• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Użycie bezzałogowych systemów powietrznych podczas pożarów

29 Maja 2024

Użycie bezzałogowych systemów powietrznych podczas pożarów, Use of unmanned aerial systems in outdoor, Brian Y. Lattimer, Xinyan Huang, Michael A. Delichatsios, Kevin Kochersberger, Samuel Manzello, Peter Frank, Tombo Jones, Jordi Salvador, Conrad Delgado, Eduard Angelats, David Martin, Sayaka Suzuki, Fire Technology 2023, 59

Wykorzystanie przez straż pożarną bezzałogowych systemów powietrznych (UAS –  Unmanned Aerial Systems) staje się coraz bardziej powszechne. Są pomocne w przypadku pożarów na dużych powierzchniach, gdzie trudno określić warunki pożarowe lub prowadzić skutecznie działania gaśnicze.

Autorzy artykułu omówili wyzwania stojące przed użytkownikami bezzałogowców oraz wskazali ograniczenia dla szerszego wykorzystania UAS. Dokonali także przeglądu używanych obecnie urządzeń oraz przedstawili wskazówki i standardy pomocne przy używaniu bezzałogowego sprzętu latającego. Wykorzystali przy tym dane techniczne sprzętu, dane operacyjne oraz informacje ze szkoleń dotyczących obsługi tych systemów. Artykuł porusza również aspekty związane z ograniczeniami UAS, które pojawiają się przy prowadzeniu rozpoznania czy wsparcia działań gaśniczych oraz opracowywaniu zamiaru taktycznego przez KDR.

Porównanie technik gaśniczych podczas pożarów pakietów baterii litowo-jonowych, Comparison of fire suppression techniques on lithium‐ion battery pack fires, Wei Tang, Liming Yuan, Richard Thomas, John Soles, Mining, Metallurgy and Exploration 2023, 40

Baterie litowo-jonowe w górnictwie stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Na Wydziale Badań Górniczych Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy USA (NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health) przeprowadzono szczegółowe badania mające na celu sprawdzenie skuteczności różnych systemów gaśniczych.

Testy zostały wykonane w dobrze wentylowanym kontenerze. Dwa pakiety baterii (12 V i 24 V) były podgrzewane za pomocą pasków grzejnych do momentu powstania zjawiska ucieczki termicznej (thermal runaway) i pojawienia się ognia. Do tłumienia ognia używano natomiast mgły wodnej o zróżnicowanym przepływie, proszku gaśniczego ABC, proszku typu D oraz mgły wodnej z dodatkami F500. Pakiety wyposażone zostały w termopary, aby można było mierzyć zmiany temperatury pożaru na różnych etapach jego przebiegu.

Wyniki pokazały, że najlepszym supresantem jest mgła wodna z dodatkiem piankowego środka gaśniczego f500. Niestety ogień tracił moc jedynie na chwilę i nie można było zapobiec jego ponownemu pojawieniu się ze względu na niewystarczający efekt chłodzący. Wnioski opisane w niniejszym artykule mogą zostać wykorzystane do dalszych badań nad efektywnymi i bezpiecznymi technikami gaszenia pożarów baterii w środowisku i warunkach górniczych.

Testy tłumienia ognia przy pomocy systemów zraszaczowych na przykładzie pojazdów z napędem spalinowym oraz elektrycznym, Water spray fire suppression tests comparing gasoline-fuelled and battery electric vehicles, Magnus Arvidson, Fire Technology 2023, 59

Liczba pojazdów z napędem elektrycznym na naszych drogach nieustannie wzrasta. Niepokój wzbudza jednak jeden z aspektów ich dystrybucji – przewóz na statkach towarowych i pasażerskich typu ro-ro, czyli takich, które są przystosowane do transportu ładunków tocznych i pojazdów, a dokładnie skuteczność gaśnicza systemów zraszaczowych statków, w razie gdyby doszło do pożaru.

Przeprowadzone w ramach badań testy wykonano na pojazdach z silnikami spalinowymi oraz pojazdach z napędem elektrycznym. Autorzy starali się, by warunki testowe dla wszystkich pojazdów były niemal identyczne. Odnotowywano kluczowe parametry, w tym szybkość wydzielania się ciepła, temperaturę pożaru nad pojazdem, temperatury powierzchni ścian ekranów znajdujących się po bokach pojazdów.

Badania wykazały, że chociaż pożary dwóch typów pojazdów są różne, to jednak łączą je pewne podobieństwa. Co istotne, pożar pojazdu z napędem elektrycznym okazał się nie być większym wyzwaniem niż pojazdu z napędem spalinowym, przy założeniu, że instalacja zraszaczowa została zaprojektowana i wykonana zgodnie z wszelkimi normami i zaleceniami.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry