• Tłumacz języka migowego
Różności

Czujką w czad!

24 Października 2018

Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla pod hasłem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”.

Kampania jest skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych to inwestycja w przyszłość, ponieważ w rozmowach dzielą się oni z dorosłymi zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów, m.in. edukacji, informacji i promocji.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla oraz przypomina o obowiązku utrzymania ich właściwego stanu technicznego (co obejmuje m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie baterii. PSP zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych. A ich niesprawność jest głównym źródłem zatruć w budynkach. Wadliwe działanie może wynikać z: nieszczelności, braku konserwacji – w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, a także niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych na nowe.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym oraz co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, z przewodów od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. Co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

październik 2018

do góry