• Tłumacz języka migowego
Różności

Doskonalenie zawodowe systemowo

15 Grudnia 2016

Komendant główny PSP zatwierdził 1 grudnia 2016 r. „Zasady organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej”, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

Przygotowane rozwiązania systemowe dotyczą wszystkich strażaków PSP, jednak główny nacisk położony został na strażaków pełniących służbę w systemie zmianowym, z jednoczesnym podkreśleniem ogromnej roli, jaka spoczywa na dowódcach jednostek ratowniczo-gaśniczych. Za doskonalenie zawodowe będą odpowiadać przede wszystkim macierzyste jednostki, choć znaczące zadania przypisano również ośrodkom szkolenia komend wojewódzkich PSP oraz szkołom pożarniczym.

W ramach nowych rozwiązań, bezpośredni wpływ na jakość doskonalenia zawodowego w każdej JRG powierza się samym strażakom, umożliwiając przygotowywanie i prowadzenie zajęć z wybranej dziedziny ratowniczej na własnej zmianie służbowej. Zmienia się sposób oceny umiejętności i wiedzy. Zaproponowano szkolenie podsumowujące na bazie ośrodków szkolenia w warunkach bezpiecznych, symulowanych z wykorzystaniem zaplecza poligonowego, komory dymowej i komory ogniowej – ujednolicone i odbywające się w trzyletnim cyklu. Ponadto ośrodki szkolenia przygotują kadrę instruktorską oraz dowódczą do prowadzenia zajęć w JRG, poprowadzą również dla dowódców jednostek zajęcia dedykowane z wykorzystaniem ćwiczeń w komorze dymowej i ogniowej oraz na stanowiskach poligonowych, szkoły natomiast przygotują wyższą kadrę dowódczą i specjalistyczną.

Dokument można odnaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej PSP w zakładce Państwowa Straż Pożarna – doskonalenie zawodowe.

Tomasz Naczas

 grudzień 2016

do góry