• Tłumacz języka migowego
Szkolenie Włodzimierz Wątor

PROMIENiem w skażenie

10 Stycznia 2022

Grupa funkcjonariuszy ze Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP rozwijała swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w dniach 22-26 listopada w kursie „Podstawy użytkowania systemu informatycznego PROMIEŃ dla operatorów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania”. Został on zorganizowany przez funkcjonujące w strukturach Akademii Sztuki Wojennej Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych RP (CSOPBMR).

Misją utworzonego w 2004 r. Centrum jest prowadzenie działalności dydaktycznej i eksperckiej w obszarze obrony przed bronią masowego rażenia (zagrożeń CBRN). Specjalizuje się ono m.in. w problematyce prognozowania i oceny sytuacji skażeń, która oprócz pomiarów, obserwacji i powiadamiania wchodzi w obszar zadań Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA)*. Skupia on różnorodne podsystemy (organy, jednostki organizacyjne) dokonujące analizy skażeń, których wyniki stanowią podstawę do ogłaszania i wprowadzania adekwatnych do zagrożenia działań interwencyjnych.

Funkcjonariusze Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP podczas szkolenia dotyczącego systemu PROMIEŃ, fot. Krzysztof  Kopeć / CS OPBMRDążenie do maksymalnego skrócenia czasu niezbędnego na reakcję na zdarzenie CBRN ma kluczowe znaczenie, dlatego w KSWSiA priorytetowa jest jednolitość funkcjonowania oraz interoperacyjność. Uzyskaniu ich służy m.in. stosowanie tych samych metodyk prognozowania i oceny sytuacji skażeń (publikacja NATO - ATP-45), jednolitych wzorów meldunków i informacji, a także procedur ich przekazywania (w ramach ściśle określonych schematów wymiany danych). Koordynację działań w tym zakresie powierzono ministrowi obrony narodowej, we współpracy z ministrami właściwymi do spraw: wewnętrznych, zdrowia, administracji, rolnictwa, środowiska oraz z dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Co potrafi program

System PROMIEŃ, któremu poświęcone było szkolenie, jest narzędziem stosowanym w KSWSiA, zarówno w wojskowych ośrodkach analizy skażeń na wszystkich poziomach struktury dowodzenia, jak i w układzie pozamilitarnym. Jest przeznaczony do opracowywania i przetwarzania komunikatów CBRN, diagnozy zagrożenia oraz ostrzegania i alarmowania wojsk i ludności. W praktyce użytkownik programu ma możliwość szybkiego zobrazowania na mapie cyfrowej wszystkich danych wymaganych do oceny sytuacji skażeń typu NUC, CHEM, BIO, RAD, które umożliwiają sformułowanie wniosków i przedstawienie ich organom decyzyjnym.

Poszczególne funkcje programu usprawniają pracę komórki analitycznej KSWSiA, szczególnie w zakresie przetwarzania komunikatów pogodowych o parametrach wiatru w różnych warstwach atmosfery (Basic Wind Report - BWR), sytuacji meteorologicznej, przy wykorzystaniu danych pogodowych z przyziemnej warstwy atmosfery (Chemical Downwind Report - CDR). Aplikacja umożliwia wymianę komunikatów (CBRN, meteorologicznych oraz operacyjnych SITREP) pomiędzy ogniwami systemu, przechowywanie i udostępnianie danych o materiałach niebezpiecznych, gazach toksycznych, zasięgach stref uwolnienia i zagrożenia oraz procedurach postępowania ratowniczego, zgodnie z zasadami określonymi w przewodniku „Zasady postępowania ratowniczego” (Emergency Response Guidebook - ERG).

Sukces szkolenia

Mimo specyfiki i złożoności treści szkolenia uczestnicy mogli dobrze opanować materiał dzięki położeniu dużego nacisku na praktykę (ćwiczenia stanowiły około 90% kursu). Zajęcia odbywały się w unikatowym laboratorium OPBMR im. Centralnej Szkoły Gazowej 1919-1939.

Na zakończenie uczestnicy otrzymali świadectwa ukończenia kursu oraz pamiątkowe certyfikaty. Wysokie oceny oraz opinie wyrażone w ankietach ewaluacyjnych mogą być dla organizatorów powodem do satysfakcji.

 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DzU z 21 stycznia 2013 r. poz. 96).

 

płk dr Włodzimierz Wątor jest szefem Centrum Szkolenia Obrony
przed Bronią Masowego Rażenia Akademii Sztuki Wojennej

 

 

Włodzimierz Wątor Włodzimierz Wątor
do góry