• Tłumacz języka migowego
Gorące pytania Kamil Wleciał

Fotowoltaika

10 Lutego 2022

Fotowoltaika to coraz częstsze rozwiązanie pozwalające na produkcję własnego prądu m.in. dla domów jednorodzinnych. Nasz czytelnik Piotr rozważa instalację paneli. Chciałby dowiedzieć się, co o tym mówią przepisy dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kW) i kiedy ma obowiązek zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o zainstalowaniu urządzeń fotowoltaicznych. Odpowie mu st. kpt. Kamil Wleciał z Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP.

https://www.ppoz.pl/assets/pics/aktualnosci/2022-02/Gorace_pytania/Fotowoltaika_midi.jpgKwestie dotyczące instalowania urządzeń fotowoltaicznych regulują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c tej ustawy wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW (mikroinstalacji) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego. Przy czym, zgodnie z tym przepisem, do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW odnosi się obowiązek:

  1. uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej projektu tych urządzeń oraz
  2. zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a ustawy Prawo budowlane.

Uzgodnienie projektu urządzeń fotowoltaicznych

Instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 6,5 kW powinny być wykonywane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W praktyce zdarza się, że osoby projektujące te urządzenia sporządzają jedynie schemat elektryczny instalacji. Niemniej jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego projekt urządzeń fotowoltaicznych powinien zawierać dane niezbędne do oceny zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

W projekcie powinny znaleźć się m.in. informacje o lokalizacji poszczególnych elementów instalacji, sposobu zabezpieczenia przeciwpożarowego tej instalacji, prowadzenia przewodów czy też przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczych (np. o zastosowanych rozwiązaniach technicznych pozwalających na odłączenie napięcia przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym przeciwpożarowym wyłączniku prądu w obiektach, w których jest on wymagany). Rzeczoznawca stwierdza zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zasad wiedzy technicznej - w szczególności polskich i zagranicznych norm.

Zawiadomienie organów PSP

https://www.ppoz.pl/assets/pics/aktualnosci/2022-02/Gorace_pytania/Znak_bezpieczen_PV_midi.jpgZgodnie z przepisami Prawa budowlanego inwestor jest obowiązany zawiadomić (osobiście lub przez pełnomocnika) właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW. Obowiązujące przepisy nie określają zakresu ani formy takiego zawiadomienia. Może ono zostać złożone w formie pisemnej lub jako dokument elektroniczny.

Ważne, aby pamiętać, że celem tego wymagania jest pozyskiwanie przez Państwową Straż Pożarną informacji o instalowanych urządzeniach fotowoltaicznych m.in. na potrzeby planowania i prowadzenia działań ratowniczych. W związku z tym w zawiadomieniu oprócz podstawowych danych o obiekcie budowlanym i instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić informacje o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), miejsca usytuowania elementów PWP oraz innych wyłączników lub rozłączników do użytku przez ekipy ratownicze w celu odłączenia zasilania elektrycznego. W zawiadomieniu powinna znaleźć się również informacja na temat oznaczenia obiektu znakiem bezpieczeństwa informującym o występowaniu instalacji fotowoltaicznej. Wzór tego oznaczenia określony jest w Polskiej Normie PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

Dobrą praktyką jest również sporządzenie planu instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych. Na planie tym powinno być wskazane m.in. usytuowanie modułów PV, lokalizacja falowników PV, przebieg tras oprzewodowania prądu stałego (po stronie DC) oraz przemiennego, a także ewentualnych ognioodpornych obudów lub osłon projektowanych na tym oprzewodowaniu oraz miejsc usytuowania elementu (np. przycisku) uruchamiającego kontrolowane odłączenie napięcia po stronie DC falownika.

st. kpt. Kamil Wleciał, KG PSP

Kamil Wleciał Kamil Wleciał

st. kpt. Kamil Wleciał pełni służbę w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP

do góry