• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Stężenia lotnych związków organicznych w moczu strażaków po akcjach ratowniczych w obiektach mieszkalnych

15 Czerwca 2022

Strażacy biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w obiektach mieszkalnych, zarówno tych rzeczywistych, jak i podczas szkolenia, są narażeni na działanie lotnych związków organicznych (LZO). Kontakt z niektórymi z nich, takimi jak benzen, akroleina czy styren, to czynnik rakotwórczy. Przeprowadzone badania wykazały, że nawet izolacja układu oddechowego za pomocą odpowiednich zabezpieczeń nie oznacza braku narażenia na wdychanie tych substancji. Wchłanianie ich przez organizm następuje ponadto przez skórę.

Autorzy tekstu zwrócili uwagę na niewielką liczbę badań charakteryzujących metabolity lotnych związków organicznych w moczu strażaków, dlatego w swojej pracy postanowili zbadać właśnie to zagadnienie. Przed szkoleniem z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i 3 godz. po szkoleniu z ekspozycją na LZO zebrano od strażaków próbki moczu. W badaniu uwzględniono również instruktorów, którzy brali udział w zajęciach. Próbki badano pod względem obecności i stężenia lotnych związków organicznych, które mogą być wchłaniane przez organizm podczas pożaru.

Wyniki wskazały znaczny wzrost metabolitów ksylenu, toluenu i styrenu w moczu. Znacząco wzrosły również wskazania dla metabolitów benzenu, co dotyczyło także instruktorów. Ksylen oraz akroleina najbardziej zwiększyły swoją obecność w moczu uczestników ćwiczeń. Komentując wyniki badań, autorzy stwierdzili, że należy zadbać o jak najlepsze zabezpieczenie strażaków sprzętem indywidualnym, tak aby zminimalizować wchłanianie omawianych związków przez skórę.

 

Firefighters’ urinary concentrations of VOC metabolites after controlled-residential and training fire responses, Kenneth W. Fent, Alexander C. Mayer, Christine Toennis, Deborah Sammons,Shirley Robertson, I-Chen Chen, Deepak Bhandari, Benjamin C. Blount, Steve Kerber, Denise L. Smith, Gavin P. Horn, International Journal of Hygiene  and Environmental Health, 242, 2022

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry