• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów

1 Września 2015

Przegląd aktualnych badań nad systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pożarami lasów (A review of recent forest and wildland fire management decision support systems research), D.L. Martell, „Curr Forestry” Rep 1 (2015).

W artykule tym zebrane zostały informacje o różnorodnych rozwiązaniach wspomagających podejmowanie decyzji w procesie zarządzania pożarami lasów, podkreślono także zasadność ich integracji, proponując jednocześnie odpowiednie kroki.

Badania naukowe zostały pogrupowane w następujący sposób: badania nad zachowaniem się pożaru, w tym fizykochemicznymi uwarunkowaniami zapłonu i rozprzestrzeniania się zagrożenia pożarowego; badania nad ekologią pożarową - uwzględniające problematykę wpływu pożaru na środowisko naturalne; badania nad wpływem socjoekonomicznym pożarów (w odniesieniu do człowieka w wymiarze społecznym i ekonomicznym); badania nad systemami zarządzania bezpieczeństwem w obliczu pożaru, zwłaszcza nad procesem podejmowania decyzji i planowaniem.

Z badań tych wynikają bardzo istotne wnioski. Decydenci zdają się dostrzegać konieczność optymalizacji kosztów ochrony przeciwpożarowej lasów, odchodząc stopniowo od zasady mobilizacji wszelkich zasobów (sił i środków) za wszelką cenę. Istotnym wyzwaniem jest integracja (nawet organizacyjna) systemów transportowych i telekomunikacyjnych. Ma ona szczególne znaczenie w kontekście działań międzynarodowych, w razie wystąpienia zagrożenia przekraczającego granice pojedynczych państw. Ponadto zarządzanie bezpieczeństwem w omawianych okolicznościach musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym i ograniczeniom budżetowym. Branie pod uwagę właściwych determinantów społecznych, ekologicznych i ekonomicznych staje się nie tyle opcjonalne, co konieczne.

W artykule można znaleźć liczne odniesienia do publikacji naukowych szczegółowo opisujących aktualny stan badań. Autor stworzył w ten sposób mapę po literaturze przedmiotu - w obszarze badań naukowych nad zarządzaniem bezpieczeństwem w obliczu pożarów lasów, dotyczących również systemów wspomagania decyzji.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, mł. kpt. dr inż. Paweł Gromek i mł. kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

do góry