• Tłumacz języka migowego
Różności

Sprostowanie

22 Maja 2020

W związku z artykułem zamieszczonym w numerze 2/2020 „Przeglądu Pożarniczego” pt. „Czy komendant powiatowy PSP może przyznać strażakowi zasiłek pogrzebowy, pomimo że wypłacono mu już zasiłek pogrzebowy z ZUS?” wyjaśnić należy, że stanowisko wyrażone w artykule jest prywatną opinią autorów tekstu.

Biuro Kadr i Organizacji KG PSP nie podziela tego stanowiska. Zasiłek pogrzebowy służy udzieleniu pomocy członkom rodziny zmarłego w pokryciu kosztów pogrzebu. Co do zasady zasiłek przysługuje osobie, która sfinansowała wydatki związane z pochówkiem. Może o niego wnioskować również pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna - Kościół lub związek wyznaniowy, pod warunkiem że poniósł oraz udokumentował koszty związane z pogrzebem. Tak więc to osoba fizyczna lub prawna (podmiot), która pokryła koszty pochówku, składa wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Podstawowymi dokumentami załączanymi do wniosku są: akt zgonu, oryginały rachunków potwierdzające poniesienie kosztów, a w przypadku członka rodziny dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo. Strażak zatem nie może załączać rachunków wystawionych na inną osobę do składanego przez siebie wniosku o zasiłek pogrzebowy.

W świetle art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499, ze zm.) w przypadku śmierci członka rodziny strażakowi przysługuje zasiłek pogrzebowy. Jego wysokość jest uzależniona od wielkości kosztów rzeczywiście poniesionych oraz tego, kto dokonał pochówku, czyli poniósł koszty pogrzebu. Jeżeli był to funkcjonariusz PSP, to przysługuje mu zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. zł (bez względu na wysokość poniesionych kosztów). W przypadku natomiast, gdy koszty pogrzebu pokryła inna osoba, ale strażak również miał określone wydatki, to przysługuje mu zasiłek pogrzebowy w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych (w ramach tego limitu). Podkreślić należy, że koszty powinny być udokumentowane rachunkami imiennymi wystawionymi na strażaka.

Procedura ustalania prawa do zasiłku pogrzebowego, która została wyrażona w piśmie z dnia 25 sierpnia 2011 r., znak BK-II-0183/8/11, w związku z nowelizacją art. 103 i art. 104 ustawy PSP, pozostaje w mocy.

Biuro Kadr i Organizacji Komendy Głównej PSP

do góry