• Tłumacz języka migowego
Gorące pytania Wioletta Sidoruk-Ciołek

Droga ewakuacyjna w bloku

10 Października 2021

Droga ewakuacyjna w bloku ma szczególny charakter, bo często jest jednocześnie korytarzem użytku codziennego. Nie można go zastawiać, zwłaszcza rzeczami łatwopalnymi, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się. Co w takim razie, jeśli w bloku znajdzie się sąsiad, który notorycznie łamie regulamin? Czy mieszkańcy mogą zwrócić się do uprawnionego pracownika straży pożarnej z wnioskiem o kontrolę klatki schodowej? Kto zostanie upomniany lub na kogo zostanie nałożona kara finansowa: na delikwenta, czy wspólnotę? Jakie są podstawy prawne przeprowadzenia kontroli budynku mieszkalnego?

Odpowiedziami na te pytania podzieli się mł. bryg. Wioletta Sidoruk-Ciołek z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) zabronione jest w obiektach wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym m.in. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Ponadto zabronione jest składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach. Jeżeli zatem korytarz stanowi drogę ewakuacyjną, to kategorycznie nie wolno składować na nim materiałów palnych ani zawężających szerokość, ponieważ mogą powodować rozprzestrzenianie się pożaru lub utrudniać ewakuację mieszkańców. Stanowią one również przeszkodę w prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej. Zakaz ten dotyczy wszystkich budynków, obiektów, nie tylko budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Poprawnie zagospodarowana droga ewakuacyjna, która jest jednocześnie korytarzem fot. Artur Kowalczyk / red. PPMinimalna szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, czyli budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinna wynosić co najmniej 1,4 m. O ile pozioma droga ewakuacyjna jest przeznaczona dla nie więcej niż 20 osób, jej szerokość może być zmniejszona do 1,2 m.

Jeżeli w budynku lub innym obiekcie występują nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, to każdy obywatel, instytucja czy inny podmiot ma prawo złożyć do właściwej terenowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP wniosek o przeprowadzenie we wskazanym obiekcie czynności kontrolno-rozpoznawczych.

W przypadku powzięcia informacji o występujących nieprawidłowościach w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie działania komendy powiatowej (miejskiej), Państwowa Straż Pożarna podejmuje czynności kontrolno-rozpoznawcze w budynku w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzone po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tych czynności przynajmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej wszczynane jest postępowanie administracyjne w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa pożarowego. Ponadto strażacy przeprowadzający czynności kontrolno-rozpoznawcze w przypadku naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

A zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. do zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. Wobec powyższego za bezpieczeństwo pożarowe w budynku odpowiada właściciel, chyba że została zawarta umowa cywilnoprawna określająca inny podmiot i jego odpowiedzialność.

mł. bryg. Wioletta Sidoruk-Ciołek

Wioletta Sidoruk-Ciołek Wioletta Sidoruk-Ciołek
do góry