• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

30 Stycznia 2018

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski powołał nowych komendantów.

 Główna Państwowa Straż Pożarna - st bryg Wierzchowski

St. bryg. Bogdan Wierzchowski  został powołany na stanowisko warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Nowy komendant jest absolwentem studiów inżynierskich i magisterskich SGSP oraz studiów podyplomowych z zakresu zapobiegania pożarom i awariom. Służbę rozpoczął w 1992 r., jako podchorąży SGSP. Od 1996 r. pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach na stanowisku specjalisty ratownika, a następnie w KW PSP w Suwałkach. Po transformacji administracyjnej kraju został przeniesiony do pełnienia służby w KM PSP w Suwałkach, w której zajmował kolejno stanowiska w wydziale operacyjnym, potem zaś jako zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W latach 2001-2003 pełnił służbę w województwie wielkopolskim – najpierw w Ośrodku Szkolenia PSP w Śremie, a po jego likwidacji w KW PSP w Poznaniu. Od 2003 r. ponownie w KM PSP w Suwałkach, gdzie początkowo był zastępcą naczelnika wydziału operacyjnego, a następnie naczelnikiem tegoż wydziału. Pełnił również w tym okresie funkcję zastępcy dowódcy Kompanii Gaśniczej „Suwałki” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a później jej dowódcy. W 2010 r. powołany został na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Suwałkach, a 2016 r. został tamtejszym komendantem miejskim PSP. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoją służbę w PSP, m.in.: złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

 Główna Państwowa Straż Pożarna - st. bryg Koldej

St. bryg. dr inż. Jan Kołdej został powołany na stanowisko komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Absolwent dziennych studiów SGSP (1995). Po ukończeniu pięcioletnich studiów doktoranckich na Politechnice Częstochowskiej w 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska o specjalności ochrona atmosfery. W ramach dodatkowych form dokształcania ukończył m.in. z wyróżnieniem dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie „Technologia materiałów wybuchowych” na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej (2002) oraz trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego na Wydziale Edukacji Permanentnej Akademii Polonijnej w Częstochowie (2006).

Od początku swojej służby związany z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie. Przeszedł w niej wszystkie szczeble kariery – od dowódcy sekcji, poprzez wykładowcę i starszego wykładowcę, zastępcę, a następnie naczelnika wydziału kształcenia do zastępcy komendanta szkoły. Jest dodatkowo ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nauczycielem akademickim. Autor licznych publikacji i prac naukowych oraz wystąpień na konferencjach naukowych i technicznych. Obszary badawcze, które szczególnie go interesują, to: spalanie, wybuchowość, rozwój pożaru i badania przyczyn jego powstania, gaszenie pożarów, środki gaśnicze, likwidacja nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego. Za wzorową służbę w szeregach PSP, wieloletnią efektywną działalność pedagogiczną i zasługi dla rozwoju szkolnictwa pożarniczego został uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in.: złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Główna Państwowa Straż Pożarna - st bryg Jacek Antos

St. bryg. mgr. inż. Jacek Antos został powołany na stanowisko komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę rozpoczął w 1995 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jako dowódca sekcji. Następnie kontynuował ją jako wykładowca, kierownik zespołu przedmiotowego, naczelnik wydziału, a w listopadzie 2015 r. objął stanowisko zastępcy komendanta szkoły. Od początku swojej pracy zawodowej był zawsze bardzo mocno zaangażowany w działalność szkoły i proces jej rozwoju dydaktycznego.St. bryg. mgr inż. Jacek Antos brał czynny udział w wielu akcjach powodziowych, w tym w 2010 r. na terenie Częstochowy. Za ofiarność, odwagę i gotowość niesienia pomocy został wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

red.

styczeń 2018

do góry