• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury, Bridge fires in the 21st century: A literature review, Jiayu Hu, Rick Carvel, Asif Usmani, Fire Safety Journal 2021, 126

10 Stycznia 2022

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury, Bridge fires in the 21st century: A literature review, Jiayu Hu, Rick Carvel, Asif Usmani, Fire Safety Journal 2021, 126

Na mostach częściej dochodzi do pożarów niż np. do awarii związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub trzęsieniami ziemi. Jednak odpowiednie przepisy budowlane nakazują projektować te konstrukcje tak, aby były skutecznie zabezpieczone przed tego rodzaju katastrofami. Pożary, mimo że pojawiają się częściej, nie przykuwają wystarczającej uwagi inżynierów i architektów.

Autorzy artykułu postanowili przyjrzeć się incydentom pożarowym na mostach w ostatnim stuleciu. Opisali także możliwe podejścia do zobrazowania zdarzenia pożarowego. Przede wszystkim jednak zwrócili uwagę, że podczas projektowania mostu zbyt mało uwagi poświęca się zabezpieczeniom przed możliwym zagrożeniem pożarowym, skupiając się tylko na zagrożeniach związanych z silnymi wiatrami, trzęsieniami ziemi czy opadami śniegu.

Podczas przeglądu zdarzeń pożarowych na mostach odnotowano realne trudności, a czasami wręcz brak możliwości podjęcia właściwej, skutecznej reakcji straży pożarnej. Szczególne problemy pojawiały się pod mostami na terenach niezurbanizowanych. Wystąpiły komplikacje w organizacji zaopatrzenia wodnego, o które trudno w odludnych miejscach. Nawet wczesny przyjazd straży pożarnej nie zawsze zapewniał odpowiednią efektywność gaśniczą. Pojawiały się dodatkowe czynniki, które prowadziły do szybkiego uszkodzenia konstrukcji nieodpornej na działanie wysokiej temperatury.

Autorzy zwracają uwagę, że projektowanie mostu jako obiektu konstrukcyjnego o ważnej funkcji komunikacyjnej powinno uwzględniać kontekst zagrożenia pożarowego i jego skutków. Analizują również specyfikę zdarzeń pożarowych oraz zasadnicze trudności w prowadzeniu akcji gaśniczych na mostach.

Postrzeganie przez australijskich strażaków stresu cieplnego, zmęczenia i regeneracji podczas realizacji zadań w środowisku ekstremalnym, Australian firefighters perceptions of heat stress, fatigue and recovery practices during fire-fighting tasks in extreme environments, Hugh H.K. Fullagar, Edgar Schwarz, Andrew Richardson, Sean R. Notley, Donna Lu, Rob Duffield, Applied Ergonomics 2021, 95

Celem opisywanego w artykule badania była analiza postrzegania stresu cieplnego i zmęczenia wśród czynnych strażaków australijskich oraz stosowanych przez nich praktyk regeneracyjnych. Zostało ono przeprowadzone za pomocą ankiety prospektywnej. Metoda ta opiera się na prognozowaniu ryzyka wystąpienia określonego zdarzenia medycznego w populacji. Wybierając kohortę, czyli grupę populacyjną, można określić m.in. jej stan zdrowia  czy zidentyfikować efekt przyczynowo-skutkowy ekspozycji na określony czynnik. W przypadku australijskich strażaków był to stres cieplny oraz zmęczenie związane z realizacją zadań służbowych w ekstremalnych warunkach.

W badaniu wzięło udział 473 strażaków. Pytania ankietowe obejmowały takie zagadnienia, jak: postrzeganie realizowanych czynności operacyjnych, obszary ciała narażone na największy stres cieplny czy najbardziej wymagające fizycznie i umysłowo czynności powodujące zmęczenie. Kolejne pytania koncentrowały się wokół praktyk regeneracyjnych, ograniczania czy też minimalizowania narażenia na ekspozycję cieplną i wykorzystywania strategii służących chłodzeniu.

W artykule opisano i przeanalizowano wyniki badania. Wskazują one obszary działań i konkretne rodzaje akcji ratowniczo-gaśniczych wywołujące podczas pracy największe narażenie na obcowanie z wysoką temperaturą. Strażacy opowiedzieli o tym, jak radzą sobie z regeneracją oraz chłodzeniem organizmu i jakich technik do tego używają.

Jak podkreślają autorzy tekstu, przeprowadzone badania mogą posłużyć jako wstęp do wdrażania dobrych praktyk i uświadamiania mniej doświadczonym strażakom, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami codziennej służby w przypadku wysokich temperatur, zmęczenia oraz jak regenerować się przed kolejnym zdarzeniem.

Umiejscowienie przeciwpożarowych zbiorników wodnych w zależności od występującego ryzyka, Allocation of water reservoirs to fight forest fires according to the risk of occurrence, Antonio Henrique Cordeiro Ramalho, Evandro Ferreira da Silva, J ́eferson Pereira Martins Silva, Nilton Cesar Fiedler, Fernanda Dalfior Maffioletti, Leonardo Duarte Biazatti, Taís Rizzo Moreira, Ronie Silva Juvanhol, Journal of Environmental Management, 296, 2021

Podczas zwalczania pożarów lasów kluczowe do osiągnięcia założonego celu gaśniczego są dwa czynniki: zasoby wody - środka gaśniczego oraz dostępność sił i środków. W omawianym artykule przedstawiono badanie alternatywnej metody wyznaczania lokalizacji przeciwpożarowych zbiorników wodnych do zwalczania pożarów lasów.

Zrealizowano je w trzech etapach. Po pierwsze wyznaczono strefy zagrożenia pożarowego, następnie wskazano obszary umożliwiające budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego, a trzecim krokiem była lokalizacja tych zbiorników pod względem strategicznym. Zmienne, które wzięto pod uwagę do badań, to użytkowanie i zajmowanie gruntów, zapewnienie występowania zbiorników wodnych, ukształtowanie terenu, nachylenie terenu, bliskie sąsiedztwo dróg dojazdowych, wielkość opadów atmosferycznych.

Autorzy artykułu posługiwali się w badaniach takimi technikami modelowania, jak logika rozmyta, odległość euklidesowa czy analiza sieci. Uwzględnili obszary o różnych poziomach zagrożenia pożarowego, analizując kompleksowo tylko tereny o wysokim i bardzo wysokim ryzyku pożarowym ze względu na duży potencjał w planowaniu i modelowaniu lokalizacji zbiorników wodnych.

W prezentowanym tekście omówiono metody wyznaczania optymalnych miejsc, w których powinny znajdować się przeciwpożarowe zbiorniki wodne w odniesieniu do konkretnych obszarów leśnych o różnym stopniu zagrożenia pożarowego.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry