• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Analiza przyczyn wypadków wśród strażaków podczas katastrofy budowlanej

21 Kwietnia 2016

(Analysis of the case of fire fighters casualties in the building collapse), Ru Kang, Gui Fu, Jun Yan, Procedia Engineering 135 (2016), s. 342-347.

W artykule zwrócono uwagę, że podczas działań ratowniczo-gaśniczych życiu strażaków zagrażają czynniki wpisujące się w jedną z siedmiu grup, związanych z: katastrofą budowlaną (zawalenie się konstrukcji budynku lub innego obiektu budowlanego), wybuchem (deflagracją) lub rozgorzeniem, upadkiem z wysokości, porażeniem prądem elektrycznym, zatruciem gazem, wypadkiem komunikacyjnym (drogowym) lub innymi czynnikami. Wśród wymienionych niechlubny prym wiodą katastrofy budowlane, które w Chinach najczęściej pozbawiają strażaków zdrowia, a nawet życia.

Zaprezentowany został autorski model kwalifikacji bezpośrednich przyczyn wypadków. Jego pierwszym poziomem są czynniki organizacyjne, drugim zaś ich indywidualne odpowiedniki. Autorzy skupili się także na badaniu przyczyn pośrednich oraz sprzężeń zwrotnych (zapętleń) pomiędzy nimi. Pokazali dzięki temu bardzo szczegółowe podejście do problematyki określania przyczyn i okoliczności zdarzeń.

Za szczególnie cenne należy uznać sformułowanie w artykule czterech sposobów ograniczania liczby ofiar wśród strażaków podczas katastrof budowlanych. Pierwszy z nich to badanie okoliczności oraz przyczyn pożarów (i związanych z nimi katastrof budowlanych) w formule ex ante, czyli przed ich materializacją. Konieczne jest więc analizowanie bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych na bazie potencjalnych (teoretycznych) studiów przypadków. Do kolejnych sposobów zalicza się wprowadzanie i udoskonalanie działania oficera do spraw bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych (autorzy sugerują, że powinna to być pełnoetatowa  funkcja ), ustanowienie zunifikowanego systemu analiz wypadków podczas działań, a także podniesienie poziomu świadomości procedur bezpieczeństwa (m.in. alarmowania o zdarzeniach, środków ochrony indywidualnej, konsultacji i doradztwa na miejscu zdarzenia, ewakuacji interwencyjnej, detekcji, dekontaminacji oraz pierwszej pomocy). W artykule można znaleźć szczegółowy opis każdego z tych sposobów oraz ich praktyczne zastosowanie. Choć proponowane rozwiązania czerpią w głównej mierze z doświadczeń chińskich, ich uniwersalność powinna zaciekawić zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych.

Kwiecień 2016

do góry