• Tłumacz języka migowego
Rozpoznawanie zagrożeń Paweł Florek

Dyskutując o nowych technologiach

27 Maja 2024

Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych i stacji ładowania, a także systemów inteligentnego domu, to wymóg współczesności. Ta myśl przyświecała organizatorom międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 12 października w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym w Józefowie.

Dyskusje pozwoliły na wymianę poglądów i spostrzeżeń funkcjonariuszy PSP, przedstawicieli świata nauki i biznesu  fot. Anna Sobótka / red. PPKonferencja w zamyśle organizatorów i partnerów ma być cyklicznym forum prezentacji, upowszechniania wyników badań, aktualnych danych, przeglądu wiedzy i rozwiązań. Służyć ma wymianie poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym w obszarze intensywnie rozwijających się technologii, takich jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pojazdy elektryczne wraz z punktami i stacjami ich ładowania oraz inne, określane jako rozwiązania inteligentnego domu. Podczas konferencji przewidziano również prezentację nowych stanowisk badawczych i szkoleniowych w CNBOP-PIB, zbudowanych w celu doskonalenia ochrony przeciwpożarowej instalacji PV, magazynów energii i stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Do zagłębienia się w tematykę bezpieczeństwa pożarowego skłaniają dotychczasowe doświadczenia, badania i ich wyniki, oferowane nowe rozwiązania techniczne i technologie, rosnąca liczba obiektów wyposażonych w instalacje PV, magazyny energii i stacje ładowania, zmiany w organizacji i zasobach PSP, dane statystyczne zdarzeń z udziałem instalacji PV, magazynów energii, punktów ładowania i pojazdów elektrycznych, a zatem i wyzwania dla ochrony przeciwpożarowej związane z masowym ich stosowaniem. Do rozwoju w tych obszarach przyczyniają się prowadzone badania i dokonywane prognozy, a także doświadczenia innych państw i rozwiązania przez nie stosowane.

 Dotychczasowe doświadczenia

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu” to kolejna z inicjatyw CNBOP-PIB na tym polu. W 2021 r. Instytut opublikował w otwartym dostępie opracowania dotyczące tych zagadnień, m.in. „Wybrane zagadnienia użytkowe i bezpieczeństwa w instalacjach fotowoltaicznych”, a także „Ocena ryzyka pożarowego w instalacjach fotowoltaicznych. Określenie koncepcji bezpieczeństwa w celu minimalizacji ryzyka”. W przygotowaniu jest kolejna publikacja z serii standardów CNBOP-PIB – „Dokumentacja projektowa PV” (planowane wydanie jeszcze w 2023 r.).

Ponadto w Centrum powstały nowe stanowiska badawcze, pozwalające na potwierdzanie za pomocą badań funkcjonalności wyrobów (elementów instalacji PV) istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Analizowane jest zatem wykrywanie łuku elektrycznego i przerywanie zwarcia łukowego w obwodach DC instalacji PV oraz sygnalizacji alarmowej, a także rozłączanie zasilania PV i sygnalizacja stanów pracy instalacji PV dla ekip ratowniczych.

Stanowiska te umożliwiają badania i testy funkcjonalne różnych konfiguracji instalacji PV w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa ekip ratowniczych. Służą one także upowszechnianiu wiedzy, dydaktyce i szkoleniom, w tym opracowaniu wzorcowej dokumentacji projektowej instalacji PV dla obiektów budowlanych, a także standardów technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, takich jak wytyczne, wymagania dla wyrobów, metody badań itp.

Zaprezentowane podczas konferencji stanowiska badawcze i szkoleniowe stanowiły jednocześnie czynne instalacje PV wyposażone w magazyn energii i punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Ich ochronie służyły techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, których działanie również zostało omówione. Warto wspomnieć, że instalacje przyczynią się do powstania rekomendacji rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które łączą funkcjonalności użytkowe, pokazowo-szkoleniowe i możliwości badawcze.

Badania i doświadczenie uzyskane dzięki współpracy z PSP i partnerami technologicznymi przyczyniły się do opracowania w tym roku poradnika dla ratowników pt. „Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów z napędem elektrycznym” oraz przygotowania i realizacji szkolenia dotyczącego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z udziałem pojazdów elektrycznych.

 Przebieg konferencji

 

Konferencja naukowa CNBOP-PIB została podzielona na trzy sesje tematyczne:

  • Nowe technologie – instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, stacje ładowania i pojazdy elektryczne – dziś i jutro, perspektywy i zagrożenia;
  • Prezentacja stanowisk badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych CNBOP-PIB;
  • Nowoczesne technicznie systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, sprzęt i wyposażenie straży pożarnej dedykowane ochronie przeciwpożarowej i prowadzeniu działań ratowniczych.

W sesji pierwszej omówione zostały kwestie dotyczące roli instytucji UE w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pożarowego transformacji energetycznej, a następnie wnioski z badań akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych. W trzeciej części sesji otwierającej konferencję dokonany został przegląd wyników badań punktów ładowania pojazdów elektrycznych, interesujących z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej.

Podczas sesji drugiej w centrum zainteresowania znalazły się kwestie dotyczące stanowiska badawczego instalacji PV – założeń i funkcjonalności badawczych, dydaktycznych i szkoleniowych w CNBOP-PIB, bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych zgodnie z normą IEC 63027, wykrywania i przerywania łuków DC. Następnie poruszone zostały zagadnienia sposobów neutralizacji zagrożeń pożarowych w instalacjach fotowoltaicznych, w tym ochrony przeciwpożarowej garażu z punktami ładowania dla samochodów elektrycznych. W tej części konferencji toczyła się również dyskusja o bezpieczeństwie i komforcie nowoczesnych budynków. Poprzedziła ją prezentacja dotycząca wideodetekcji dymu i ognia.

W sesji trzeciej zaprezentowane zostały wyniki badań i testów kocy oraz plandek gaśniczych. Następnie uczestnicy podjęli problem zagrożeń chemicznych i fizycznych strażaków podczas zwalczania pożarów baterii elektrycznych. Ostatnie wystąpienie sesji trzeciej dotyczyło poradnika i szkolenia dla ratowników w zakresie prowadzenia działań podczas zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych.

Ważnym elementem konferencji były panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości, ekspertów i uczestników, które pozwoliły na wymianę wiedzy oraz udzielenie odpowiedzi na pojawiające się pytania.

 Wystawa i współpraca

Bogaty i kompleksowy program wystąpień i paneli dyskusyjnych wzbogaciła wystawa zlokalizowana zarówno wewnątrz auli, jak i na zewnątrz Instytutu. Uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką konstrukcji instalacji fotowoltaicznych oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych wybudowanych w CNBOP-PIB do celów badawczych i dydaktycznych. Obie te instalacje zostały wyposażone w autorskie rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Swoją ofertę zaprezentowali wystawcy – producenci w obszarze alternatywnych źródeł energii, inteligentnych smartdomów, magazynów energii, pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania.

Konferencja była pierwszym z cyklu zaplanowanych tego typu wydarzeń poświęconych bezpieczeństwu pożarowemu instalacji i urządzeń bazujących na alternatywnych źródłach energii. W jej trakcie wybrzmiały wnioski i rekomendacje dotyczące tematyki kolejnej edycji.

Komendant główny PSP objął to wydarzenie honorowym patronatem, a „Przegląd Pożarniczy” – patronatem medialnym. Organizacji konferencji przewodniczył komitet naukowy, ze st. bryg. dr. hab. inż. Jackiem Zboiną na czele w roli Przewodniczącego Komitetu Naukowego. Została ona przygotowana we współpracy z PZU LAB SA, European Fire Safety Alliance, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego, Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, Izbą Zawodową Ochrony Przeciwpożarowej, Akademią Pożarniczą, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Komendą Wojewódzką PSP w Warszawie, Komendą Powiatową PSP w Otwocku. 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu – wnioski i rekomendacje” dostępnym na stronie internetowej www.cnbop.pl

 

Paweł Florek jest absolwentem SGSP, pracownikiem Działu Wsparcia i Audytów CNBOP-PIB,
w którym od 2015 r. realizuje zadania w obszarze projektów naukowo-badawczych oraz prewencji społecznej

 

 

 

[Kod QR]

Raport z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu – wnioski i rekomendacje”Raport z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pojazdów elektrycznych, ich punktów i stacji ładowania, rozwiązań inteligentnego domu – wnioski i rekomendacje”

Paweł Florek Paweł Florek

Paweł Florek jest absolwentem SGSP, pracownikiem Działu Wsparcia i Audytów w CNBOP-PIB, w którym od 8 lat realizuje zadania w obszarze projektów naukowo-badawczych; ponadto jest również aktywnym druhem OSP Józefów i pilotem BSP

do góry