• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Model zarządzania flotą pojazdów Straży Pożarnej w Santiago

3 Sierpnia 2016

(A fleet management model for the Santiago Fire Department), Juan Pérez, Sebastián Maldonado, Héctor López-Ospina, „Fire Safety Journal” 82/2016, s. 1-11.

Sektor prywatny, zwłaszcza duże firmy transportowe, wykorzystuje mniej lub bardziej zaawansowane modele logistyczne, które służą optymalizacji kosztów i efektywności dostaw towarów na obsługiwanym obszarze. W sektorze publicznym najważniejszy jest zysk społeczny: redukcja czasu dojazdu do zdarzenia, a więc zwiększenie efektywności podejmowanych działań. Autorzy artykułu proponują model zarządzania flotą samochodów pożarniczych na przykładzie jednostek w Santiago (stolicy Chile).

Podzielili oni pojazdy pożarnicze na kilka grup: samochody gaśnicze (w tym znane z obu Ameryk samochody gaśnicze z drabiną), samochody specjalne ratownictwa chemicznego, samochody specjalne z drabiną lub podnośnikiem hydraulicznym i samochody specjalne ratownictwa technicznego. Dane przeanalizowali, wyodrębniając określone grupy zdarzeń: pożary wewnętrzne w niskiej zabudowie (do trzech kondygnacji), pożary wewnętrzne w wysokiej zabudowie (powyżej trzech kondygnacji), pożary pojazdów, pożary lasów, traw, torfowisk itp., zdarzenia, w których poszkodowani uwięzieni są w pojeździe lub pomieszczeniu (w budynku do trzech kondygnacji włącznie), zdarzenia, w których nie więcej niż cztery osoby są uwięzione w pojeździe, zdarzenia chemiczne, zdarzenia polegające na wycieku gazu, zdarzenia związane z elektrycznością oraz pozostałe zdarzenia.

Tak dokładnie ustrukturyzowane dane badacze poddali analizie statystycznej. W mieście znajdują się 22 jednostki ratowniczo-gaśnicze, rozlokowane w dziewięciu dystryktach miejskich. Przeanalizowali oni liczbę zdarzeń z podziałem na poszczególne miesiące w roku. Ponadto, bazując na standardach dysponowania sił i środków, dokonali modelowania relokacji poszczególnych samochodów pożarniczych do jednostek znajdujących się w poszczególnych obszarach miasta.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

lipiec 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry