• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej

10 Lutego 2022

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko, Fire hazard in transportation infrastructure: Review, assessment and mitigation strategies, Venkatesh Kodur, M. Z. Naser, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2021

Autorzy artykułu dokonali przeglądu zagrożeń pożarowych w obiektach infrastruktury transportowej. Uwagę poświęcili przede wszystkim tunelom i mostom, zwłaszcza zaś przyczynom wzrostu ryzyka pożarowego w tych obiektach w ostatnich latach. Przeprowadzone badania pozwoliły określić czynniki mające kluczowy wpływ na ryzyko pożarowe oraz strategie, które je niwelują.

Co istotne, autorzy proponują w swojej pracy procedurę w postaci flowchartu, która może zmniejszać zagrożenie pożarowe dla obiektów infrastruktury służącej transportowi. Zakłada ona identyfikację obiektu, a następnie jego scharakteryzowanie. W kolejnym kroku należy opisać ryzyko pożarowe i odporność elementów konstrukcyjnych na ogień. Po dokonaniu oceny odporności ponownie przeprowadza się analizę ryzyka pożarowego.

Opisując strategie zwiększające bezpieczeństwo pożarowe mostów i tuneli, autorzy wyszczególnili działania pierwotne, czyli właściwe założenia projektowe i architektoniczne. Na odporność ogniową obiektu największy wpływ mają bowiem materiały budowlane, które posłużyły do jego wzniesienia. Zwrócono uwagę na odpowiedniej grubości otulinę betonową elementów konstrukcyjnych oraz ognioodporność elementów stalowych. Ponadto opisane zostały zalety materiałów kompozytowych w kontekście zwiększania odporności pożarowej przy zachowaniu parametrów konstrukcyjnych obiektu.

Łączność w sytuacjach kryzysowych, A comprehensive survey of emergency communication network and management, Sanjoy Debnath, Wasim Arif, Sourav Roy, Srimanta Baishya, Debarati Sen, Wireless Personal Communications, 2021

Łączność podczas prowadzenia akcji ratowniczej ma kluczowe znaczenie. Im większa powierzchnia zdarzenia, im bardziej zróżnicowany jego obszar, tym trudniejsze jest utrzymanie nieprzerwanej komunikacji bezprzewodowej.

W prezentowanym artykule dokonano analizy elementów służących kompleksowemu i efektywnemu wykorzystaniu urządzeń bezprzewodowych do komunikacji. Autorzy skupili się na zasadach i sposobach monitorowania wydajności sieci bezprzewodowej, jej niezawodności w konkretnych warunkach oraz czasie. Zwrócili także uwagę na zarządzanie energetyczne urządzeniami, właściwą alokację zasobów wchodzących w skład systemu łączności, zachowanie i utrzymanie standardów QoS (Quality of Service), przepustowość i interoperacyjność sieci.

Kompleksowa ocena wymienionych wyżej czynników jest niezwykle istotna, pozwala bowiem budować systemy wykorzystujące niezawodne rozwiązania, zarówno w kontekście oprogramowania, jak i samych urządzeń. Stąd pomysł na szczegółowy przegląd rodzajów technologii komunikacyjnych stosowanych w łączności podczas różnego rodzaju działań ratowniczych. W tekście mowa jest także o dopasowaniu nowych technologii do istniejących standardów, znajdziemy w im również liczne propozycje obiecujących rozwiązań, dzięki którym będzie można pokonać ograniczenia rozwiązań już funkcjonujących w łączności, co przyczyni się do ogólnej poprawy wydajności sieci w strukturach ratowniczych.

Weryfikacja kamizelki o podwyższonym komforcie chłodzącej cieczą, Verification of a comfort-enhanced liquid cooling vest, Applied Sciences, 2021, 11

Ciekawego wyzwania podjęli się naukowcy z Tajwanu. Przeprowadzili badanie dotyczące skuteczności kamizelki wypełnionej cieczą chłodzącą, co z założenia miało poprawić komfort termiczny strażaków podczas wykonywania czynności ratowniczych w warunkach pożarowych, wiążących się zatem z podwyższoną temperaturą. Odzież specjalna zapewnia ochronę termiczną, blokuje promieniowanie cieplne i wysoką temperaturę, w pewnym zakresie jednak ogranicza chłodzenie i odprowadzanie ciepła wewnętrznego pochodzącego z ciała strażaka. Ten fakt skłonił autorów do przeprowadzenia badania mającego na celu zaprojektowanie komfortowej i efektywnie odprowadzającej ciepło kamizelki. Wzięło w nim udział sześciu studentów, którzy mieli za zadanie porównać komfort termiczny w kamizelce z aktywnym chłodzeniem cieczą bez niej.

Uczestnicy wypełnili stosowny kwestionariusz, w którym określali poziom komfortu dla właściwej części ciała podczas wykonywania różnych ruchów. Aby obiektywnie go ocenić, za każdym razem dokonywano analizy biomechanicznej przed założeniem kamizelki i po jej założeniu. Uczestnikom mierzono ciśnienie krwi i temperaturę skóry w trakcie biegu po bieżni elektrycznej. Osoby biorące udział w eksperymencie mogły również określić swoje odczucia, odpowiadając na pytania ankietowe.

Uzyskane wyniki wykazały, że kamizelki są wygodne i elastyczne. Odbiór odprowadzania ciepła i odczucia chłodu był zadowalający. Warto podkreślić, że wyniki badania mogą stanowić doskonałą bazę do projektowania tego typu udogodnień w innych produktach stanowiących element odzieży specjalnej strażaków.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry