• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością

26 Stycznia 2016

Dane, interfejs, bezpieczeństwo: tworzenie technologii zarządzających przyszłością (Data, interface, security: Assembling technologies that govern the future), N. O’Grady, „Geoforum” 64 (2015), s. 130-137.

Autor opisuje problematykę zbierania i przetwarzania danych o pożarach. Z założenia powinno się to odbywać w taki sposób, aby strażacy mogli je nie tylko zliczać, ale też badać. Jest to niezbędne do poznania trendów rozwoju ryzyka pożarowego oraz charakteru i zależności występujących pomiędzy jego determinantami.

Naukowiec podkreśla, że sposób zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych będzie warunkował sprzęt, oprogramowanie i umiejętności osób je obsługujących (a zarazem sam będzie przez nie warunkowany). Szczegółowo opisuje współzależność tych czynników oraz to, jak będą wpływały na postępowanie z danymi o pożarach. Istotną wagę przypisuje mapowaniu ryzyka. Wskazuje przy tym dwie bardzo ciekawe metody: wykorzystaną w oprogramowaniu MOSAIC oraz metodę FSEC. Pierwsza z nich odnosi się do uwarunkowań stricte ludzkich. Bazuje na 440 atrybutach danych, zbieranych w formie Brytyjskiej Ankiety Domowej, ankiet dotyczących stylu życia Brytyjczyków oraz aplikacji śledzących ich przemieszczanie się na terenie kraju. Tworzone w ten sposób bazy danych są integrowane z danymi przestrzennymi opisującymi miejsca występowania pożarów w przeciągu trzech ostatnich lat. Całość można graficznie zobrazować za pomocą narzędzi geoprzestrzennych GIS.

Metoda FSEC to również sposób mapowania ryzyka. Umożliwia wizualizację danych właściwych m.in. pożarom, alokacji zasobów służb ratowniczo-gaśniczych, ukształtowania terenu, punktów wysokościowych, gęstości zaludnienia, budynków kluczowych (z różnych punktów widzenia, w tym bezpieczeństwa), sieci drogowej, a także strefom ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów. Polega na określaniu relacji zachodzących między danymi dotyczącymi pożarów a danymi o alokacji wspomnianych zasobów, z uwzględnieniem pozostałych danych. Z uwagi na integrację FSEC z narzędziami GIS ponownie uwidocznia się możliwość wizualizacji danych i wyników ich analiz w formie mapowej.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry