• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Koncepcja systemu szkolenia na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń chemicznych

3 Sierpnia 2016

(Fire and rescue combat technical training system construction for dangerous chemicals), Zuo-fu Yua, Jia-lin Guan, „Procedia Engineering” 135/2016, s. 655-660.

W krajach rozwiniętych obserwuje się wzrost zapotrzebowania na produkty przemysłu petrochemicznego. Powoduje to ciągły rozwój tego rynku. Autorzy artykułu podają za przykład Chiny - w ostatnich latach powstało tam wiele nowych fabryk, szczególnie w obszarach przybrzeżnych, gdzie w znacznych ilościach składuje się palne i wybuchowe substancje. W artykule opisane są zdarzenia o charakterze chemicznym stanowiące zagrożenie dla pracowników zakładów i lokalnej ludności, które zaistniały w ostatnich latach.

Jednym z nich był wybuch w magazynie produktów petrochemicznych w miejscowości portowej Tianjin. Spowodował on śmierć wielu ludzi i ogromne straty finansowe. Wśród wniosków płynących ze zdarzenia podkreślić należy niewłaściwe zarządzanie magazynem niebezpiecznych substancji, ale także brak wystarczających umiejętności strażaków podejmujących działania ratowniczo-gaśnicze.

Badacze z uwagą prześledzili też systemy szkolenia stosowane w różnych krajach świata. Efektem analizy jest propozycja systemu szkoleniowego, który odpowiadałby na bieżące zagrożenia z zakresu ratownictwa chemicznego. Wyróżnili trzy filary proponowanego systemu: szkolenie praktyczne, realizowane w oparciu o ośrodki szkoleniowe, urządzenia symulujące warunki rzeczywiste (w tym zadymienie i temperaturę), budowane na doświadczeniach z poprzednich lat, symulacje wirtualne, wykorzystujące techniki komputerowe oraz zaadaptowanie danych z minionych zdarzeń na potrzeby stworzenia symulacji i wskazywania konsekwencji błędnych decyzji w formie rozmiarów potencjalnych skutków zdarzenia.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

lipiec 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry