• Tłumacz języka migowego
Gorące pytania Kamil Wleciał

Czy na klatkach schodowych i korytarzach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym można składować różnego rodzaju przedmioty i sprzęty, np. meble, rowery itp.?

29 Maja 2024

Czy na klatkach schodowych i korytarzach w budynku mieszkalnym wielorodzinnym można składować różnego rodzaju przedmioty i sprzęty, np. meble, rowery itp.?  Kto odpowiada za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku?

Na to pytanie odpowie st. kpt. Kamil Wleciał, który pełni służbę w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom KG PSP.

Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku

Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU 2022 poz. 2057 ze zm.) za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku odpowiada jego właściciel. W pewnych przypadkach odpowiedzialność za realizację tych obowiązków przejmuje w całości lub w części zarządca lub użytkownik budynku, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku braku zawarcia takiej umowy odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa natomiast na faktycznie władającym budynkiem.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany m.in. zapewnić osobom w nim przebywającym bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

Czynności zabronione z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej

Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2023 poz. 822), wydanym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zostały uregulowane kwestie dotyczące m.in. czynności, których wykonywanie w obiektach budowlanych oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się albo możliwość wystąpienia utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji.

Składowanie rozmaitych przedmiotów i sprzętów, w tym materiałów palnych, na drogach ewakuacyjnych  fot. Ivan Zhuldybin / UnsplashW § 4 ust. 1 pkt 11 tego rozporządzenia wśród katalogu tych czynności wyszczególniono składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z cytowanym powyżej przepisem składowanie materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych (klatkach schodowych, korytarzach) jest zabronione niezależnie od tego, czy materiały te zmniejszają szerokość lub wysokość drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2022 poz. 1225). Materiałów palnych nie można również składować w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach (zob. § 4 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia MSWiA). Przez materiały palne, o których mowa w omawianych przepisach rozporządzenia MSWiA, co do zasady rozumie się materiały mogące brać udział w procesie palenia (zdolne do palenia się), a przez to mogące wpływać na rozwój pożaru oraz jego moc.

Warto pamiętać, że w razie stwierdzenia naruszeń przepisów przeciwpożarowych lub wystąpienia wątpliwości co do stanu bezpieczeństwa pożarowego w konkretnym budynku można zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, by organ ten podjął działania w ramach sprawowanego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Po powzięciu takiej informacji funkcjonariusze PSP na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU 2024 poz. 127) są uprawnieni do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych m.in. w zakresie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. W razie stwierdzenia naruszenia tych przepisów komendant powiatowy (miejski) PSP uprawniony jest m.in., by nakazać w drodze decyzji administracyjnej usunięcie stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie.

 

Kamil Wleciał Kamil Wleciał

st. kpt. Kamil Wleciał pełni służbę w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom Komendy Głównej PSP

do góry