• Tłumacz języka migowego
Prawo Teresa Kozoń-Konter

Nowelizacja ustawy emerytalnej

17 Października 2022

Poradnik ZER

 

Od lat w środowisku była podnoszona kwestia konieczności zmiany uprawnień emerytalnych strażaków przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. Doczekaliśmy się nowelizacji ustawy emerytalnej. Co zmienia obowiązujący akt prawny?

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…)* dotyczą między innymi możliwości wyboru jednego z dwóch sposobów naliczania emerytury. Oznacza to, że funkcjonariusz, który został przyjęty do służby w Państwowej Straży Pożarnej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r. i w dniu zwolnienia ze służby posiada, co najmniej 25 lat służby wraz z okresami równorzędnymi, ma prawo wyboru obliczenia wysokości emerytury na podstawie:

  • 15a ustawy zaopatrzeniowej**, czyli na dotychczasowych zasadach

albo

  • 15aa ustawy zaopatrzeniowej, czyli na nowych zasadach.

fot. PixabayJeśli w momencie podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę funkcjonariusz wybierze wariant wyliczenia z art. 15a, to do emerytury policyjnej nie będą zaliczane okresy tzw. pracy cywilnej, ale zachowa on prawo do dwóch emerytur, tj. emerytury policyjnej i emerytury z ZUS (za pracę cywilną) po spełnieniu warunków wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli funkcjonariusz wybierze wyliczenie z art. 15aa, to do emerytury policyjnej będą doliczane okresy składkowe z pracy cywilnej, ale straci prawo do pobierania dwóch emerytur.

Jeżeli wyżej wymieniony funkcjonariusz, legitymujący się, co najmniej 25-letnim okresem służby liczonej wraz z okresami równorzędnymi ze służbą, wybierze sposób obliczenia emerytury na nowych zasadach, tj. określonych w art. 15aa, to wysokość tej emerytury zostanie obliczona według poniższych reguł:

  • 40% podstawy wymiaru za 15 lat służby i będzie wzrastała o:
  • 2,6% podstawy wymiaru za każdy dalszy rok tej służby;
  • 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok poprzedzających służbę:

- okresów składkowych,

- okresów opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po 31 grudnia 1998 r. lub okresów nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Jeżeli funkcjonariusz pełnił służbę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, to jego emerytura zostanie podwyższona na dotychczasowych zasadach, określonych w art. 15 ust. 2-3b ustawy zaopatrzeniowej, a jeśli uzyskał orzeczenie o inwalidztwie pozostającym w związku ze służbą - zostanie podwyższona o 15% podstawy wymiaru, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy zaopatrzeniowej.

Gdy wysokość emerytury wyliczonej na podstawie art. 15aa, tj. zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru, wtedy - na wniosek emeryta - zostaną doliczone okresy pracy cywilnej przypadające po zwolnieniu ze służby, tj.:

  • okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. lub
  • okresy nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Za każdy rok wymienionych okresów emerytura zostanie zwiększona o 1,3% podstawy wymiaru.

Ważne (art. 15ab ustawy zaopatrzeniowej)

Oświadczenie o wyborze sposobu ustalenia wysokości emerytury funkcjonariusz składa do organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. W przypadku braku takiego oświadczenia wysokość emerytury zostanie obliczona na dotychczasowych zasadach, określonych w art. 15a ustawy zaopatrzeniowej.

 

Podstawa prawna:

*    Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1115)

** Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (DzU z 2022 r. poz. 1626)

Teresa Kozoń-Konter Teresa Kozoń-Konter

Teresa Kozoń-Konter jest doradcą dyrektora ZER MSWiA

do góry