• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej...

10 Listopada 2021

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych – obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej, Supporting a shift in wildfire management from fighting fires to thriving with fires: The need for translational wildfire science, Fantina Tedim, Sarah McCaffrey, Vittorio Leone, Carmen Vazquez-Varela, Yaella Depietri, Petra Buergeltf, Raffaella Lovreglio, Forest Policy and Economics, vol. 131, 2021

Autorzy artykułu skupili się na problemie pożarów wielkopowierzchniowych na terenach otwartych, wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez zmiany klimatu. Jesteśmy ich świadkami coraz częściej, dlatego istotne jest rozważenie możliwości, które daje nauka, pod kątem „zarządzania pożarami”. Autorzy starają się znaleźć sposób, aby skutecznie rozpowszechniać informacje o rozwiązaniach w zakresie zwalczania takich zagrożeń.

W tekście tym skupili się na podejściu translacyjnym. To nowy termin w nauce, niedawno zadebiutował w literaturze naukowej. Oznacza on przełożenie (translację) osiągnięć nauki teoretycznej na zastosowanie praktyczne. Dochodzi do połączenia obydwu podejść, co pozwala uzyskać możliwie najlepsze efekty dążeń naukowych. TWS (Translational Wildfire Science) jest podejściem bardziej holistycznym i integruje wiedzę naukową z różnych dziedzin.

Autorzy zauważają, że podejście translacyjne uwzględnia wiedzę empiryczną i łączy ją z nauką jako całością. Jednocześnie w procesie uzyskiwania danych angażuje osoby spoza środowiska naukowego w celu sprawdzenia, czy badania odnoszą się do zagadnień realnych, do faktycznie występujących scenariuszy, np. pożarowych, z którymi mają do czynienia strażacy. W materiale nakreślono możliwości nowej metody badań, wskazując, jak mogłaby się ona przyczynić do rozwoju wiedzy i udoskonalenia sposobów radzenia sobie z pożarami wielkopowierzchniowymi, których rozprzestrzenianie się zależy często od wielu czynników.

Projekt hybrydowego robota służącego do prowadzenia rozpoznania wykorzystującego podczerwień, Design of a small wheel-foot hybrid firefighting robot for infrared visual fire recognition, Anfu Guo, Tao Jiang, Junjie Li, Yajun Cui, Jin Li and Zhipeng Chen, Mechanics Based Design of Structures and Machines, https://doi.org/10.1080/15397734.2021.1966307

Tekst omawia obecne trendy i kierunki dotyczące projektowania i budowy mobilnych robotów służących do rozpoznania sytuacji pożarowej lub realizacji zadań gaśniczych. Autorzy przedstawili kompleksowo technologie elektroniczne oraz rozwiązania mechaniczne.

Budowa robotów, o których mowa, została przeanalizowana w kontekście trzech kluczowych elementów: odpowiedzialnego za przemieszczanie się maszyny (koła lub kończyny), systemu służącego do rozpoznania pożarowego lub wykonania działań gaśniczych oraz elementu kontrolującego robota (sterowanie). Robot powinien być odporny na wysoką temperaturę oraz wzrost ciśnienia związany z wybuchami podczas realizacji zadań w strefie zagrożenia. Mobilność zapewniają elementy w rodzaju kończyn – w przypadku robotów kroczących – oraz kół, w tym gąsienic, jeśli robot przemieszcza się, wykorzystując właściwości jezdne.

Z kolei funkcjonalność gaśniczą uzyskuje się dzięki ruchomemu ramieniu, źródle środka gaśniczego i urządzeniu do jego podawania. System kontrolowania pracy robota opiera się zwykle na kontroli przez zastosowane serwo (urządzenie umożliwiające sterowanie różnymi procesami fizycznymi przy zachowaniu wysokiej precyzji).

W materiale szczegółowo przeanalizowano i omówiono elementy budowy robotów oraz określono kierunki, jakie obierają obecnie inżynierowie podczas projektowania tego typu maszyn. Być może przyjdzie czas, kiedy człowiek nie będzie już musiał narażać swojego zdrowia i życia, aby zdobyć podstawowe informacje o sytuacji pożarowej, z którą ma do czynienia?

Produkty spalania w symulowanych pożarach obiektów przemysłowych, Combustion products generated in simulated industrial fires, Katherine M. Kirk, Zenon Splawinski, Raymond C. Bott & Michael B. Logan, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, https://doi.org/10.1080/15459624.2021.1976410

Większość badań dotyczących skutków ekspozycji na niebezpieczne produkty spalania dotyczy w dużej mierze pożarów budynków mieszkalnych. Zbyt mało analiz odnosi się do pożarów obiektów przemysłowych, z których ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem pochodzi znacznie więcej związków toksycznych. Podczas badań przedstawianych w artykule zmierzono stężenia takich substancji lotnych, jak: związki organiczne (LZO), tzw. kwaśne gazy czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powstające podczas symulowanych pożarów w pomieszczeniach przemysłowych. Zbadano także, w jaki sposób oraz w jakiej ilości opisywane związki osadzają się na sprzęcie ochrony indywidualnej i skórze strażaków.

Wyniki badań wskazują, że stężenia substancji niebezpiecznych w analizowanych warunkach są często wyższe niż podczas pożarów budynków mieszkalnych. Autorzy zaznaczyli, że niezbędne są dalsze badania, by określić stopień przenikania tych substancji przez skórę i osadzania się ich na sprzęcie pożarniczym oraz umundurowaniu specjalnym. Z artykułu możemy także dowiedzieć się, które etapy działań ratowniczo-gaśniczych powodują największe narażenie na bliski kontakt z gazami pożarowymi niebezpiecznymi dla zdrowia.

 st. bryg. w st. sp. dr inż. Waldemar Jaskółowski
st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry