• Tłumacz języka migowego
Różności Marcin Słupek

Fundusze unijne dla straży

24 Stycznia 2017

Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Straż Pożarna stała się pod koniec grudnia 2016 r. stroną dwóch umów, które pozwolą rozwinąć polski system ratowniczy.

Pierwsza – zawarta z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – to „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, jej uroczyste podpisanie nastąpiło 20 grudnia. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Jego realizację zaplanowano na lata 2016-2019, a wartość oszacowana jest na ponad 202 mln zł. Umożliwi m.in. doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażer do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych). Poprawi to bezpieczeństwo w transporcie kolejowym na terenie Polski, ze względu na usprawnienie likwidacji skutków zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego. KG PSP jest beneficjentem projektu. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są zaś podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Druga umowa, zawarta z NFOŚ, dotyczy dofinansowania projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” i została podpisana 28 grudnia 2016 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Jego realizację przewidziano na lata 2016-2019, a wartość oszacowano na ponad 141 mln zł. W jego ramach przewidziane są zakupy sprzętu potrzebnego do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m.in. pojazdów do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pomp do substancji chemicznych, agregatów prądotwórczych), wyposażenia wykorzystywanego podczas szkoleń, w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających środowisko pracy ratowników, a także wyposażenia szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Beneficjentem projektu jest KG PSP, zaś podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych będą KW PSP. Do ich obowiązków będzie należało prowadzenie postępowań przetargowych, występowanie o środki, dokonywanie płatności oraz odbiór zakupionego sprzętu.

Pierwsza część dostaw zaplanowana jest na 2017 r., druga – zdecydowanie większa – na rok 2018.

Marcin Słupek
fot. Jerzy Linder

Marcin Słupek Marcin Słupek
do góry