• Tłumacz języka migowego
Wydało się Anna Sobótka

Ochrona ludności w starciu z wirusem

17 Lutego 2023

Paweł Gromek, System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2022Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony ludności w Polsce. Spowodowała konieczność ewaluacji jego funkcjonowania, aby w duchu strategii adaptacyjnej lepiej, szybciej, sprawniej i efektywniej ratować zagrożone ludzkie zdrowie i życie, a także mienie i środowisko w zakresie niezbędnym do przeżycia ludzi w wymiarze biologicznym i bytowo-kulturowym. Brakuje pozycji literaturowych, które ukazywałyby holistycznie opisywany system, a tym samym kompleksowo wyjaśniały współczesne oczekiwania względem organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży, organizacji pozarządowych i pozostałych podmiotów ochrony ludności, mechanizmy ich funkcjonowania, a także wskazywały kierunki doskonalenia pozwalające na lepsze przygotowanie się do kolejnych epidemii, endemii i pandemii.
Bazę monografii autorstwa Pawła Gromka stanowią badania naukowe nad systemem ochrony ludności w obliczu epidemii. Omówione zostały wchodzące w skład tego systemu podmioty zarządcze i podmioty wykonawcze, autor skupił się na ich mocnych i słabych stronach, a także szansach i zagrożeniach w świetle systemowego ujęcia. Przekrojowo potraktowana została domena działań systemu dzięki omówieniu kluczowych obszarów jego działań - obszarów, na bazie których można skonstruować funkcjonalne programy działań ochronnych. Na tej podstawie określono propozycje systemowych usprawnień.

Anna Sobótka Anna Sobótka

Anna Sobótka jest dziennikarką i sekretarzem redakcji "Przeglądu Pożarniczego", pracuje w redakcji od 2018r.

do góry