• Tłumacz języka migowego
Organizacja Agnieszka Tkacz, Mateusz Wójt

Przetarg na mundur

25 Września 2023

W październiku 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które wprowadza opracowane przez zespół komendanta głównego nowe umundurowanie służbowe. Jak szczegółowo wygląda proces zakupu przedmiotów ubioru dla strażaków PSP? Jakie kryteria obowiązują w ramach procedury przetargowej?

Nowe umundurowanie służbowe zastępuje używane dotychczas umundurowanie: służbowe (tzw. olimpijkę), koszarowe oraz dowódczo-sztabowe. Celem wprowadzonych zmian jest ujednolicenie umundurowania z zachowaniem najwyższej jakości wyrobów oraz optymalizacja kosztów, jakie ponoszą komendy, aby wyposażyć strażaka w umundurowanie.

Proces wymiany umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju przewidziany przez ustawodawcę wynosi 12 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 2033 r. Oznacza to, że przez ten czas dopuszczone jest do użytkowania dotychczasowe umundurowanie służbowe, koszarowe oraz dowódczo-sztabowe. Ponadto przez okres 6, lat tj. do 2027 r., dopuszczony jest zakup dotychczasowego umundurowania.

Koszula służbowa z krótkim rękawem, przód fot. Tomasz Banaczkowski / Wydział Prasowy KG PSPUstawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” z budżetu państwa przyznano na modernizację umundurowania służbowego funkcjonariuszy PSP środki w łącznej kwocie 100 mln zł, które zostały rozdzielone na komendy wojewódzkie oraz szkoły PSP. Wysokość kwot przeznaczonych na nowe wzory umundurowania służbowego w programie w poszczególnych latach wynosi:

2022 r. - 30 000 000 zł,

2023 r. - 25 000 000 zł,

2024 r. - 25 000 000 zł,

2025 r. - 20 000 000 zł.

Skłoniło to kierownictwo PSP do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu centralnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowych wzorów przedmiotów umundurowania służbowego strażaków PSP.

Przetarg podzielono na siedem części:

A - bluza służbowa, spodnie służbowe, spodnie służbowe krótki, czapka służbowa letnia,

B - koszula służbowa z długim rękawem, koszula służbowa z krótkim rękawem,

C - bluza służbowa przeciwdeszczowa, spodnie służbowe przeciwdeszczowe,

D - bluza służbowa typu polar,

E - koszulka t-shirt,

F - pasek tekstylny,

G - czapka służbowa zimowa.

 [proszę wyszparować koszulę]

Koszula służbowa z krótkim rękawem, przód

fot. Tomasz Banaczkowski / Wydział Prasowy KG PSP

 

Przebieg realizacji umów w 2023 r.

 1. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy wykonawca przedstawia zamawiającemu harmonogram realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem maksymalnych terminów dla:
 • przekazania materiału użytego do produkcji umundurowania z akredytowanego laboratorium,
 • przekazania wzorcowego egzemplarza umundurowania służbowego, którego dotyczy umowa, oraz wyników badań materiałów w celu weryfikacji zgodności wizualnej odszytych wzorów oraz kart technicznych,
 • posiadania przez wykonawcę 60% gotowych przedmiotów umundurowania zamówienia podstawowego i pobrania próbek do badań w akredytowanym laboratorium,
 • przekazania wyników badań pobranych próbek,
 • przedstawienia umundurowania służbowego do odbioru końcowego.
 1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zamawiający zobowiązany jest przekazać wykonawcy tabelę z rozmiarami dotyczącymi przedmiotu umowy.
 2. W terminie miesiąca od dnia podpisania umowy wykonawca przekaże wyniki badań materiałów oraz specyfikację techniczną dodatków użytych do produkcji przedmiotu umowy wraz z odszytymi wzorami do akceptacji przez zamawiającego.
 3. Zamawiający sprawdza zgodność wyników badań, parametry jakościowe oraz porównuje wzorcowy egzemplarz ze wzorem dostarczonym przez wykonawcę. Pozytywny wynik oceny dokonanej przez zamawiającego jest warunkiem przystąpienia do rozpoczęcia produkcji umundurowania.
 4. Wykonawca informuje o wyprodukowaniu ilości 60% każdego z poszczególnych przedmiotów umundurowania oraz zapewnia zamawiającemu możliwość pobrania próbek gotowego wyrobu, a także wykonania losowej kontroli produkcyjnej zgromadzonego asortymentu pod kątem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia w zakładzie produkcyjnym lub magazynie na terenie Polski.
 5. Zamawiający w terminie i miejscu ustalonym z wykonawcą pobiera próbki gotowego wyrobu, które zostaną następnie przekazane do wybranego przez wykonawcę akredytowanego laboratorium w celu weryfikacji ich parametrów jakościowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań przez akredytowane laboratorium.
 6. Wykonawca zobowiązany jest przesłać wyniki badań gotowego przedmiotu umowy do zamawiającego najpóźniej przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru.
 7. Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru w terminie 14 dni w stosunku do terminu proponowanego przez Wykonawcę.
 8. Poszczególni odbiorcy przystąpią do odbioru przedmiotu umowy po pozytywnym zatwierdzeniu przez zamawiającego wyników badań oraz zrealizowaniu przez Wykonawcę całej części zamówienia przypadającego na danego odbiorcę. Nie dopuszcza się odbiorów w transzach. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w uzgodnionym między zamawiającym i wykonawcą miejscu, podzielonym na partie przeznaczone dla poszczególnych odbiorców. Przedstawiciele poszczególnych odbiorców przy udziale przedstawiciela wykonawcy dokonają kontroli ilościowej asortymentu i wypełnią protokół odbioru przedmiotu umowy.
 9. Wykonawca przekaże każdemu z odbiorców dokumentację techniczno-technologiczną przedmiotów umowy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Ponadto zostaną przeprowadzone następujące czynności sprawdzające:
 • zgodność asortymentu w zakresie ilości przeznaczonej dla poszczególnych Odbiorców;
 • zgodność asortymentu w zakresie rozmiarów podanych przez poszczególnych odbiorców za pośrednictwem zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad asortymentu zostanie sporządzony protokół niezgodności stwierdzający zaistniałe wady. Podpisują go upoważnieni przedstawiciele poszczególnych odbiorców biorący udział w odbiorze. Stwierdzenie wad skutkuje przerwaniem odbioru do czasu usunięcia wad przez wykonawcę lub wymianę wadliwego asortymentu na nowy wolny od wad, na koszt wykonawcy. Termin wznowienia odbioru wykonawca uzgodni z odbiorcą i powiadomi pisemnie zamawiającego.

Prawo opcji

Odbiorcy zastrzegają sobie prawo do nabycia w ramach prawa opcji określonej w ustawie o Prawie zamówień u wykonawcy dodatkowej ilości, maksymalnie do 50% przedmiotu umowy w stosunku do zamówienia podstawowego z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby sztuk asortymentu, o parametrach określonych w ofercie wykonawcy i na warunkach określonych w umowie. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w terminie miesiąca od dnia zawarcia Umowy. Realizacja prawa opcji, w tym odbiór asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji będzie odbywać się razem z zamówieniem podstawowym na warunkach określonych w umowie.

Wymiana przedmiotu umowy

Wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy zobowiązuje się w ramach otrzymanego wynagrodzenia na pisemny wniosek odbiorcy wymienić nieużywany asortyment na nowy o innych rozmiarach wskazanych przez odbiorcę. Wymiana może dotyczyć maksymalnie 5% ilości asortymentu przeznaczonego dla danego odbiorcy. Wymiana nastąpi na koszt wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez wykonawcę wniosku.

Gwarancja i warunki reklamacji

Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, liczący się od dnia odbioru. Każdy z odbiorców poinformuje wykonawcę o wystąpieniu wady za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez wykonawcę, a następnie prześle do siedziby wykonawcy lub do siedziby innego wskazanego przez niego podmiotu wadliwy asortyment. Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od daty jej otrzymania. Brak informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji we wskazanym terminie zostanie potraktowany jako uznanie reklamacji i podstawę do wymiany wadliwego asortymentu na wolny od wad. Usługi gwarancyjne, w tym obejmujące odbiór wadliwego asortymentu, jego wymianę oraz dostarczenie nowego przedmiotu ubioru do zamawiającego, odbywać się będzie na koszt wykonawcy. Czas usuwania wady nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

a) emblemat z logo PSP zgodny z dokumentacją KG PSP, b) i c) emblemat z logo PSP niezgodny z dokumentacją KG PSP fot. Agnieszka Tkacz / KG PSPKomenda Główna PSP w celu zachowania najwyższej jakości wyrobów planuje kontrole jakościowe u producentów, a także kontrole wyrobów dostępnych u sprzedawców, którzy uzyskali pisemną zgodę komendanta głównego na wprowadzanie na rynek przedmiotów ubioru służbowego strażaków PSP. Sprzedaż przedmiotów ubioru służbowego bez zgody może skutkować wystąpieniem na drogę prawną.

Dotychczas zgodę na produkcję oraz wprowadzanie na rynek przedmiotów ubioru służbowego strażaków PSP uzyskały cztery firmy. Każdy z producentów otrzymał zgodę jedynie na te przedmioty umundurowania, o które wnioskował, a które zarazem spełniają wymogi dokumentacji techniczno-technologicznej.

Zachęca się również kwatermistrzów, aby dokonywali kontroli zakupionych przedmiotów umundurowania.

Umundurowanie służbowe w liczbach

Na przełomie lat 2022 i 2023 poszczególni odbiorcy, tj. komendy wojewódzkie, szkoły oraz Komenda Główna PSP, odebrali pierwszą partię nowych przedmiotów umundurowania służbowego.

Zapotrzebowanie na nowy wzór umundurowania służbowego to łącznie ok. 520 483 przedmiotów według pierwszego wydania na podstawie rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków.

Zastrzeżony wzór

Aby zapewnić jak najwyższą jakości wykonania umundurowania służbowego, w maju 2022 r. Komenda Główna PSP zastrzegła 14 wzorów umundurowania oraz dwa wzory oznak w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Europejskie wzory są chronione (zastrzeżone) na obszarze całej UE. Jest to ważny krok w zapewnieniu ochrony praw autorskich oraz zapobieganiu nieuprawnionemu wykorzystywaniu wzorów.

Do produkowania i sprzedawania przedmiotów umundurowania służbowego niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody komendanta głównego PSP.

Zgoda wydawana będzie po spełnieniu łącznie wszystkich z poniższych wymogów:

 • wystąpienie z do komendanta głównego PSP pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na produkcję i sprzedaż przedmiotów umundurowania służbowego,
 • dostarczenie odszytego wzorca w celu weryfikacji poszczególnych wymiarów i zgodności odszycia z dokumentacją techniczno-technologiczną,
 • dostarczenie oryginałów aktualnych (nie starszych niż rok) wyników badań w akredytowanym laboratorium materiału zasadniczego wraz z badaniami gotowego wyrobu według wymagań jakościowych określonych w dokumentacji techniczno-technologicznej przedmiotu ubioru,
 • dostarczenie specyfikacji technicznej wytwórcy materiałów użytych do produkcji dodatków zgodne z parametrami dokumentacji techniczno-technologicznej.

Dokumentacja techniczno-technologiczna umundurowania służbowego strażaków PSP dostępna jest na stronie KG PSP, w zakładce Gospodarka mundurowa.

Umożliwia to każdemu z funkcjonariuszy PSP wgląd w dokumentację w celu sprawdzenia zgodności wykonania przedmiotów umundurowania, szczególnie w zakresie wymiarowania. Można też skorzystać z tabeli rozmiarowych oraz odpowiadających im poszczególnych wymiarów w celu dobrania właściwego rozmiaru.

Komenda Główna PSP stale udoskonala dokumentację dotyczącą ubioru służbowego, tak aby nowe umundurowanie zapewniało jak największą ergonomię i komfort użytkowania.

Zasady jednostkowego zakupu umundurowania służbowego nowego wzoru

Obecnie zakup umundurowania służbowego prowadzony jest na poziomie centralnym. Z tego tytułu jednostkowy zakup przedmiotów umundurowania służbowego może być dokonywany jedynie przez jednostki organizacyjne PSP, tj. Komendę Główną, komendy wojewódzkie, komendy powiatowe/miejskie oraz szkoły pożarnicze PSP. Nie ma obecnie możliwości zakupu przedmiotów ubioru służbowego przez osoby fizyczne, lecz w przyszłości te regulacje ulegną zmianie.

Idea bielizny termoaktywnej trudnopalnej

Strażacy pracujący w systemie zmianowym również otrzymają nowy ubiór służbowy. Różnica polegała będzie jedynie na tym, że w czasie wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczych strażak pod odzież specjalną będzie zakładał bieliznę trudnopalną, a nie jak dotychczas umundurowanie koszarowe.

Bielizna termoaktywna trudnopalna, która został ujęta w omawianym rozporządzeniu, będzie, a w niektórych jednostkach już jest, stosowana pod ubranie specjalne, zapewni komfort cieplny oraz ergonomię działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Przyczyni się to również do poszerzenia profilaktyki nowotworowej w straży pożarnej.

Oznaki identyfikacyjne

Jedną z zastrzeżonych oznak identyfikacyjnych jest emblemat z logo PSP. W nowym emblemacie określona została kolorystyka oraz dodany biały otok okalający napis „Państwowa Straż Pożarna”.

a) oznaka orła pożarniczego zgodna z dokumentacją KG PSP, b) oznaka orła pożarniczego niezgodna z dokumentacją KG PSP fot. Agnieszka Tkacz / KG PSP

 

Każda z komend na podstawie zarządzenia komendanta wojewódzkiego bądź komendanta powiatowego wprowadza własny emblemat, który stanie się oznaką rozpoznawczą danej komendy. Najczęściej jest to herb powiatu lub określony wzór. Możemy spotkać emblematy w kształcie koła lub prostokąta. Emblemat przeznaczony jest do noszenia na prawym rękawie kurtki służbowej przeciwdeszczowej, bluzy służbowej typu polar oraz bluzy służbowej.

Ponadto opracowana została dokumentacja techniczno-technologiczna dla emblematu kompanii reprezentacyjnej Komendy Głównej PSP, który nosi się na prawym rękawie munduru reprezentacyjnego oraz płaszcza sukiennego. Emblemat kompani reprezentacyjnej może być ustalany według wzoru poszczególnych komend wojewódzkich.

Plany na przyszłość

W trakcie opracowywania jest także szczegółowa dokumentacja techniczno-technologiczna do ubioru wyjściowego oraz reprezentacyjnego, by ujednolicić m.in jakość wykonania mundurów wyjściowych, a w szczególności ich kolorystykę, podobnie jak ma to miejsce w przypadku umundurowania służbowego.

W trakcie dopracowywania jest również aplikacja na platformie WEBCON, służąca do zamawiania przedmiotów umundurowania w centralnych postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawę przedmiotów umundurowania służbowego. Aplikacja ma na celu m.in. usprawnienie procesu tworzenia tabel rozmiarowych potrzebnych do uruchomienia poszczególnych części zamówień oraz zarządzania i dystrybucji umundurowania we wszystkich jednostkach PSP. Szczególnie przydatna będzie w komórkach logistycznych.

 

 

mł asp. Mateusz Wójt i st. str. Agnieszka Tkacz
pełnią służbę w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP

 

Agnieszka Tkacz Agnieszka Tkacz
Mateusz Wójt Mateusz Wójt
do góry