• Tłumacz języka migowego
Różności Lech Lewandowski

Memorandum dla przyszłości

21 Grudnia 2017

Memorandum dla przyszłości

W położonej tuż przy polsko-czeskiej granicy Kudowie-Zdroju odbyła się 22 listopada uroczystość podpisania przez przedstawicieli województwa dolnośląskiego i kraju pardubickiego memorandum o porozumieniu.

W położonej tuż przy polsko-czeskiej granicy Kudowie-Zdroju odbyła się 22 listopada uroczystość podpisania przez przedstawicieli województwa dolnośląskiego i kraju pardubickiego memorandum o porozumieniu.

Stronę czeską reprezentowali: hetman kraju pardubickiego Martin Netolickẏ, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Kraju Pardubickiego Jaroslav Folprecht i dyrektor Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego płk Miroslav Kvasniĉka. Ze strony polskiej podpisy złożyli wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak i dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny.

Memorandum o porozumieniu, które jest dokumentem mającym charakter intencyjny, otwiera drogę do zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy województwem dolnośląskim i krajem pardubickim. Takie porozumienia zostały już wcześniej zawarte z władzami pozostałych dwóch czeskich krajów (odpowiednik polskiego województwa) graniczących z województwem dolnośląskim. Są to Hrádéc Kralove i Ołomuniec.

Proces tworzenia na szczeblu nadgranicznych województw formalnoprawnych ram współpracy jest praktyczną realizacją polityki obu państw w dziedzinie bezpieczeństwa. Podpisana w czerwcu 2000 r. umowa przewiduje rozwijanie współpracy i udzielanie wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Patrząc zaś szerzej, współpraca transgraniczna wpisuje się w politykę bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jest wspierana przez Brukselę jako proces służący budowie regionalnego bezpieczeństwa. Znacznie łatwiej jest pozyskiwać unijne dopłaty na wspólne projekty służące poprawie stanu bezpieczeństwa na obszarach przygranicznych.

Warto przypomnieć, że podpisane w Kudowie-Zdroju memorandum o współpracy ujmuje w ramy formalnego dokumentu rozwijaną już od dawna polsko-czeską współpracę transgraniczną. Jest to szczególnie widoczne w przypadku jednostek strażackich usytuowanych po obu stronach granicy. Strażacy z nadgranicznego powiatu kłodzkiego oraz ich czescy koledzy niejednokrotnie razem walczyli z pożarami czy powodziami, ale także organizowali rozmaite wspólne przedsięwzięcia o charakterze sportowym czy kulturalnym. Udane były także wspólne inicjatywy dotyczące pozyskania unijnych środków na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Memorandum oznacza otwarcie nowych możliwości rozwijania współpracy i to w oparciu o formalny dokument, co niewątpliwie ułatwi realizację wspólnych projektów. W dalszej perspektywie jest podpisanie porozumienia, które zwieńczy wspólne działania na rzecz pełnej realizacji polsko-czeskiej umowy z 2000 r.

Lech Lewandowski
fot. Daniel Mucha
grudzień 2017

Lech Lewandowski Lech Lewandowski
do góry