• Tłumacz języka migowego
Prawo Bogdan Iwaszko

Prawo wyboru emerytury

26 Stycznia 2023

Część strażaków czeka decyzja o wyborze najkorzystniejszego sposobu naliczania emerytury fot. Jon Tyson / UnsplashNiektórzy strażacy po lekturze artykułu pt. „Nowelizacja ustawy emerytalnej” (PP nr 10/2022) są zaniepokojeni koniecznością wyboru zasad obliczania wysokości przysługującej emerytury policyjnej. W związku z tym warto przedstawić bardziej szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie.
Kwestia tego wyboru dotyczy strażaków przyjętych do służby w okresie od 2 stycznia 1999 r. do 30 września 2003 r., jednocześnie mających za sobą co najmniej 25 lat służby oraz jakikolwiek okres pracy cywilnej (opłacania składek) przed podjęciem służby. Zatem chodzi o osoby, które będą zwalniane ze służby po 1 stycznia 2024 r., czyli za około roku. Szacuje się, że w całym 2024 r. dotyczyć to będzie ponad 760 strażaków, a do 2028 r. liczba ta wzrośnie do ponad 3400 funkcjonariuszy.

Dwa warianty

Jakie możliwości wyboru będzie miał strażak udający się na zaopatrzenie emerytalne? Przedstawmy pokrótce każdy z wariantów.
Opcja pierwsza, nazwijmy ją „zaliczającą pracę cywilną”. W tym przypadku do wysługi emerytalnej zalicza się okres służby plus okresy pracy cywilnej (okresy składkowe) liczone w wymiarze 1,3% za rok pracy. W takim przypadku przysługuje tylko emerytura policyjna z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.
Przykład
Emeryturę za 26 lat służby i 4 lata pracy cywilnej liczymy następująco: 40% za 15 lat służby, za pozostałych 11 lat służby po 2,6% = 28,6%. Za 4 lata pracy cywilnej po 1,3% = 5,2%. Sumując procenty, otrzymamy 40 + 28,6 + 5,2 = 73,8. Oznacza to, że emerytura wynosiła będzie 73,8% podstawy wymiaru, czyli uposażenia należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.
Opcja druga, zwana tu „bez zaliczania pracy cywilnej”. Do wysługi emerytalnej liczy się tylko okres służby według zasady 40% za 15 lat służby i 2,6% za każdy rok dalszej służby. Za okres służby przysługiwało będzie prawo do emerytury z ZER MSWiA, natomiast za okres pracy cywilnej (opłacania składek) po spełnieniu określonych warunków, zwłaszcza wieku - 65 lat życia dla mężczyzn i 60 lat życia dla kobiet -prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obie emerytury będą wypłacane łącznie, zgodnie z zasadą, że każdy z systemów emerytalnych realizuje własne zobowiązania.
W przypadku niedokonania wyboru wysokość emerytury zostanie ustalona według opcji opisanej w punkcie drugim.
Każdy strażak musi sam podjąć decyzję, którą opcję wybrać. Oświadczenie o sposobie ustalenia emerytury składa się do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. Należy podjąć decyzję w sposób rozważny i świadomy, biorąc pod uwagę swoją wysługę emerytalną, wymiar okresów składkowych, a także przewidywaną wysokość emerytury z FUS.
Wyżej opisane prawo wyboru opisane jest w art. 15ab ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…

„Drugie prawo wyboru”

Niezależnie od powyżej opisanych okoliczności warto dodać, że od 1 stycznia 2025 r. wszyscy strażacy przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 r., mający co najmniej 25 lat służby, będą mogli na zasadzie wyboru skorzystać z opcji obowiązującej dla przyjętych do służby 1 stycznia 2013 r. i później (ostatnia kolumna w załączonej tabeli). Mowa o zasadzie: emerytura w wymiarze 60% podstawy wymiaru za 25 lat służby plus po 3% za każdy dalszy rok służby, gdzie podstawa wymiaru emerytury wynosi średnie uposażenie z wybranych 10 lat służby.
Można powiedzieć, że jest to „drugie prawo wyboru”, opisane w art. 18h ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, zgodnie z tytułem rozdziału 1b ustawy „Prawo wyboru emerytury” (wersja ustawy obowiązująca od 1 stycznia 2025 r.). W związku z tym należy uznać, że samo pojęcie „prawo wyboru emerytury policyjnej” nie jest jednoznaczne i może dotyczyć dwóch różnych rozwiązań prawnych.
Zagadnienie prawa wyboru emerytury w całym systemie emerytur policyjnych przedstawia tabela, która prezentuje sposób zaliczania okresów służby i okresów pracy cywilnej do wysługi emerytalnej, liczenia podstawy wymiaru emerytury i możliwość uzyskania prawa do dwóch emerytur: z ZER i z FUS.

Możliwe opcje naliczenia emerytury / opr. własne


Treść niniejszego artykułu jest osobistym poglądem autora, nie może ona stanowić podstawy do wyliczeń indywidualnych emerytur.

Bogdan Iwaszko Bogdan Iwaszko

Bogdan Iwaszko jest pracownikiem Biura Kadr Komendy Głównej PSP

do góry