• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Badanie rozwojowych czynników ryzyka

10 Grudnia 2021

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych, The Study of Developmental Risk Factors for Early Fire, Ayah Ellithy, Lisa D. Hawke, Ashley Ward, Joanna Henderson, Child Psychiatry & Human Development 2021

W artykule opisano badanie, na podstawie którego określono, jak obcowanie dzieci przedszkolnych z ogniem, w tym rozpalanie go, może wpływać na ich rozwój, zdrowie psychiczne i zachowania psychospołeczne. W eksperymencie wzięły udział maluchy w wieku od dwóch do sześciu lat. Zanim przystąpiono do eksperymentu opiekunowie prawni małych uczestników wypełnili ankiety dotyczące zdrowia psychicznego swoich pociech oraz ich ewentualnych niepokojących doświadczeń z przeszłości związanych z ogniem.

Przeprowadzono analizy opisowe oraz test zgodności chi-kwadrat umożliwiający między innymi sprawdzanie hipotez. Wyniki badań dowiodły między innymi, że w większości dzieci w wieku przedszkolnym, które „bawią się” ogniem, to chłopcy. Ich działania motywowane są ciekawością. Autorzy wykazali także, że dzieci, które częściej angażują się we wzniecanie ognia, wcześniej miały większą styczność z obrazami prezentującymi ten żywioł oraz filmami o takiej tematyce. Ponadto opiekunowie częściej zwracali im uwagę ze względu na ich zorientowane na wzniecanie płomieni zachowania. Zauważono również, że dzieci mające doświadczenia z ogniem częściej uzewnętrzniają swoje predyspozycje w obrazie klinicznym. Autorzy podkreślają potrzebę prowadzenia dalszych badań nad tym zagadnieniem. Jest to konieczne, aby móc odpowiednio wcześnie diagnozować predyspozycje dzieci oraz działać prewencyjnie w kontekście ich zainteresowania tematyką ognia i podpaleń. Przyniosłoby to efekt w postaci rozbudzenia świadomości na niebezpieczeństwa z tym związane.

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) i analiza statystyczna jako ramy do badania wielokrotnie powtarzających się pożarów, A Framework for Multiple Fire Investigation Using Big Data and Statistical Analisys, Waqas Khalid, Maria Burneo, Lars Hvam, Journal of Failure Analysis and Prevention, 2021, s. 890-903

Autorzy materiału proponują rozszerzenie standardów międzynarodowej organizacji NFPA (National Fire Protection Association) w zakresie badania przyczyn pożarów w środowisku przemysłowym. Miałoby ono dotyczyć stosowania zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych podczas analizy przyczyn tych zdarzeń. Według autorów skuteczność takiego podejścia została udowodniona już wcześniej, na przykładzie pożarów badanych w przeszłości.

Proponowane w artykule rozwiązania mają na celu pomoc średnim i dużym firmom, które podczas procesów technologicznych i wytwórczych wykorzystują do monitorowania i przechowywania danych odpowiednie oprogramowanie, oraz takim, które doświadczają incydentów pożarowych. Autorzy zwracają uwagę, że proponowane przez nich rozwiązania nie odnoszą się do szacowania ryzyka wystąpienia pożaru, są danymi eksploracyjnymi i nie przewidują ewentualnych działań naprawczych po wystąpieniu zdarzenia pożarowego w konkretnej fabryce. Zmiany postulowane w materiale powinny stanowić część szerszego i bardziej kompleksowego programu wdrażanego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej w przemyśle.

Ze względu na niewystarczającą ilość danych autorzy artykułu podkreślili potrzebę przeprowadzenia większej liczby studiów przypadku, co poprawi jakość wprowadzanych danych oraz ich rzetelność. Podejście, o którym mowa w materiale, pozwala na użytkowe wykorzystanie dużych zbiorów danych (Big Data), czego efektem będzie uczenie maszynowe czy właściwe korelowanie różnych czynników i ich związku z możliwym wystąpieniem pożaru.

Bariery i facylitacja dla wdrażania zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) w Szwecji, Barriers and Facilitators for Implementation of Individualized Fire, Fire Technology, Johanna Gustavsson, Gunilla Carlsson, Margaret S. McNamee, 57, 2707-2736, 2021

W 2010 r. Szwedzka Agencja Obrony Cywilnej (MSB) ogłosiła tzw. „wizję zero” (vision zero) mającą na celu wyeliminowanie ofiar śmiertelnych z pożarów do 2050 r. Szwedzcy naukowcy zidentyfikowali konkretne grupy ryzyka (m.in. osoby starsze), których przedstawiciele najczęściej występują w statystyce ofiar śmiertelnych w pożarach. MSB wydało w tej sprawie wytyczne dotyczące zindywidualizowanego bezpieczeństwa pożarowego (IFS) i wskazało, jak należy te wytyczne implementować w lokalnych społecznościach.
W artykule opisano wyniki badań zrealizowanych metodą wywiadu w wybranych urzędach miejskich w celu sprawdzenia, jak urzędnicy radzą sobie z wdrażaniem zaleceń. Stwierdzono, że implementacja wytycznych w Szwecji udała się w różnym stopniu. Wśród najczęściej występujących trudności wymieniono: niejasny zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem na poziomie miejskim, często wysokie koszty wdrożenia poszczególnych przepisów, co spotkało się z niechęcią ze trony inwestorów, brak sztywnych ram legislacyjnych na poszczególnych poziomach wdrożenia (lokalnym, miejskim i ogólnokrajowym), co prowadziło do różnej interpretacji przepisów. W artykule przedstawiono m.in. kwestię właściwego podejścia do zagrożenia definiowanego geograficznie (tzn. gdy w danym miejscu społeczność żyje w złych warunkach socjalno-bytowych). W takich dzielnicach czy osiedlach dla poprawy bezpieczeństwa kluczowa staje się działalność profilaktyczna. Należy podkreślić, że pomimo trudności wytyczne MSB są wdrażane w Szwecji, a statystyki pożarowe dotyczące ofiar śmiertelnych w tym kraju są coraz niższe.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry