• Tłumacz języka migowego
Ratownictwo i ochrona ludności

Rekordowy rok

2 Maja 2018

Zewidencjonowane przez Państwową Straż Pożarną interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2017 r. osiągnęły rekordową liczbę 519 902 zdarzeń.

Bariera połowy miliona meldunków zapisanych w SWD PSP jak dotąd została przekroczona tylko raz - w 2010 r., kiedy odnotowaliśmy gwałtowny wzrost liczby miejscowych zagrożeń, związanych przede wszystkim z intensywnymi opadami deszczu.

Liczba interwencji na przestrzeni lat rośnie i zgodnie z utrzymującą się tendencją może wzrosnąć do ponad 600 tys. jeszcze przed 2030 r. Wzrost lub spadek liczby zdarzeń w danym roku uzależniony jest jednak od występujących zjawisk pogodowych, szczególnie silnych wiatrów i gwałtownych opadów atmosferycznych.

Wykres 1 

Wykres 1.Liczba zdarzeń z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej w latach 2000-2017 z prognozowaną linią trendu (opracowanie własne na podstawie danych z SWD PSP)

Pożary w mniejszości

Liczba pożarów w 2017 r. to już jedynie tylko nieco ponad 24% wszystkich zdarzeń (24,22%). Wzrost o 23% liczby miejscowych zagrożeń w stosunku do 2016 r. był ściśle związany z wichurami, które przeszły przez Polskę. Dla porównania - w 2016 r. miejscowych zagrożeń wskutek silnych wiatrów zanotowano 56 694, czyli o 45% mniej niż w 2017 r. Udział zdarzeń wywołanych przez silne wiatry w 2017 r. to prawie 20% wszystkich interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dane według rodzaju miejscowego zagrożenia w zależności od wielkości zdarzenia zostały przedstawione w tabeli 1 - ponad 27% zdarzeń to miejscowe zagrożenia powstałe podczas oddziaływania sił przyrody.

Tabela 1. Rodzaje miejscowych zagrożeń w rozbiciu na wielkość zdarzenia w 2017 r.
Wielkość/Rodzaj Małe Lokalne Średnie Duże Gigantyczne RAZEM
Silne wiatry 5 245 98 020 231 12 1

103 509

Przybory wód 552 4 820 55 18 1

5 446

Opady śniegu 236 5 986 14 0 0 6 236
Opady deszczu  1 756 23 637 107 17 0 25 517
Chemiczne i ekologiczne 280 8 667 885 34 0 9 866
W transporcie drogowym 3 618 62 051 2 181 44 0

67 894

W transporcie kolejowym 49 339 48 5 0

441

W transporcie lotniczym 18 42 9 1 0

70

Na obszarach wodnych 1 052 3 155 590 22 1

4 820

Opracowanie własne na podstawie danych z SWD PSP

Rosnący udział alarmów fałszywych spowodowany jest wyposażaniem coraz większej liczby obiektów w systemy przeciwpożarowe. Warto odnotować, że maleje liczba alarmów złośliwych. W ubiegłym roku wynosiła niecałe 3,5% wszystkich zdarzeń.

Wykres 2 

Wykres 2. Liczba zdarzeń z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2017 r. według rodzaju zdarzenia (opracowanie własne na podstawie danych z SWD PSP)

W 2017 r. w działaniach ratowniczo-gaśniczych udział brało ogółem prawie 1850 tys. strażaków (PSP) i ponad 1733 tys. druhów (według statystyk prowadzonych przez PSP). Liczba członków OSP uczestniczących w działaniach wzrosła w stosunku do 2016 r. o 25% (OSP w KSRG - wzrost o 22%, wśród pozostałych OSP o około 35%). Generalnie w działaniach ratowniczych udział brało ponad 1311 tys. członków OSP jednostek włączonych do KSRG i ponad 421 tys. członków OSP spoza systemu. Należy zaznaczyć, że dane liczbowe odnoszą się do sumy ratowników z każdego zdarzenia.

Liczba interwencji oraz ratowników biorących udział w zdarzeniach rośnie nie tylko ze względu na występowanie gwałtownych zjawisk atmosferycznych, lecz także z powodu zwiększania zakresu działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Większy udział druhów w zdarzeniach to również zasługa rosnącego potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na koniec 2017 r. do systemu włączonych było już 4376 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w których działa (według danych Komendy Głównej PSP) ponad sto tysięcy (101 468) członków OSP spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (wiek 18-65 lat, badania lekarskie, szkolenie pożarnicze).

W działaniach ratownicy PSP i OSP biorą udział samodzielnie bądź wspólnie. Samodzielne działania PSP to prawie połowa wszystkich zdarzeń w 2017 r., 20% to działania wspólne PSP i OSP, a pozostałe 30% - samodzielne działania druhów.

Wykres 3 

Wykres 3. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2017 r. z podziałem na samodzielne i wspólne PSP z OSP (opracowanie własne na podstawie danych z SWD PSP)

W 2017 r. podczas ponad 519 tys. zdarzeń śmierć w pożarach poniosło czterech ratowników, w tym dwóch strażaków, a 324 zostało rannych (204 strażaków). Ogółem we wszystkich zdarzeniach zaewidencjonowano 4582 ofiary śmiertelne i 68 328 osób rannych. Podczas pożarów odnotowano 475 ofiar śmiertelnych, w tym 385 w pożarach obiektów mieszkalnych. Szczegółowe dane dotyczące poszkodowanych zamieszczono w tabeli 2. Statystyka ta oparta jest na informacjach ze zdarzeń, które obejmują jedynie czas prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Tabela 2. Wypadki z ludźmi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w 2017 r.

Nagłowek 1 Komórka 1 Komórka 2 Komórka 3 Komórka 4
         

tab2

Opracowanie własne na podstawie danych z SWD PSP

Przeprowadzona w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności analiza przybycia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia w ostatnich 5 latach wykazała, że jako pierwsze najczęściej przybywają siły i środki PSP. W latach 2013-2017 Państwowa Straż Pożarna dojeżdżała na miejsce zdarzenia jako pierwsza w ponad 56% interwencji. Ubiegły rok odbiega od tej wieloletniej tendencji ze względu na wystąpienie dużej liczby zdarzeń związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Powodowały one większe zaangażowanie ochotniczych straży pożarnych, w szczególności tych spoza systemu, z uwagi na niedrożność dróg dojazdu na miejsce zdarzenia, a tym samym wydłużony czas dotarcia sił PSP.

Tabela 3. Liczba zdarzeń według przybycia pierwszej jednostki na miejsce zdarzenia w latach 2013-2017.
Rok Rodzaj zdarzenia JRG (liczba) JRG (udział) OSP KSRG (liczba) OSP KSRG (udział)

OSP (liczba)

OSP (udział)

2013 P 79 033 63% 37 413 30% 8 938

7%

2013 MZ 143 825 59% 81 999 33% 19 310

8%

2013 razem 222 858 60% 119 412 32% 28 248

8%

2014 P 83 218 58% 47 894 33% 12 949

9%

2014 MZ 148 716 61% 79 314 32% 17 750

7%

2014 razem 231 934 59% 127 208 33% 30 699

8%

2015 P 98 582 54% 66 095 36% 18 605

10%

2015 MZ 156 062 57% 95 663 35% 20 786

8%

2015 razem 254 644 56% 161 758 35% 39 391

9%

2016 P 73 890 59% 40 795 33% 10 718

9%

2016 MZ 164 967 58% 97 939 34% 21 039

7%

2016 razem 238 857 58% 138 734 34% 31 757

8%

2017 P 71 702 57% 41 267 33% 12 201

10%

2017 MZ 185 089 38% 128 987 27% 170 254

35%

2017 razem 256 791 42% 170 254 28% 182 455

30%

Materiały opracowane w Wydziale Przetwarzania Danych Operacyjnych KCKRiOL na podstawie danych z SWD PSP

Analiza z zakresu przybycia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej do wypadku (zdarzenie w komunikacji drogowej z co najmniej jedną osobą poszkodowaną) wykazała, że PSP jako pierwsza służba dojeżdża do jeszcze większej liczby zdarzeń.

Tabela 4. Liczba zdarzeń według przybycia pierwszej jednostki na miejsce wypadku w latach 2013-2017.

  ROK JRG (liczba) JRG (udział) OSP w KSRG (liczba) OSP w KSRG (udział)

OSP spoza systemu (liczba)

OSP spoza systemu (udział)

  2013 15 555 66,90% 7 162 30,80% 529

2,30%

  2014 16 703 65,90% 7 981 31,50% 645

2,50%

  2015 16 366 64,60% 8 143 32,10% 821

3,20%

  2016 18 866 63,00% 10 007 33,40% 1 059

3,50%

  2017 21 085 63,30% 10 858 32,60% 1 356

4,10%

Razem   88 575 64,60% 44 151 32,20% 4 410

3,20%

Materiały opracowane w Wydziale Przetwarzania Danych Operacyjnych KCKRiOL na podstawie danych z SWD PSP

Rozkład procentowy dojazdu sił i środków na miejsce zdarzenia w przypadku wypadków nie wykazuje różnic w 2017 r. w stosunku do ubiegłych lat, co dodatkowo potwierdza, że wpływ na dane z tabeli 3 miał rodzaj miejscowego zagrożenia wywołany oddziaływaniem anomalii pogodowych. Reasumując, jednostki Państwowej Straży Pożarnej w ponad 60% interwencji podczas wypadków są pierwsze na miejscu zdarzenia.

mł. bryg. dr inż. Marek Marzec jest naczelnikiem Wydziału Przetwarzania Danych Operacyjnych KCKRiOL 

W artykule wykorzystano dane z Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej oraz część analiz statystycznych sporządzonych w Wydziale Przetwarzania Danych Operacyjnych KCKRiOL.

kwiecień 2018

do góry