• Tłumacz języka migowego
Gorące pytania Kamil Wleciał

Droga pożarowa

15 Marca 2022

Niedawno pisaliśmy o drodze ewakuacyjnej w bloku mieszkalnym. Tym razem naszym czytelnikom sen z powiek spędza droga pożarowa. W przypadku których budynków mieszkalnych wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej? Jakie wymagania powinna spełniać taka droga? Odpowiedzi udzieli st. kpt. Kamil Wleciał z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP.

Oznakowanie drogi pożarowej / fot. Emilia KlimWymagania dotyczące dróg pożarowych regulują przepisy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). W rozporządzeniu tym określony został katalog obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, do których wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej, jak również wymagania, jakie powinna spełniać taka droga.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia drogę pożarową należy doprowadzić do budynku należącego do grupy średniowysokich, wysokich lub wysokościowych, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V. Na podstawie przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), budynki mieszkalne kwalifikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. W związku z tym doprowadzenie drogi pożarowej wymagane jest w przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych średniowysokich (ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie), wysokich (ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie) oraz wysokościowych (o wysokości powyżej 55 m).

Celem doprowadzenia drogi pożarowej jest zapewnienie jednostkom ochrony przeciwpożarowej odpowiedniego dostępu do budynku w razie pożaru. W związku z tym droga ta powinna spełniać szereg wymagań określonych w ww. rozporządzeniu MSWiA. Przede wszystkim musi mieć utwardzoną nawierzchnię oraz umożliwiać dojazd pojazdów straży pożarnej do obiektu o każdej porze roku. Powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości, a gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m - z jego dwóch stron. W przypadku budynków mieszkalnych droga pożarowa powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m. 

Istotne z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego przygotowania obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczych jest również to, że pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku z podnośników i drabin mechanicznych. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczególności architektonicznymi (np. gdy nie jest możliwe zaprojektowanie drogi pożarowej wzdłuż dłuższego boku budynku), droga pożarowa może przebiegać w taki sposób, aby zapewniony był dostęp do:

  • 30% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości (największej szerokości) do 60 m,
  • 50% obwodu zewnętrznego budynku, przy jego rozpiętości przekraczającej 60 m,
  • 100% długości elewacji od frontu budynku, przy zabudowie pierzejowej.

Niezwykle ważne, z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości manewrowania pojazdami pożarniczymi, są wymagania dotyczące wymiarów i nośności drogi pożarowej. Minimalna szerokość tej drogi w miejscach, w których zapewnia ona dostęp do budynku oraz na odcinkach o długości 10 m od tych miejsc powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne nie może przekraczać 5%.

W miejscach innych niż wymienione powyżej droga pożarowa, w przypadku obiektów znajdujących się w obrębie miasta, powinna mieć co najmniej 3,5 m szerokości. Ponadto droga ta powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN, a najmniejszy promień zewnętrznego łuku nie może wynosić mniej niż 11 m.

Droga pożarowa co do zasady powinna zapewniać przejazd bez cofania lub kończyć się placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Niemniej jednak dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań umożliwiających zawrócenie pojazdu, przy czym odcinek drogi pożarowej, z którego wyjechać można jedynie przez cofanie pojazdu, nie może być dłuższy niż 15 m. Poza odpowiednim dojazdem do obiektu istotne jest również zapewnienie połączenia drogi pożarowej z wejściem do budynku (dojście to musi mieć minimum 1,5 m szerokości i długość nie większą niż 50 m), zapewniającego dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.

Należy również pamiętać, że droga pożarowa musi być odpowiednio oznakowana znakami odpowiadającymi wymaganiom Polskich Norm. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi utrzymanie dróg pożarowych w stanie umożliwiającym ich wykorzystanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej spoczywa na właścicielach lub zarządcach terenów, na których znajdują się te drogi.

Kamil Wleciał Kamil Wleciał

st. kpt. Kamil Wleciał pełni służbę w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP

do góry