• Tłumacz języka migowego
Różności Lech Lewandowski

Plan na bezpieczeństwo

24 Lipca 2018

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny i dyrektor Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Kraju Pardubickiego brig. gen. ing. Miroslav Kvasniĉka złożyli swoje podpisy pod planem ratowniczym, który służy praktycznej realizacji dotychczasowych uzgodnień o rozwijaniu transgranicznej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi strażakami, w ramach programu „Bezpieczne pogranicze”.

 Formalnoprawne ramy tej współpracy zostały nakreślone w polsko-czeskiej umowie z 2000 r. o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, a także w memorandum o porozumieniu zawartym przez wojewodę dolnośląskiego i komendanta dolnośląskiej PSP oraz ich odpowiedników kraju pardubickiego.

Obecnie współpracujące strony sprecyzowały cele, zakres i zasady udzielania wzajemnej pomocy ratowniczej w ramach przygranicznej współpracy strażackich jednostek. Taka praktyczna pomoc ratownicza zostanie udzielona przez sąsiada zawsze wówczas, kiedy jedna ze stron uzna to wsparcie za konieczne. Oczywiście zagrożenia mogą mieć rozmaity charakter i dlatego sygnatariusze dokumentu wyszczególnili długą listę zdarzeń, które uzasadniają udzielenie wsparcia. Umieszczono na niej nie tylko działania ratowniczo-gaśnicze, ale także np. likwidację skutków klęsk żywiołowych. Przewidziano ścisłą współpracę w razie konieczności prowadzenia poszukiwawczych akcji pod wodą, katastrof komunikacyjnych itp..

W dokumencie przewidziano także wspólne szkolenia, ćwiczenia i warsztaty. Opracowany zostanie ponadto plan ratowniczego udzielania pomocy przygranicznej. Zwiększeniu skuteczności wspólnych działań ratowniczych dobrze służyła będzie także wymiana informacji o potencjalnych i rzeczywistych zagrożeniach na obszarach 25 km po obu stronach granicy.

Lech Lewandowski
fot. arch. KW PSP Wrocław
lipiec 2018

Lech Lewandowski Lech Lewandowski
do góry