• Tłumacz języka migowego
Organizacja Michał Chmiel, Dominik Kabat

Nowa odsłona ubrań specjalnych

19 Kwietnia 2023

Ubranie specjalne jest istotnym czynnikiem mającym gwarantować (choć nie samo w sobie i nie samo przez się) bezpieczeństwo pracy strażaka. O jego roli i znaczeniu w codziennych zmaganiach tysięcy strażaków nie trzeba nikogo przekonywać.

Ubranie specjalne lekkie przeznaczone do działań w terenie otwartym. Model, sekc. Sylwester Zasoński ma na sobie kurtkę lekką. / fot. arch. Sylwestra Zasońskiego KM PSP m. st. Warszawy

Najnowsze przepisy dotyczące umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, tj. rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej [1], przywoływane dalej jako „rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków”, przewidują wyposażenie strażaków tej formacji w dwa rodzaje ubrań specjalnych: ubranie specjalne i ubranie specjalne lekkie, kwalifikując je jednocześnie jako podstawowe środki ochrony indywidualnej (obok rękawic technicznych, butów strażackich gumowych i skórzanych, hełmów itp. - szerzej w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków). Ustawodawca podkreśla w ten sposób rangę tych przedmiotów. Możliwość wyposażenia strażaka w ubranie specjalne lekkie stworzyło właśnie rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków. Faktyczna możliwość zakupu i użytkowania ubrania specjalnego lekkiego, spełniającego wymagania techniczne i niezbędne wymagania prawne, istnieje od listopada 2022 r. i jest związana z zakończeniem prac legislacyjnych i wejściem w życie przepisów obejmujących ubrania specjalne lekkie wymogiem uzyskania świadectwa dopuszczenia, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [2], choć podkreślić wypada, że nie od razu po wejściu w życie tych regulacji można było nabyć ubranie specjalne lekkie ze świadectwem dopuszczenia. Przyczyna tego stanu rzeczy zostanie wyjaśniona w dalszej części niniejszego artykułu. Nie ulega jednak wątpliwości, że ubranie specjalne lekkie staje się coraz powszechniejsze, a proces jego wdrażania przebiega pomyślnie.

Tak było dotychczas

W dotychczasowym stanie prawnym (przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków) strażacy PSP, związani przepisami prawa służb kwatermistrzowskich, dokonujących zakupu i rozdysponowywania ubrań, korzystali najpierw tylko z jednego typu ubrania specjalnego (zwanego zwyczajowo nomexem, od jednego z materiałów, z którego są wykonane), zgodnego z normą PN-EN 469 (składającego się z kurtki i spodni), które w świadomości większości strażaków jawi się jako „ubranie ciężkie” lub „ciężki nomex” (co nie dziwi w realiach powszechnej dostępności ubrań tzw. lekkich). Był to przez wiele lat ich jedyny środek ochrony indywidualnej w kategorii ubrań wykorzystywany do czynności w ramach walki z pożarami, ale też do pozostałych działań w ramach innych dziedzin ratownictwa, niekoniecznie związanych z przeznaczeniem tego ubrania.

Podjęto prace

Próbą legislacyjnej odpowiedzi na ten stan rzeczy było poszerzenie ubrania specjalnego o kurtkę lekką zgodną z normą PN-EN ISO 15384 w drodze nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej [3]. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 18 maja 2018 r. [4], zmieniające wyżej wspomniane rozporządzenie mundurowe z 2005 r., stanowiło, że ubranie specjalne składa się z kurtki, spodni i kurtki lekkiej (czyli z trzech elementów!). Kolorystyka tkaniny zewnętrznej obejmowała żółć, czerń lub ciemny granat. Było to nic innego, jak dokooptowanie (dodanie do ubrania specjalnego w jego dotychczasowym rozumieniu) kurtki od ubrania lekkiego (włączenie w skład ubrania specjalnego). Powstało w ten sposób trzyczęściowe ubranie specjalne, będące hybrydą klasycznego ubrania zgodnego z normą PN-EN 469 i kurtki ubrania lekkiego, co samo przez się stanowiło rozwiązanie dotychczas niespotykane, aczkolwiek oparte na dostępnych, produkowanych oddzielnie komponentach. Zważywszy okoliczność podlegania wyrobów, z których ubranie to się składało, różnym uregulowaniom normowym oraz ich odmienne przeznaczenie, trudno było jednoznacznie sformułować pragmatyki mające jednoznacznie regulować zastosowanie takiego ubrania, co w przełożeniu na realia taktyczne skutkowało tym, że zdecydowana większość działań realizowana była w klasycznym ubraniu typu nomex. Względy natury taktycznej stanowiły tu determinantę sposobu wykorzystania będących w dyspozycji środków ochrony indywidualnej.

Kurtka lekka będąca elementem ubrania specjalnego lekkiego fot. Marta Giziewicz / red. PPTen stan rzeczy uległ zmianie wraz z wejściem w życie przepisów rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków. Wprowadza ono do wyposażenia indywidualnego strażaka dwa rodzaje ubrań specjalnych, tj. klasyczne ubranie specjalne, zgodne z normą PN-EN 469, zwyczajowo określane mianem „ubrania ciężkiego”, oraz ubranie specjalne lekkie zgodne z normą PN-EN ISO 15384, określając je jako ubranie specjalne lekkie. Nawiasem mówiąc, termin „ubranie specjalne ciężkie” był brany pod uwagę jako określenie ubrania specjalnego zgodnego z normą PN-EN 469, by w prosty, dychotomiczny sposób odróżnić je od ubrania specjalnego lekkiego podczas prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie umundurowania strażaków (i wymienionych niżej aktów prawnych związanych z tematyką świadectw dopuszczenia), lecz ze względów pragmatycznych - związanych z ewentualną koniecznością zmiany innych aktów normatywnych i dokumentów wydawanych na ich podstawie oraz w trosce o spójność terminologiczną z normami odnoszącymi się do tych ubrań pozostano przy dotychczasowym nazewnictwie.

Dla jasności wywodu należy nadmienić, że w trakcie prac nad rozporządzeniem w sprawie umundurowania i będących ich następstwem prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów zmianie uległ techniczny dokument odniesienia dla ubrań specjalnych lekkich. Norma PN-EN 15614 została zastąpiona przez PN-EN ISO 15384. Musiało to znaleźć odzwierciedlenie również w nowelizowanych przepisach.

Ubranie specjalne lekkie wg PN-EN 15614 i PN-EN ISO 15384

Zakres i definicje wskazane w normie PN-EN ISO PN-EN ISO 15384 dla ubrań specjalnych lekkich wskazują zgodnie, że celem tych dokumentów jest zapewnienie minimalnych wymagań użytkowych dla ubrań ochronnych zaprojektowanych do użycia w wydłużonym okresie podczas działań w przestrzeni otwartej. Z kolei działania w przestrzeni otwartej obejmują przede wszystkim prace w okresie letnim i typowych dla niego temperaturach, przez wiele godzin, gdy strażak narażony jest na wysoki poziom ciepła metabolicznego. Luźny krój ubrania jest równie ważny, co odporność ogniowa materiałów w ochronie przed oparzeniami. Przyległe ubrania narażają strażaków na promieniowanie cieplne i stres cieplny podczas działań, jednocześnie zauważalnie zmniejszając ich zdolność do działania. Dokumenty te określają metody badań oraz minimalne wymagania dla ubrań ochronnych zaprojektowanych do ochrony ciała (z wyłączeniem głowy, rąk i stóp), które są używane w trakcie pożarów w przestrzeni otwartej i powiązanych z nimi działań. Te ubrania nie zapewniają ochrony w sytuacji uwięzienia w pożarze. Co do zasady ubranie specjalne lekkie może składać się z ubrania z odpowiednim obszarem wzajemnego zachodzenia lub kilku zewnętrznych i/lub wewnętrznych wyrobów odzieżowych zaprojektowanych do noszenia łącznie.

Czym się różnią wymagania normy PN-EN 15614 i PN-EN ISO 15384?

Ubranie specjalne lekkie składa się z kurtki i spodni, które mają spełniać wymagania normy PN-EN ISO 15384. Warto w tym miejscu nadmienić, że konstrukcja ubrania ma zapewniać ochronę przed promieniowaniem cieplnym oraz rozprzestrzenianiem się płomienia (na materiale, z którego wykonane jest ubranie), zgodnie z normą PN-EN ISO 15384. Ubranie może być wykonane tylko z tkaniny zewnętrznej, a więc być jednowarstwowe, albo składać się z kilku wewnętrznych lub zewnętrznych części odzieży zaprojektowanych do noszenia łącznie. Analiza przedmiotowych zmian w normie PN-EN 15614 jednoznacznie wskazuje na zwiększenie wymagań w normie PN-EN ISO 15384 względem normy PN-EN 15614 w celu poprawienia jakości i zapewnienia bezpieczeństwa ratowników. Dodanie w normie PN-EN ISO 15384 obowiązku badań odporności na ciepło lub płomień zarówno przed cyklami czyszczenia, jak i po nich ma weryfikować, czy ubrania specjalne użytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta utrzymują swoje właściwości w zakresie odporności na płomień i promieniowanie cieplne. W celu zagwarantowania pełnej widoczności ratownika wprowadzono dodatkowe badania dla materiałów fluoroscencyjnych i odblaskowych po oddziaływaniu na nie promieniowania cieplnego. Również w celu poprawy bezpieczeństwa ratowników zwiększone zostały minimalne parametry siły na rozrywanie/rozciąganie, jakie muszą wytrzymać materiały w ubraniu specjalnym. Zabieg ten ma na celu eliminację z rynku ubrań wykonanych z materiałów najsłabszej jakości, które nie gwarantują zakładanego poziomu bezpieczeństwa ratowników ani trwałości w ich użytkowaniu. 

Świadectwa dopuszczenia dla ubrań lekkich

Za sprawą dokonanej w 2022 r. nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania [5] (przywoływanego dalej jako „rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów (…) do użytkowania”) w załączniku do tegoż aktu określono podstawowe parametry i wymagania oraz techniczne dokumenty odniesienia niezbędne do tego, aby ubranie specjalne lekkie otrzymało świadectwo dopuszczenia do użytkowania. Dokument ten z założenia ma potwierdzić spełnianie przez wyrób wymagań stawianych mu przez ustawodawcę i dać użytkownikom poczucie pewności co do jakości wyrobu. Nie zwalnia to oczywiście bezpośrednich użytkowników z obowiązku stosowania innych środków ochrony indywidualnej, dopasowanych do środowiska zagrożeń występujących w rejonie objętym działaniami, oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby. Tylko ubrania specjalne lekkie, których producenci legitymują się skorelowanymi z nimi świadectwami dopuszczenia, mogą być legalnie użytkowane w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Ubranie specjalne - mł. kpt. Zbigniew Gozdur prezentuje kurtkę lekką fot. Marta Giziewicz / red. PPW ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie wspomnianego rozporządzenia w CNBOP-PIB (jednostka dopuszczająca) dokonano analizy możliwości nieodpłatnego wydania świadectw dopuszczenia na ubranie specjalne lekkie wg normy PN-EN 15614 na podstawie posiadanych wyników badań odnoszących się do ubrań lekkich, w miejsce będących w tamtym okresie w obrocie prawnym 25 świadectw dopuszczenia obejmujących ubrania trzyelementowe (ubranie specjalne zgodne z normą PN-EN 469 oraz kurtka lekka zgodna z normą PN-EN 15614). Na podstawie przeprowadzonej analizy jednostka dopuszczająca wydawała świadectwa dopuszczenia na ubranie specjalne lekkie wg normy PN-EN 15614 lub informowała wnioskodawcę (właściciela udzielonego dopuszczenia) o braku możliwości wydania takiego świadectwa.

Po zakończeniu okresu przejściowego, upływającego z końcem listopada 2023 r., świadectwa dopuszczenia dla ubrań specjalnych będą wydawane wyłącznie jako:

  • świadectwo dopuszczenia wydawane dla ubrań specjalnych (PN-EN 469),
  • świadectwo dopuszczenia wydawane dla ubrań specjalnych lekkich (PN-EN ISO 15384).

O trybie procedowania i przewidywanych terminach ukończenia prac posiadacze świadectw dopuszczenia zostali poinformowani niezwłocznie po opublikowaniu rozporządzenia w listopadzie 2022 r. 

Stan magazynowy nieużywanych kurtek lekkich

Na podstawie aktualnie obowiązujących świadectw dopuszczenia wydanych w listopadzie 2022 r. odnoszących się do ubrań specjalnych lekkich wykonanych zgodnie z normą PN-EN 15614 użytkownicy ubrania lekkiego mają możliwość uzupełniania go o spodnie lekkie zgodne z normą PN-EN 15614, pod warunkiem zachowania zgodności ubrania ze wszystkimi dokumentami stanowiącymi podstawę jego wydania. Uzupełnienie posiadanej kurtki lekkiej zgodnej z normą PN-EN 15614 o spodnie zgodne z normą PN-EN ISO 15384 przez ich zwykłe zestawienie ze względu na postanowienia, zakres i wymagania wspomnianych norm nie jest natomiast możliwe. Zgodnie zaś z § 10 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów (…) do użytkowania w przypadku zmian w Polskich Normach lub w wymaganiach techniczno-użytkowych stanowiących podstawę wydania dopuszczenia, właściciel świadectwa dopuszczenia jest zobowiązany do przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań w uzgodnionym terminie, nieprzekraczającym 12 miesięcy. W praktyce oznacza to, że proces uzupełniania spodni do posiadanych kurtek lekkich zgodnych z normą PN-EN 15614 powinien zakończyć się w listopadzie 2023 r. 

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach prowadzenie działań ratowniczych poza wysokim wyspecjalizowaniem jednostek ratowniczych oraz wiedzą w zakresie procedur związanych z akcjami ratowniczo-gaśniczymi wymaga także kompetencji w obszarze przepisów dotyczących wprowadzania do użytkowania sprzętu stosowanego w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (oraz związanego z bezpieczeństwem i higieną służby). W ramach podejścia systemowego szczególnie ważne jest zapewnienie właściwego sprzętu i wyposażenia w celu osiągnięcia wysokiego (możliwie jak najwyższego) poziomu bezpieczeństwa zarówno ratowników, jak i ratowanych. Zrealizowane prace legislacyjne w zakresie, w jakim dotyczą dopuszczenia do użytkowania ubrań specjalnych lekkich, mają pozytywny wpływ na wzrost szeroko rozumianego bezpieczeństwa, tak w wymiarze faktycznym, jak i prawnym. Na uwagę zasługuje fakt, że okoliczność objęcia ubrań specjalnych lekkich systemem dopuszczeń ma szeroki wymiar, gdyż odnosi się również do ochotniczych straży pożarnych.

Michał Chmiel Michał Chmiel

dr inż. Michał Chmiel jest kierownikiem Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB

Dominik Kabat Dominik Kabat

kpt. Dominik Kabat pełni służbę w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP

do góry