• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

6 Lipca 2017

Risk analysis of maintenance activities in a LPG supply chain with a Multi-Agent approach, M. Gallab, H. Bouloiz, E. Garbolino, M. Tkiouat, M. A. ElKilani, N. Bureau, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 47 (2017), s. 41-56.

Autorzy zaprezentowali nowe podejście do systemowego modelowania złożoności oraz analizy ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw gazu płynnego (LPG). Połączyli zunifikowany język modelowania (UML) i systemy wieloczynnikowe (ang. Multi-Agents Systems). Uzyskali w ten sposób dwuetapową metodę badawczą, na którą na najwyższym poziomie ogólności składają się: 1) modelowanie i symulacje, 2) analiza ryzyka. Wykorzystanie rozwiązań modelujących i symulacyjnych pozwoliło na lepsze zrozumienie mechanizmów działania czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG, a tym samym bardziej rzetelną identyfikację nietypowych sytuacji mogących prowadzić do zagrożenia.

Na etap modelowania i symulacji złożyły się następujące kroki: 1) identyfikacja systemów i modelowanie, 2) symulacja systemu w stanie normalnym, 4) modelowanie scenariuszy awarii utrzymaniowych, 5) symulacja systemu w obliczu scenariuszy awarii utrzymaniowych, 9) modelowanie barier bezpieczeństwa, 10) symulowanie barier bezpieczeństwa, z kolei etap analizy ryzyka stanowiły: 3) identyfikacja scenariuszy awarii utrzymaniowych, 6) identyfikacja zagrożeń dotyczących scenariuszy awarii utrzymaniowych, 7) kwantyfikacja ryzyka, 8) identyfikacja barier bezpieczeństwa, 11) weryfikacja wydajności i sprawności barier bezpieczeństwa. Obydwa etapy przenikały się, dzięki czemu można było uzyskać jednolitą procedurę postępowania w formule „krok po kroku”.

W artykule zwizualizowano procesy składające się na czynności utrzymaniowe w łańcuchu dostaw LPG. Na szczególną uwagę zasługują również wyniki wykorzystania narzędzia MOSAR-UML. Zestawione w tabelach stanowią cenne źródło informacji o sprzęcie wykorzystywanym w analizowanych procesach, komponentach bezpieczeństwa, typach czynności utrzymaniowych, 22 zadaniach utrzymaniowych z oszacowanym czasem trwania, podmiotach odpowiedzialnych za ich właściwą realizację, cykliczności oraz rodzaju energii, która może zostać uwolniona w razie wystąpienia scenariuszy awaryjnych. Na tej podstawie identyfikowano zagrożenia oraz budowano scenariusze. Uwagę badaczy przykuły cztery zasadnicze rodzaje sprzętu mogącego być źródłem awarii: kompresory, pompy, aparatura do podawania cieczy lub gazu, a także detektory gazu bądź płomienia. Każdy ze scenariuszy dokładnie opisano. Na tak powstałej bazie poznawczej zrealizowano kolejne kroki opracowanej metody, dostarczając cennych informacji wszystkim osobom zainteresowanym problematyką bezpieczeństwa łańcucha dostaw LPG.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

czerwiec 2017

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry