• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany w organizacji łączności

23 Maja 2016

Zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Marek Jasiński zatwierdził w kwietniu aneks nr 2 do „Zasad organizacji łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”, zawierający zmiany zaopiniowane przez wszystkie KW PSP, a następnie ostatecznie uzgodnione na naradzie służbowej przedstawicieli pionu informatyki i łączności.

Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas odprawy, w Biurze Informatyki i Łączności KG PSP został opracowany tekst jednolity „Zasad organizacji łączności...”, uwzględniający zmiany wprowadzone aneksami nr 1 i 2. Konsekwencją tych zmian jest nowelizacja „Metodyki postępowania podczas organizacji łączności na potrzeby KDR”. Biorąc pod uwagę, że według znowelizowanego aneksu nr 2 do „Zasad organizacji łączności…” komendant wojewódzki PSP w uzgodnieniu z komendantami powiatowymi/miejskimi PSP ustala kolejność przydziału kanałów ratowniczo-gaśniczych podczas prowadzenia działań ratowniczych na terenie powiatu oraz informuje komendantów powiatowych/miejskich PSP z terenu województwa o tych ustaleniach, rozpoczęto stosowne prace nad wdrożeniem zmian. Ich zakończenie planowane jest w czerwcu.

Więcej informacji, w tym omówienie poszczególnych zmian, pojawi się w jednym z kolejnych numerów PP.

Marcin Kucharski

maj 2016

do góry