• Tłumacz języka migowego
Różności

Ratownictwo w ochronie ludności

23 Maja 2016

Publikacja ta przedstawia pomysł opisu założeń Polskiego Systemu Ratownictwa, czyli systemu obejmującego wszystkie rodzaje działań ratowniczych, wszystkie podmioty ratownictwa (zarządcze i wykonawcze), ratujące zagrożone życie i zdrowie ludzkie, a w pewnych określonych okolicznościach także mienie i środowisko, we wszystkich stanach funkcjonowania państwa. Opisano w niej zależności między tym systemem a systemem bezpieczeństwa narodowego, systemem zarządzania kryzysowego, systemem ochrony ludności, systemem obrony cywilnej oraz międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa ONZ, NATO i Unii Europejskiej.

Autor w jednym miejscu zebrał informacje na temat najistotniejszych dokumentów normatywnych (m.in. aktów prawnych i umów), które określają sposób funkcjonowania polskich ratowników w kraju i za jego granicami. Określił przy tym kluczowe zadania z zakresu ratownictwa, przypisując je poszczególnym decydentom, służbom, inspekcjom, strażom itp. Razem stanowią one swego rodzaju sieć organizacji pozostających w gotowości i współpracujących na potrzeby niesienia pomocy każdemu, w każdych okolicznościach. Zaproponował też wytyczne zarządzania tak rozumianym systemem działań ludzkich. Oparł je na najnowszych teoriach organizacji i zarządzania oraz odniósł do obowiązujących wymagań prawnych.

Atutem omawianej koncepcji jest jej kompleksowość. Prezentowany pomysł nie zaprzecza słuszności funkcjonowania KSRG, systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i innych systemów ratowniczych. Stanowi niejako tło dla ich funkcjonowania. Pozwala dzięki temu spojrzeć niezwykle szeroko na problemy związane z ratownictwem i ochroną ludności. Publikację można nabyć w Bibliotece Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

PG

Paweł Gromek, Ratownictwo w ochronie ludności. Istota. System. Kierunki rozwoju, Wyd. SGSP, Warszawa 2015.

maj 2016

do góry