• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Studium przypadku eksplorujące przygotowanie strażaków i władz miejskich do pojazdów elektrycznych

8 Marca 2018

A case study exploring firefighters’ and municipal officials’ preparedness for electrical vehicles, Ch. Stave, A. Carlson, European Transport Research Review 9 (2017), pp. 1-10.

W artykule zaprezentowano społeczną perspektywę podejścia do technologii transportowych. Bazuje ona na badaniach przeprowadzonych w departamentach straży pożarnych w trzech największych miastach Szwecji. Dotyczyły one działań ratowniczych związanych z pojazdami elektrycznymi. Pytania zostały skierowane zarówno do przedstawicieli straży pożarnych, jak i administracji publicznej. Ogólne wyniki badań pozwalają sądzić, że strażacy charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem wiedzy i doświadczeń w zakresie uwarunkowań prowadzenia działań operacyjnych w obliczu zdarzeń z udziałem pojazdów elektrycznych. Starają się dopiero nabywać właściwe kompetencje. Kluczowym obszarem wiedzy okazuje się lokalizacja źródła energii elektrycznej oraz identyfikacja sposobów wyłączania do niego dostępu. Podkreśla się przy tym wpływ posiadanych informacji na poziom bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań ratowniczych. Ich poziom jest zróżnicowany, biorąc pod uwagę różne jednostki organizacyjne straży pożarnych. Z perspektywy przedstawicieli administracji publicznej najważniejsze okazały się natomiast kwestie ochrony środowiska oraz niejednoznaczne środki rozpowszechniania informacji na temat bezpiecznych sposobów postępowania z pojazdami elektrycznymi.

Badania składały się z trzech etapów. Podczas pierwszego z nich skupiono się na analizie danych dotyczących wypadków komunikacyjnych z udziałem rozpatrywanego rodzaju pojazdów, a także związanych z nimi potencjalnych zagrożeń wtórnych. Na podstawie wyników analiz zaproponowano cztery reprezentatywne scenariusze zdarzeń. Zastosowano je do sporządzenia ankiet dla strażaków i decydentów, ukierunkowanych na pozyskanie informacji o ich wiedzy, doświadczeniach ratowniczych i stopniu przygotowania operacyjnego w rozpatrywanym kontekście. Badania ankietowe przeprowadzono w okresie październik - listopad 2013 r. w rejonach Stockholm, Göteborg oraz Malmö. Objęły grupę reprezentatywną w stosunku do 750 strażaków z 15 jednostek ratowniczo-gaśniczych.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskólski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

luty 2018

do góry