• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston

1 Kwietnia 2015

Zapobieganie samobójstwom w straży pożarnej: Model Departamentu Straży Pożarnej w Houston (Suicide prevention in fire service: The Houston Fire Department (HFD) model), E.J. Finney, S.J. Buser, J. Schwartz, L. Archibald, R. Swanson, Aggression and Violent Behavior 21 (2015), s. 1-4.

Autorzy przedstawili dane dotyczące samobójstw popełnionych przez funkcjonariuszy Departamentu Straży Pożarnej w Houston. To jeden z większych departamentów w Stanach Zjednoczonych. Zatrudnia prawie 4000 osób, które pełnią służbę w ponad 90 jednostkach ratowniczo-gaśniczych. W latach 1984-2007 doszło tam do ośmiu samobójstw. Popełnili je funkcjonariusze ze stażem służby w przedziale od 3 do 15 lat. 

Analizy tego problemu doprowadziły do opracowania i wdrożenia trzyetapowego programu zapobiegania samobójstwom w straży pożarnej. Był on rezultatem współpracy Departamentu Straży Pożarnej w Houston i Szkoły Wyższej Baylora dla służb pomocy psychologicznej.

Etap 1 stanowił fazę uświadomienia strażakom i ekspertom, że problem istnieje. Posłużyły do tego przygotowany specjalnie biuletyn, liczne rozmowy i prezentacje. Wyznaczone zostały grupy pomocowe, wykonano badania ankietowe. Te ostatnie miały stanowić źródło informacji o aktualnym stanie komfortu psychicznego strażaków, które pozwoliłyby zidentyfikować przesłanki świadczące o problemach natury psychicznej.
Etap 2 był związany z szeroko rozumianą prewencją aktywną. Chodziło w nim nie tyle o pozyskiwanie informacji, co o przekazywanie ich wszystkich zainteresowanym. Działania objęły więc wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze we wszystkich dystryktach Houston. Na spotkaniach ze strażakami poruszano tematykę samobójstw oraz ich przyczyn. Rozdawano broszury informacyjne. Ciekawym pomysłem były prezentacje filmów z wypowiedziami strażaków, którzy zamierzali popełnić samobójstwo, a dzięki odpowiedniej pomocy zaczęli jednak normalnie żyć. Materiał filmowy wzbogacono o wywiady z rodzinami tych strażaków. Pozwoliło to zrozumieć, że problem samobójstw ma bezpośrednie powiązanie z rodziną, która jest nieocenionym źródłem wsparcia.

Faza 3 to działania edukacyjne osób na wszystkich poziomach dowodzenia. Trafiły do nich informacje o sposobach rozpoznawania u podwładnych problemów i kryzysów natury psychologicznej i psychicznej. Dowódcy poznali praktyczne sposoby rozwiązywania tych problemów i wychodzenia z kryzysów.

do góry