• Tłumacz języka migowego
Różności

Warsztaty w AON

21 Lutego 2016

(DG Z inicjatywy Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) oraz Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RSZ) w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie zorganizowane zostały warsztaty na temat zagrożeń środkami zapalającymi oraz pożarami przestrzennymi w wymiarze wojskowym i niemilitarnym. Wzięli w nich udział przedstawiciele: Dowództwa Generalnego RSZ, Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, jednostek wojsk chemicznych, służb medycznych oraz komórek organizacyjnych AON.

Warsztaty miały na celu m.in. określenie kierunków rozwoju ochrony wojsk przed środkami zapalającymi oraz w warunkach pożarów przestrzennych podczas szkolenia poligonowego i prowadzenia działań bojowych. Ponadto, przyczyniły się do aktualizacji stanu wiedzy o istniejących zagrożeniach pożarowych na terenie kraju, zagadnieniach z obszaru szeroko rozumianej prewencji pożarowej i taktyki działań ratowniczych, zwłaszcza w obiektach infrastruktury krytycznej i na obszarach zurbanizowanych. W ich trakcie w Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP otwarto nową pracownię podsystemów OPBMR, wyposażoną – oprócz sprzętu ochrony indywidualnej i przyrządów rozpoznania skażeń należących do wyposażenia sił zbrojnych państw NATO –  w nowoczesny sprzęt i środki ratownictwa medycznego.

Wymiernym rezultatem warsztatów są wnioski dotyczące kierunków zmian m.in. w obszarze wyposażenia i szkolenia wojsk, współdziałania dowódców wojskowych z podmiotami KSRG podczas prowadzenia operacji obronnej, a także wsparcia informatycznego procesu dowodzenia w zakresie analizy i oceny zagrożeń pożarowych w zróżnicowanym środowisku walki. Organizatorzy warsztatów zaproponowali powołanie ponadresortowego zespołu naukowo-badawczego (z udziałem przedstawicieli PSP), z zadaniem opracowania kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Włodzimierz Wątor

fot. archiwum Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP

do góry