• Tłumacz języka migowego
Różności

Centrum Edukacyjne w Opolu

4 Maja 2018

W Komendzie Miejskiej PSP w Opolu odbyło się 27 marca uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjnego. Z uwagi na zastosowanie kompleksowych rozwiązań techniczno-funkcjonalnych stanowi ono unikatowe miejsce edukacji dla szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży, seniorów, ale także inwestorów, projektantów, studentów opolskich uczelni technicznych, administratorów budynków oraz strażaków PSP i OSP.

Realizowanie zadań edukacyjnych przez Komendę Miejską PSP w Opolu nie jest niczym nowym, już od lat zajmuje się ona zaznajamianiem dzieci, młodzieży oraz seniorów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego. Obiekty komendy rocznie odwiedza ponad 1300 osób. Ze względu na brak odpowiednich pomocy dydaktycznych zajęcia ograniczały się do prezentacji sprzętu ratowniczego, nauki udzielania pierwszej pomocy i omawiania zasad postępowania podczas zagrożeń. Mając świadomość, że dobrze wyedukowane społeczeństwo jest szansą na zmniejszenie liczby zdarzeń ratowniczych i osób poszkodowanych oraz chcąc realizować misję edukacyjną na wysokim poziomie, komendant miejski PSP w Opolu st. bryg. Paweł Kielar jeszcze w 2016 r. zdecydował o utworzeniu w komendzie sal edukacyjnych i sali historycznej. Już wstępne założenia projektu wskazywały, że zakres tematyczny zajęć będzie zdecydowanie szerszy od koncepcji Ognika. Miał bowiem dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, ale także osób starszych, które niejednokrotnie szukały w komendzie odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Wieloletnie doświadczenia z pracy pionu kontrolno-rozpoznawczego wskazywały, że inwestorzy oraz użytkownicy obiektów rzadko mają dostateczną wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach przeciwpożarowych. Tym samym zakres projektu został poszerzony o wyposażenie obiektu w systemy sygnalizacji pożarowej, oddymiania klatki schodowej, monitoringu pożarowego, przekazywania komunikatów głosowych, instalację oświetlenia awaryjnego, instalację hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz urządzenia wykonawcze. Przyjęto także, że przestrzeń Centrum Edukacyjnego będzie stanowiła odrębną strefę pożarową, co umożliwi pokazanie elementów oddzieleń przeciwpożarowych: np. drzwi, ścian, klap, przepustów instalacyjnych w miejscach, w których powinny one rzeczywiście (zgodnie z obowiązującymi przepisami) występować. Właściwe usytuowanie i montaż tych elementów ma ogromne znaczenie.

Centrum Edukacyjne w Opolu - makieta

Przestrzeń i środki finansowe

Odpowiednią przestrzeń wygospodarowano z dotychczasowego magazynu (wykorzystywanego w niewielkim zakresie) i maszynowni dźwigu towarowego. Aby pozyskać środki finansowe, w 2016 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy, zawierający koncepcję zagospodarowania pomieszczeń oraz kosztorys. Wartość inwestycji oszacowana została wstępnie na kwotę 200 tys. zł. Środki na realizację inwestycji zabezpieczyły w pierwszej połowie 2017 r.: miasto Opole i powiat opolski – w wysokości 150 tys. zł oraz powiat opolski – 50 tys. zł. Na podstawie projektu budowlanego koszt inwestycji oszacowano ostatecznie na 280 tys. zł. W tej sytuacji brakującą kwotę 80 tys. zł zapewniło miasto Opole.

Do opracowania szczegółowej koncepcji, nadzoru nad projektem, budową i wyposażaniem sal komendant miejski wyznaczył zespół pod kierownictwem swojego zastępcy bryg. Adama Janiuka. W celach poglądowych członkowie zespołu odwiedzili kilka istniejących sal edukacyjnych w PSP i zaprzyjaźnionych organizacjach. W dalszych pracach wykorzystali doświadczenia i uwagi osób zaangażowanych w ich obsługę. Następnie kierujący zespołem wyznaczył cele do osiągnięcia i sposób ich realizacji. Efektem finalnym projektu miała być szeroka edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży, seniorów, inwestorów i projektantów, a także osób odpowiedzialnych za eksploatację budynków.

Dla każdego coś ciekawego

Koncepcja zakładała oparcie edukacji najmłodszych na interakcji (tak, by nie była nużąca). Proces przejścia przez ścieżkę edukacyjną miał zostać w jak największym zakresie „zautomatyzowany” – aby zapewnić powtarzalność i wysoką jakość przekazu oraz odciążyć oprowadzających, którymi będą wyłącznie strażacy zatrudnieni w komendzie. Ze względu na ograniczone środki finansowe prace projektowe i koncepcyjne były szeroko wspierane przez członków zespołu, czyli strażaków komendy, którzy wprowadzili wiele ciekawych, indywidualnych rozwiązań.

Zgodnie z powiedzeniem „Apetyt rośnie w ramach jedzenia” koncepcja sal edukacyjnych została rozszerzona o dodatkową przestrzeń magazynu. Dało to możliwość kompleksowego omówienia zagrożeń i bezpiecznych zachowań, a jednocześnie wprowadzenia wydzieleń stanowisk edukacyjnych. Wydzielenie było niezbędne do zapewnienia lepszego odbioru poszczególnych stanowisk. Jednocześnie zrezygnowano z rozwiązań stricte komputerowych do sterowania urządzeniami (z uwagi na wysoki koszt i na negatywne doświadczenia innych centrów edukacyjnych w tym zakresie). Wybrano koncepcję kierowania pracą urządzeń wykonawczych za pomocą zsieciowanych sterowników PLC Siemens LOGO. Przyjęty system jest skalowalny i oceniany jako w wysokim stopniu niezawodny. Zrezygnowano z rzutników multimedialnych na rzecz droższych, ale trwalszych i nie wymagających wcześniejszego nagrzewania wyświetlaczy przemysłowych (również zsieciowanych). Zsieciowanie wszystkich istniejących urządzeń i przygotowanie dodatkowych gniazd sieci komputerowej w miejscu montażu urządzeń wykonawczych ma umożliwić modernizację rozwiązań w przyszłości i wprowadzenie możliwości sterowania za pomocą urządzeń mobilnych w ramach sieci wi-fi. Do oświetlenia stanowisk zastosowany został funkcjonalny system na bazie szyn trójfazowych i najtańszych obecnie na rynku opraw LED z zoomem o dużym zakresie sterowania. Profesjonalne projektory estradowe byłyby nawet kilkanaście razy droższe, wybrane rozwiązanie pozwoliło poczynić oszczędności rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Koncepcja sal edukacyjnych ewoluowała. Pojawił się także pomysł utworzenia obiektów szkoleniowych dla strażaków PSP i OSP. Pierwszym etapem będzie realizacja ścianki wspinaczkowej na potrzeby specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego, w miejscu dotychczasowego dźwigu towarowego.

Centrum Edukacyjne w Opolu - naklejki

Harmonogram działania

Zajęcia w Centrum prowadzone będą przez grupę przeszkolonych strażaków pełniących służbę zarówno w systemie codziennym, jak i zmianowym (trzy razy w tygodniu). Dla każdej grupy docelowej przewidziane są inne scenariusze. Są one jeszcze testowane i weryfikowane podczas odwiedzin poszczególnych grup. Zapisy na wizyty odbywają się na podstawie kalendarza wolnych terminów dostępnego na stronie internetowej komendy, podmiotem odpowiedzialnym za ten obszar jest sekretariat komendy. Przewidziane są ankiety dla uczestników, które pozwolą zdiagnozować, co ewentualnie należy poprawić, albo po prostu zmodyfikować.

Edukacja dzieci i młodzieży

Zajęcia w części obejmującej edukację w zakresie bezpiecznych zachowań oparte są na wykonanych na potrzeby Centrum filmach edukacyjnych, grafikach, zdjęciach, prezentacjach multimedialnych, przestrzennych ekspozycjach oświetlanych sterowanymi programowo projektorami, zadymianych lub wzbogaconych o ścieżkę audio zgodnie z prezentowanym materiałem wizualnym. Wprowadzono także elementy interaktywne (dla dzieci – zgadywanki, puzzle, układanki, kolorowanki, makieta, nagrzane drzwi, śmieci w lesie), które ułatwią zrozumienie i utrwalenie przedstawianych zagadnień. Większość filmów dla Centrum (oprócz filmów w Ogniku oraz filmu na stanowisku dotyczącym bezpieczeństwa nad wodą), została wykonana na podstawie scenariuszy opracowanych przez strażaków komendy, wyreżyserowana przez szefa zespołu, a w roli statystów wystąpili pracownicy komendy, służb współpracujących i członkowie stowarzyszeń. Sesja zdjęciowa trwała dwa dni, ale była poprzedzona dwutygodniowymi przygotowaniami i opracowaniem dokładnego harmonogramu zdjęć, aby nie powodować niepotrzebnego wzrostu kosztów. Materiały filmowe przygotowała firma profesjonalnie zajmująca się produkcją reklam i teledysków, dzięki wsparciu finansowemu TAURON Dystrybucja S.A.

Ścieżka edukacyjna rozpoczyna się w sali Ognika od filmu powitalnego, w którym skrótowo prezentowana jest Komenda Miejska PSP w Opolu i jej potencjał ratowniczy. Oprócz tego przedstawione zostało pełne spektrum zadań straży pożarnej – za pomocą zdjęć z ćwiczeń i działań ratowniczych.

Treści przekazywane w filmie korespondują z ekspozycją manekinów, przedstawiających strażaka w mundurze specjalnym, ratownika specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, wysokościowego i wodno-nurkowego.

Kolejne stanowisko służy praktycznej nauce powiadamiania służb ratowniczych. Wyposażone jest w oprogramowanie mini SWD z podłączonymi niebieskimi światłami błyskowymi i generatorem dźwięku syreny, dwa aparaty DECT wpięte do systemu telekomunikacyjnego komendy (numery 112 i 998) i system ogłaszania alarmów DWA-100 (tylko w sali edukacyjnej). Na stanowisku umieszczono została tablica zawierająca zasady zgłaszania zdarzeń. Podczas zajęć w sali wyświetlane są filmy edukacyjne opracowane przez KG PSP. Po każdym filmie jest czas na interakcję, aby umożliwić dzieciom zrozumienie i utrwalenie materiału.

Na kolejnym stanowisku prezentowana jest makieta budynku wielorodzinnego z pokojami, drzwiami, klatkami schodowymi i czujkami dymu. Makieta wykonana została przez strażaków z komendy i wyposażona w oświetlenie, modelarską wytwornicę dymu, wentylatory w drzwiach pomieszczeń oraz czujki dymu. Na tym stanowisku odwiedzający dowiedzą się, w jaki sposób rozprzestrzenia się dym w budynku, gdy powstanie pożar, co należy wtedy zrobić i dlaczego trzeba zamykać drzwi pomieszczenia, w którym wybuchł pożar. Na stanowisku umieszczona została autorska grafika zawierająca uproszczone zasady postępowania. Wszystkie grafiki wykonane zostały przez uczennicę Zespołu Placówek Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu.

Na następnym etapie ścieżki edukacyjnej zwiedzające dzieci będą dzielone na trzy lub cztery mniejsze grupy. Jedna z grup zajmie stanowisko, przy którym będzie uczyła się udzielania pierwszej pomocy (jego wyposażenie zapewniła Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Do tego celu służą cztery fantomy, w tym fantom z podświetlanym krwiobiegiem, defibrylator szkoleniowy, środki opatrunkowe i grafika z uproszczonymi procedurami postępowania. W tym czasie kolejna grupa będzie układała na tablicy magnetycznej znaki bezpieczeństwa w postaci puzzli, a następna będzie miała do dyspozycji kolorowanki tematyczne i drabinkę z dzwonkiem. Wszelkie znaki bezpieczeństwa do obiektu Centrum zapewniła firma ANRO z Zawiercia.

Centrum Edukacyjne w Opolu - Pierwsza Pomoc

Bezpieczeństwo na drogach

W kolejnym pomieszczeniu prezentowane są zasady bezpieczeństwa na drogach. Stanowisko powstało przede wszystkim dzięki współpracy z opolską GDDKiA, MZD w Opolu i KMP w Opolu. Na ścianach znajdują się ważne informacje związane z bezpieczeństwem na drogach: opracowany specjalnie dla Centrum plakat z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, karta ratownicza, zdjęcia makiety z prawidłowo zabezpieczonym miejscem wypadku, grafika z zasadami postępowania po wypadku, zdjęcie korytarza ratowniczego, znaki drogowe. Jest też interaktywna kolumna alarmowa stosowana na autostradzie, słupki hektometrowe i oznakowania. Makieta przygotowana przez strażaków modelarzy przedstawia autostradę, skrzyżowanie dróg, skrzyżowanie drogi z linią kolejową i ścieżką rowerową. Na makiecie zaznaczono również nazwy ulic, numery budynków, kierunki na autostradzie, słupki hektometrowe, ekrany dźwiękochłonne, bariery energochłonne, przejazd awaryjny, wjazd awaryjny. Są też najważniejsze znaki drogowe. Na stanowisku uczymy, jak zachować się po wypadku, zabezpieczyć miejsca zdarzenia, jak w rzeczywistości wygląda przejazd alarmowy służb ratowniczych i sposoby tworzenia korytarza życia. Po prezentacji filmu można przećwiczyć za pomocą makiety zabezpieczenie miejsca wypadku, tworzenie korytarza życia, określić miejsce wypadku w mieście, poza miastem i na autostradzie. Można też sprawdzić, jak działa kolumna alarmowa. Odwiedzający otrzymują odblaski i materiały informacyjne.

Na stanowisku przestrzennym ze słupem i zerwaną linią energetyczną, przygotowanym przez TAURON Dystrybucja SA, w prezentowanym filmie omawiane są przypadki zerwania linii energetycznych i zagrożenie porażeniem prądem. Zbliżenie się do zerwanej linii powoduje uaktywnienie buzzera i diod na końcu przewodów.

Zagrożenia w lesie

Stanowisko edukacyjne dotyczące zagrożeń w lesie zostało przygotowane wspólnie z Nadleśnictwem Prószków, ze środków przekazanych przez nadleśnictwa województwa opolskiego na wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. W tle na fototapecie widać las właściwy dla naszego regionu – na pierwszym planie drzewka, słupek oddziałowy, ściółkę leśną, budkę lęgową, tablice ostrzegawcze (wymieniane w zależności od pory roku) oraz zaśmiecone obozowisko z palącym się ogniskiem (widoczny dym i błysk płomieni; unoszący się dym uzyskano z wytwornicy estradowej, który jest podgrzewany ciepłem wytworzonym przez klasyczną, migającą żarówkę). Na drugiej, prostopadłej ścianie przedstawiony jest spalony las i spalone drzewka, które w odpowiednim momencie filmu są podświetlane i pojawia się zadymienie uzyskane przez rozprowadzenie rurkami dymu z wytwornicy pod poszyciem lasu. Prezentowany materiał filmowy zawiera informację o tym, jaką wartością jest las, a następnie wskazuje na zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać w lesie, zasady bezpieczeństwa oraz sposoby odnalezienia się w lesie lub określenia miejsca zdarzenia. Po zakończeniu filmu dzieci sprzątają las z pozostawionych w nim śmieci.

Wizytę w tym pomieszczeniu kończy film przygotowany przez członków WOPR i wolontariuszy oraz ekspozycja przestrzenna dotycząca bezpieczeństwa nad wodą w lecie i zimie. Na ścianach znajdują się rysunki wykonane przez młodzież z WOPR, przedstawiające kąpielisko w lecie oraz ratowanego człowieka, pod którym załamał się lód. Przestrzenną formę stanowi wieża obserwacyjna z flagami, znaki, łódka z wioślarzem w kapoku, koło ratunkowe, rzutka, kamizelki i kapoki asekuracyjne. Latem odwiedzający otrzymają silikonowe opaski UV mierzące stopień promieniowania słonecznego.

Do kolejnej części Centrum można przejść po pasach, po zmianie świateł na sygnalizatorze na zielone.

Centrum Edukacyjne w Opolu - wizualizacja pożaru

Pożar w mieszkaniu

Kolejna część Centrum poświęcona jest zagrożeniom w naszych domach. Stanowisko przedstawia kuchnię z wyposażeniem, część pokoju dziennego z telewizorem, lampą, deską do prasowania z żelazkiem, grzejnikiem elektrycznym, komputerem oraz pokojem dziecięcym. Meble dostarczyła firma Fadome, a wyposażenie Castorama, MediaMarkt i Korporacja Kominiarzy Polskich. Materiał filmowy przedstawia najczęstsze przyczyny pożarów w naszych mieszkaniach oraz sposoby zapobiegania zagrożeniom i sposoby gaszenia pożaru. Film pokazuje pożar oleju, komputera, żelazka, rozdzielacza i pożar całego mieszkania. W czasie wyświetlania materiału filmowego podświetlane są elementy ekspozycji.

Na stanowisku przygotowanym wspólnie z kominiarzami odtwarzany jest materiał o zagrożeniach związanych z niesprawnymi urządzeniami grzewczymi, niedrożnymi kanałami spalinowymi, dymowymi, wentylacyjnymi, omawiane są przyczyny pożarów od urządzeń grzewczych i zatrucia czadem. Na stanowisku znajduje się piecyk z symulacją płomienia, wytwornica dymu służąca do demonstracji cofki dymu, manekin kominiarza czyszczącego przewód kominowy, przekrój niedrożnego komina, kabina prysznicowa, przepływowy piecyk gazowy, czujka tlenku węgla, zaklejone kratki wentylacyjne. Na ścianie umieszczona jest grafika przedstawiająca zagrożenia.

Na kolejnym stanowisku przygotowano prezentację podręcznego sprzętu gaśniczego skierowaną głównie do młodzieży i osób starszych, a przygotowaną dzięki wsparciu Grodkowskich Zakładów Metalowych. W filmie w przystępny sposób przedstawiono grupy i rodzaje podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sposoby doboru sprzętu i jego użycia. Pokazano również rzeczywisty hydrant zewnętrzny nadziemny i podziemny oraz studzienkę hydrantową. Sprzęt ten został przekazany przez Wodociągi i Kanalizację w Opolu. Nie zapomnieliśmy o omówieniu najważniejszych znaków bezpieczeństwa, przekazanych w postaci planszy przez ANRO – po zgaszeniu światła i podświetleniu światłem UV znaki te intensywnie świecą. Przedostatnim stanowiskiem jest ekspozycja zdjęć z pożarów i wystawa przedmiotów, których niewłaściwe użytkowanie doprowadziło do pożaru.

Po każdym prezentowanym materiale filmowym konieczna jest interakcja dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, aby wizyty nie były nużące i aby przekazane treści mogły się utrwalić. Po wizycie kolejnego zaprzyjaźnionego opolskiego przedszkola z Centrum Kreatywności – Opolskiego Centrum Montessori wspólnie z założycielką tego przedszkola wypracowaliśmy kolejną zabawę edukacyjną dla dzieciaków. Otóż postanowiliśmy wykonać po cztery kostki (ok. 40 x 40 cm) dla każdej grupy i okleić je sześcioma piktogramami, dodając tło w jednolitym kolorze. Tło ułatwia odnalezienie właściwego rozwiązania. Zadania to ustalenie właściwej kolejności czynności po pożarze w mieszkaniu, przy udzielaniu pierwszej pomocy, przy postępowaniu po zatruciu tlenkiem węgla czy przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ostatnie stanowisko to pokój, który był objęty pożarem. Pomieszczenie to jest niedostępne dla najmłodszych dzieci, mogą je zwiedzać roczniki od czwartej klasy szkoły podstawowej wzwyż. W pomieszczeniu tym są dokładnie takie same meble i wyposażenie, jak na poprzednim stanowisku, w mieszkaniu. W innym budynku, w bezpiecznych warunkach, wywołaliśmy pożar od grzejnika konwektorowego i następnie sfilmowaliśmy go kilkoma kamerami. Skrót materiału z pożaru został zaprezentowany na poprzednim stanowisku. W pokoju widać spalone meble i wyposażenie, resztki dymu po pożarze, nadpaloną czujkę dymu, w tle słychać korespondencję strażaków, tupot butów, relację świadka pożaru, a w oknie widać błyski lamp podjeżdżających samochodów straży pożarnej. Po wyjściu z tego pomieszczenia okazuje się, że pozostawiono garnek z jedzeniem na włączonej kuchence, więc z garnka wydobywa się dym (z wytwornicy dymu). Oprowadzający uaktywnia czujkę dymu i obwód systemu alarmu pożarowego, a następnie uruchamia się system przekazywania komunikatów głosowych. W tym momencie odwiedzający mają możliwość praktycznego sprawdzenia nabytych umiejętności. Starsi tłumaczą, jak należy postępować, a dzieci od razu ewakuują się na kolanach zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi, zamykając za sobą drzwi. Oczywiście drzwi, za którymi panuje pożar, nagrzewają się, co każdy może sprawdzić. Przy drzwiach jest ręcznik, używany do ich uszczelnienia. Następnie odwiedzający powiadamiają telefonicznie straż pożarną.

Podczas zajęć dzieci zakładają mundurki strażackie i hełmy strażackie. Na koniec otrzymują dyplomy i naklejki na ubrania „Dzielny Strażak”.

 Centrum Edukacyjne w Opolu - trasa do pożaru

Edukacja inwestorów i projektantów

Drugą funkcją Centrum jest edukacja inwestorów i projektantów oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację budynków, którzy nie zawsze mają wiedzę na temat obecnie stosowanych rozwiązań w ochronie przeciwpożarowej. Pomieszczenia wyposażone zostały w pełni funkcjonalne rozwiązania przeciwpożarowe z rozszerzeniem umożliwiającym testowe uruchomienie urządzeń. Są to: system alarmu pożarowego wraz z możliwością podawania komunikatów głosowych przygotowany w pełni przez firmę Techno-Poż. z Opola, monitoring pożarowy wykonany przez firmę NOMA2, system oddymiania klatki schodowej, oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe, wydzielenia pożarowe i przejścia kablowe, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, kaseta straży pożarnej umożliwiająca całodobowy dostęp do budynku przekazana przez firmę Watra, hydranty wewnętrzne, system sterowania drzwiami ppoż. oraz system kontroli dostępu uwzględniający warunki ewakuacji. Część obwodów systemu została wydzielona w celu umożliwienia wykonywania testów bez uruchamiania systemu monitoringu pożarowego i oddymiania. Zastosowane rozwiązania ujęte są na planszy przedstawiającej schemat poglądowy systemów przeciwpożarowych. Odwiedzającym będzie przedstawiana prezentacja multimedialna opisująca zastosowane rozwiązania.

Szkolenie i doskonalenie

Trzecią funkcją Centrum jest doskonalenie strażaków PSP i szkolenie strażaków OSP. Będzie ona obejmowała systemy i zabezpieczenia przeciwpożarowe stosowane w obiekcie, ale także ćwiczenia w ramach planowanej rozbudowy Centrum, w tym w zakresie ratownictwa wysokościowego, chemiczno-ekologicznego oraz taktyki działań przy gaszeniu pożarów wewnętrznych. W najbliższym czasie w szybie dawnego dźwigu towarowego zostanie przygotowana ścianka wspinaczkowa oraz przestrzeń do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego.

W tworzeniu Centrum Edukacyjnego uczestniczyło 34 partnerów, a wartość przekazanych przez nich materiałów na przebudowę pomieszczeń i wyposażenie stanowisk edukacyjnych wstępnie oszacowana została na blisko 370 tys. zł. Środki na prace budowlane i instalacyjne pochodziły z miasta Opole i powiatu opolskiego, w łącznej wysokości 280 tys. zł. Środki w wysokości 22 tys. zł, na wyposażenie pierwszej sali edukacyjnej Ognik, komenda otrzymała w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Wsparcie finansowe pochodziło ponadto między innymi od wszystkich nadleśnictw z województwa opolskiego, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole, Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Wojewódzkiego Cechu Kominiarzy w Opolu, TAURON Dystrybucja SA, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Opolu, WOPR w Opolu, Fabryki Mebli FADOME, Castoramy Opole, MediaMarkt Opole, KNAUF Polska, Noma2, ANRO, Grodkowskich Zakładów Przemysłu Metalowego, Radia Opole oraz wolontariuszy i strażaków komendy. Wsparcia merytorycznego przy budowie przedmiotowych stanowisk udzieliła większość wymienionych wyżej podmiotów, a także Komenda Miejska Policji w Opolu.

Uzyskaliśmy nie tylko wsparcie finansowe i merytoryczne, ale też bezpośrednią pomoc w realizacji stanowisk. Szczególnie zaangażowali się w nią pracownicy Nadleśnictwa Opole i Nadleśnictwa Prószków, kominiarze z Korporacji Kominiarzy Polskich, WOPR Opole i pracownicy GDDKiA w Opolu.

Niebagatelne znaczenie dla realizacji projektu miało podejście do zadania strażaków komendy, którzy zaangażowali się w szereg prac koncepcyjnych i wykonawczych. Opracowanie koncepcji Centrum, scenariuszy zwiedzania, szczegółowych scenariuszy materiałów wideo i audio, czy też koordynacja prac i montaż ekspozycji oszacowano już na blisko 2000 godzin. Mówiąc o wkładzie pracy należałoby wymienić kilkadziesiąt osób z komendy i wszystkich podległych jednostek, ale jest to niemożliwe ze względu na ograniczoną objętość tekstu. Największy ciężar związany z realizacją wyposażania sal spoczywał na Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Opolu. Szczególnie zaangażowali się w te zadanie mł. bryg. Piotr Panufnik – dowódca jednostki i jego zastępca mł. bryg. Zygmunt Bawoł. Byli autorami wielu ciekawych rozwiązań, organizowali prace wyposażeniowe i niejednokrotnie sami chwytali za wiertarkę, czy przygotowali też np. efekt zwarcia w listwie zasilającej. Nie sposób nie wymienić także st. kpt. Marcina Urbana, naczelnika Wydziału Operacyjnego, odpowiedzialnego za scenariusze odwiedzin i realizację dwóch stanowisk, str. Marka Matei, który zorganizował wolontariuszy z WOPR opolskiego i wspólnie z nimi stworzył stanowisko i film o zagrożeniach nad wodą, mł. ogn. Marka Świętka i bryg. w st. spocz. Aleksandra Połoszczańskiego, którzy przygotowali makietę z pojazdami i znakami, st. asp. Norberta Papkali – autora „wymalowań” w spalonym pokoju, st. kpt. Bartosza Raniowskiego i kpt. Piotra Bibułowicza, którzy brali udział w przygotowaniu materiału filmowego w zakresie gaszenia oleju, samochodu i komputera, czy mł. asp. Grzegorza Domarackiego i str. Macieja Marczaka, którzy podłączali wszelkie urządzenia w Centrum i spędzili wiele godzin ze stoperem w ręce, programując docelowo sterowniki i ustawiając pracę kapryśnych wytwornic dymu. Bez udziału partnerów i wszystkich strażaków w ramach posiadanych środków finansowych realizacja tego zadania nie byłaby możliwa.

st. bryg. Paweł Kielar jest komendantem miejskim PSP w Opolu,
bryg. Adam Janiuk zastępcą komendanta miejskiego PSP w Opolu

fot. arch. KW PSP w Opolu

kwiecień 2018

do góry