• Tłumacz języka migowego
Różności

Bilans 2017

5 Marca 2018

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się 19 stycznia odprawa roczna kadry kierowniczej PSP wszystkich szczebli. Przewodniczył jej minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, towarzyszyli mu wiceminister Jarosław Zieliński oraz komendant główny gen. brygadier Leszek Suski, który podsumował działalność formacji w 2017 r.

Jako pierwszy zabrał głos szef MSWiA Joachim Brudziński. Podkreślił, że był to rok wytężonej pracy, w którym nie obeszło się bez zdarzeń związanych z siłami przyrody, ale strażacy stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że są służbą profesjonalną, sprawną i pomocną. Podziękował całej formacji za taką postawę. Podkreślił, że na strażakach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i kolegów ze służby.

W Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę ponad 30 tys. funkcjonariuszy, z których każdego dnia na pomoc potrzebującym rusza ponad 5 tys. strażaków. W ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały prawie 520 tys. razy. W porównaniu z 2016 r. odnotowano więc wzrost o ponad 16 proc. To najwyższa liczba interwencji, w których uczestniczyli strażacy na przestrzeni lat. W 2017 r. pożary stanowiły niecałe 25 proc. wszystkich zagrożeń, z którymi walczyli. Ponad 68 proc. stanowiły interwencje związane z miejscowymi zagrożeniami (wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.).

Podczas odprawy komendanci wojewódzcy PSP przedstawili najważniejsze informacje dotyczące ich garnizonów. Zarówno gen. brygadier Leszek Suski, jak i minister Jarosław Zieliński zwrócili uwagę, że formuła prezentacji poszczególnych regionów przez komendantów wojewódzkich powinna w przyszłości ewoluować – z formuły statystycznej w kierunku syntetycznego przedstawiania głównych problemów: rozwiązanych i tych do rozwiązania, co pozwoli skoncentrować się na kwestiach najważniejszych.

Aż 1 mld 723 mln zł otrzymała Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne w ramach „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020”. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowych strażnic, zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wyposażenia strażaków. Minister Joachim Brudziński zapewnił, że nie może być mowy o oszczędzaniu na bezpieczeństwie obywateli i ratujących ich strażaków. Poprawa wyposażenia strażaków ma iść w parze ze wzrostem ich uposażenia. Pierwsze podwyżki zostały uruchomione na początku 2017 r. Od 1 maja bieżącego roku regulacja uposażeń obejmie najmniej zarabiających strażaków, w tym nowo przyjętych do służb resortu MSWiA. Kolejna podwyżka, która obejmie wszystkich funkcjonariuszy, została zaplanowana na 2019 r.

Istotne informacje przekazali dyrektorzy biur Komendy Głównej PSP, w skrócie przedstawiając najważniejsze wnioski, zadania i rekomendacje.

Zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek zwrócił uwagę, że z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie zarządzenie nr 10 komendanta głównego PSP dotyczące kontroli operacyjnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zarządzenie reguluje cały obszar inspekcji i tym samym wprowadza jednolite kryteria oceny oraz określa zasady prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej. Metodyka podaje również minimalną liczbę inspekcji dla komend wojewódzkich, jak i poszczególnych jednostek. Komendant główny PSP dopuszcza przeprowadzenie inspekcji tzw. skróconych, przeprowadzonych ponad określone minimum (ale takie inspekcje muszą obejmować co najmniej dwa parametry: alarmowanie i ćwiczenia).

Nie zabrakło również tematyki systemu kształcenia i praktyk zawodowych, która została zreferowana przez rektora-komendanta SGSP oraz komendantów Szkół Aspirantów PSP w Poznaniu i w Krakowie, a także komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

2 bilans odprawa roczna PSP 7

Na zakończenie narady zabrał głos komendant główny bryg. Leszek Suski, który podziękował wszystkim strażakom za współpracę i rok wytężonej służby. Stwierdził, że rok 2017 był rokiem dobrym, choć z pewnością niełatwym, a wręcz wymagającym (katastrofa w Świebodzicach, katastrofa budowlana w Lublinie, pożar hali magazynowej w Białymstoku, gdzie w trakcie prowadzenia działań śmiertelnemu wypadkowi uległo dwóch ratowników PSP, a jeden został ranny, sierpniowe nawałnice, wyzwania związane z zabezpieczaniem dużych imprez masowych, jak wizyta prezydenta USA, Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej etc.). Strażacy udowodnili, że stanowią profesjonalną formację.

Komendant główny PSP podkreślił wagę zacieśnienia współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, głównie tych będących w KSRG, rekomendując ich wizytacje przez komendantów miejskich i powiatowych PSP raz na kwartał. Podkreślił, że to druhowie często są pierwsi na miejscu zdarzenia, są szkoleni przez zawodowych strażaków, a więc są ważnymi partnerami i mają prawo liczyć na ciągły kontakt z komendantami PSP i ich pomoc w ważnych czy problematycznych kwestiach. Podkreślił, że w 2018 r. przybędzie środków, ale uczulał komendantów wojewódzkich, że polityka ich wydawania musi być bardziej racjonalna i zaplanowana. Stwierdził, że zastanowienia wymaga obecnie funkcjonujący system zmian służbowych, prosił o pełną mobilizację strażaków zawodowców i poważne traktowanie doskonalenia zawodowego. Przy okazji tragicznej śmierci strażaków pojawiło się też wiele pytań o efektywność procedur – problematyka ta jest na etapie analiz.

Zdarzenia, do których wyjeżdżają strażacy, są – jak podkreślił gen. brygadier Leszek Suski – coraz bardziej skomplikowane, dlatego formacja potrzebuje profesjonalistów z wykształceniem technicznym (rekomenduje, by nauka dzienna w SGSP trwała nie 4, a 5 lat), ale także o niebudzącej żadnych wątpliwości sprawności fizycznej. Zapowiedział, że poprzeczka w tym obszarze zostanie podniesiona.

Katarzyna Zamorowska

fot. Tomasz Banaczkowski

luty 2018

do góry