• Tłumacz języka migowego
Prawo Bogdan Iwaszko

Nowe świadczenie dla strażaków

29 Października 2020

Doświadczeni funkcjonariusze PSP, którzy zdecydują się na pozostanie w służbie, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne. 1 października 2020 r. weszła w życie ustawa, która reguluje zasady jego przyznawania.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2020 r. poz. 1610. Wprowadza ona nowe świadczenie pieniężne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, nazwane świadczeniem motywacyjnym. Wynosi ono dla strażaków po osiągnięciu 25 lat służby 1500 zł miesięcznie, a po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby – 2500 zł miesięcznie. Pod pojęciem służby należy tu rozumieć służbę w Państwowej Straży Pożarnej, jak również okresy służby w innych formacjach mundurowych, a także okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa oraz funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do 31 stycznia 1992 r.

Przyznanie świadczenia następuje w drodze decyzji, którą otrzymuje strażak. Przed jej wydaniem przełożony sporządza opinię służbową o funkcjonariuszu. Odwołanie od decyzji nie przysługuje. Nie wydaje się jej co miesiąc, lecz świadczenie wypłaca się w każdym miesiącu od miesiąca następnego po tym, w którym wydano decyzję o przyznaniu świadczenia. Wypłata należności następuje z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca.

Odmowa i ustanie wypłaty świadczenia

W niektórych przypadkach może zostać wydana decyzja o odmowie przyznania świadczenia motywacyjnego. Od tego powyższego rozstrzygnięcia strażakowi przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odmowa przez okres roku będzie miała miejsce, jeżeli:

  • strażak uzyska opinię służbową ze stwierdzeniem o nieprzydatności na zajmowanym stanowisku (art. 38 ust.2 pkt 2 ustawy o PSP),
  • strażak uzyska dwie kolejne opinie służbowe (z odstępem minimum 6 miesięcy) ze stwierdzeniem o niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych (art. 43 ust. 3 pkt 4a ustawy o PSP),
  • zostanie stwierdzone niewywiązywanie się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku (art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy o PSP),
  • strażak zostanie skazany wyrokiem sądu lub w stosunku do którego postępowanie karne zostało warunkowo umorzone.

Ponadto odmowa przyznania świadczenia motywacyjnego będzie miała miejsce w przypadku wszczęcia przeciw strażakowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a także ukaranemu karą dyscyplinarną do czasu jej zatarcia.

Ustanie wypłaty świadczenia następuje wówczas, gdy po przyznaniu świadczenia wystąpią wyżej wymienione okoliczności uzasadniające odmowę jego przyznania. W tych przypadkach wydaje się decyzję stwierdzającą ustanie wypłaty świadczenia, od której przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Prawo do wypłaty świadczenia ustaje również w miesiącu, w którym następuje zwolnienie strażaka ze służby.

Świadczenia motywacyjnego nie wypłaca się za okres:

  • korzystania z urlopu bezpłatnego,
  • niepodjęcia służby lub samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby (art. 109 ust. 1-3 ustawy o PSP),
  • zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania,
  • zwolnienia lekarskiego za okres choroby lub za czas opieki nad członkiem rodziny (art. 105b ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy o PSP),
  • innej nieobecności trwającej co najmniej miesiąc.

Istotne zastrzeżenie

Należy podkreślić, że świadczenie motywacyjne nie należy do składników uposażenia strażaka, stanowi dodatkowe świadczenie pieniężne określone w art. 93 ustawy o PSP. W związku z tym nie będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury, do obliczania nagrody jubileuszowej ani do odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby.

Celem wprowadzenia tego świadczenia jest zatrzymanie w służbie strażaków z dużym stażem, wiedzą i doświadczeniem. Szacuje się, że obecnie funkcjonariusz PSP po 25 latach służby i osiągnięciu najwyższego możliwego stanowiska i stopnia w wieku ok. 50 lat, w zasadzie nie ma istotnej motywacji finansowej do dalszego pełnienia służby. Tymczasem mógłby wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie 5 do 10 lat dłużej.

Wprowadzenie omawianego świadczenia może zahamować proces zwolnień ze służby, co umożliwi przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym strażakom. Przyczyni się to do lepszej realizacji zadań służbowych Państwowej Straży Pożarnej.

Bogdan Iwaszko pełni służbę w Biurze Kadr i Organizacji Komendy Głównej PSP
Październik 2020 

Bogdan Iwaszko Bogdan Iwaszko

Bogdan Iwaszko jest pracownikiem Biura Kadr Komendy Głównej PSP

do góry