• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Ochrona przeciwpożarowa: wykroczenia

19 Kwietnia 2023

Tomasz Sawicki, Niewykonywanie obowiązków przeciwpożarowych z art. 82 k.w. (praktyczne przykłady), Specjalistyczne Biuro Badań Pożarów, Lubin 2022Kolejna publikacja Specjalistycznego Biura Badań Pożarów składa się z dziewięciu rozdziałów, w których omówione zostały wykroczenia związane z popełnianiem czynów zabronionych w przepisach przeciwpożarowych z art. 82 § 1, § 3-5 i § 6 Kodeksu wykroczeń oraz wykroczenia związane z zaniedbaniem obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej z art. 82 § 2 k.w. spoczywających na właścicielu budynku.
Książkę opracowano na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz dwudziestu wyroków sądowych wraz z uzasadnieniami - spraw rozpoznawanych przez wydziały karne sądów pierwszej i drugiej instancji, w sprawach o wykroczenia z art. 82 k.w. Orzeczenia te zostały wydane w latach 2014-2021.
Publikacja nie jest pracą stricte naukową, lecz popularyzuje wiedzę dotyczącą wykroczeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Jej odbiorcy to przede wszystkim funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zajmujący się kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wstępnym ustalaniem nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru. Publikacja może być przydatna także funkcjonariuszom Policji wykonujących czynności w sprawach o wykroczenia, a także innym osobom, które interesuje omawiana problematyka oraz działalność sądów w tej materii.

[ze wstępu do książki]

Szczegóły na stronie: www.badanie-pozarow.pl

do góry