• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Teoretyczne ramy projektowania bezpieczeństwa pożarowego: refleksje i alternatywy

28 Lipca 2017

The theoretical framework of fire safety design: Reflections and alternatives), J. Gehandler, „Fire Safety Journal” 2017, s. 1-9.

Artykuł porusza problematykę teorii i praktyki projektowania bezpieczeństwa pożarowego. Zwraca uwagę, że we właściwych procesach projektowych są stosowane obecnie głównie metody ilościowe, same zaś procesy mają charakter linearny. Autorzy zauważają dwie luki merytoryczne. Po pierwsze stosunkowo rzadko czerpie się z niezwykle bogatego dorobku teorii podejmowania decyzji. Po drugie projektowane obiekty budowlane traktuje się w sposób indywidualny, bez odniesienia do otoczenia, którego są integralną częścią.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy literatury przedmiotu oraz własne doświadczenia, autor zaproponował model projektowania bezpieczeństwa pożarowego wychodzący naprzeciw zdiagnozowanym lukom merytorycznym. Nazwana przez niego metoda alternatywna zakłada traktowanie projektowania bezpieczeństwa pożarowego jako problemu iteracyjnego, powtarzającego się w określonym kontekście. Wspomniane iteracje powinny dokonywać się pomiędzy projektantami a użytkownikami obiektów budowlanych. Co więcej - w myśl założeń teorii podejmowania decyzji. Oznacza to konieczność cyklicznego weryfikowania problemu projektowego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego pod kątem jego adekwatności. Decyzje należy natomiast formułować w taki sposób, aby wpisywały się w scentrowane funkcjonalnie podejście systemowe, obejmujące układ wzajemnie przenikających się czynników: człowiek - technologia - struktura.

Propozycja nowego podejścia do projektowania bezpieczeństwa pożarowego zdaje się być naturalną konsekwencją zmiany sposobu ujmowania tej problematyki - z podejścia deterministycznego i projektowania probabilistycznego na podejście kontekstowe, inkluzyjne i procesowe.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

lipiec 2017

do góry