję Zespołowi za inspirację, za pomoc, za usługi eksperckie świadczone bezpłatnie, także jeżeli chodzi o ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, którą uważam za jedno z największych dokonań w naszym wspólnym dorobku.
fot. Karol Kierzkowski / Wydział Prasowy KG PSPSwoimi doświadczeniami z przewodniczenia pracom Zespołu podzielili się byli przewodniczący: Krystyna Ozga (1993-1997), Władysław Stępień, Krystyna Skowrońska (2007-2015) oraz obecny przewodniczący Zbigniew Chmielowiec, kierujący pracami Zespołu drugą kadencję. Otwierając konferencję, podkreślił on, że członkami tego gremium są posłowie z każdego klubu i koła oraz niezrzeszeni, którzy działają ponad podziałami politycznymi, ściśle współpracując z Komendą Główną PSP oraz Związkiem OSP RP.
Państwową Straż Pożarną reprezentował komendant główny gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami. Komendant główny z uznaniem odniósł się do dorobku Zespołu, doceniając jednocześnie jego wsparcie w realizowaniu najtrudniejszych projektów. - Ta synergia i współpraca między nami spowodowały, że Państwowa Straż Pożarna mogła się na przestrzeni lat rozwijać. Trzy ustawy modernizacyjne na przestrzeni tych lat przyczyniły się do tego, że jesteśmy dziś elitą pożarniczą i ratowniczą na świecie i wszędzie, gdzie się pojawimy, możemy nosić z dumą orła w koronie.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP był reprezentowany przez prezesa Zarządu Głównego dh. Waldemara Pawlaka.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było uhonorowanie najbardziej aktywnych druhen i druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych, które w minionym roku interweniowały najczęściej. Wyróżnione zostały również młodzieżowe drużyny pożarnicze, które w 2022 r. brały udział w Międzynarodowej Olimpiadzie CTIF w Słowenii.

Agnieszka Godlewska Agnieszka Godlewska

Agnieszka Godlewska jest pracownikiem Biura Komendanta Głównego KGPSP

do góry