• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Bariery i facylitacja dla wdrażania zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) w Szwecji

10 Grudnia 2021

W 2010 r. Szwedzka Agencja Obrony Cywilnej (MSB) ogłosiła tzw. „wizję zero” (vision zero) mającą na celu wyeliminowanie ofiar śmiertelnych z pożarów do 2050 r. Szwedzcy naukowcy zidentyfikowali konkretne grupy ryzyka (m.in. osoby starsze), których przedstawiciele najczęściej występują w statystyce ofiar śmiertelnych w pożarach. MSB wydało w tej sprawie wytyczne dotyczące zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) i wskazało, jak należy te wytyczne implementować w lokalnych społecznościach.
W artykule opisano wyniki badań zrealizowanych metodą wywiadu w wybranych urzędach miejskich w celu sprawdzenia, jak urzędnicy radzą sobie z wdrażaniem zaleceń. Stwierdzono, że implementacja wytycznych w Szwecji udała się w różnym stopniu. Wśród najczęściej występujących trudności wymieniono: niejasny zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem na poziomie miejskim, często wysokie koszty wdrożenia poszczególnych przepisów, co spotkało się z niechęcią ze trony inwestorów, brak sztywnych ram legislacyjnych na poszczególnych poziomach wdrożenia (lokalnym, miejskim i ogólnokrajowym), co prowadziło do różnej interpretacji przepisów. W artykule przedstawiono m.in. kwestię właściwego podejścia do zagrożenia definiowanego geograficznie (tzn. gdy w danym miejscu społeczność żyje w złych warunkach socjalno-bytowych). W takich dzielnicach czy osiedlach dla poprawy bezpieczeństwa kluczowa staje się działalność profilaktyczna. Należy podkreślić, że pomimo trudności wytyczne MSB są wdrażane w Szwecji, a statystyki pożarowe dotyczące ofiar śmiertelnych w tym kraju są coraz niższe.

Barriers and Facilitators for Implementation of Individualized Fire, Fire Technology, Johanna Gustavsson, Gunilla Carlsson, Margaret S. McNamee, 57, 2707-2736, 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry