• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 36

Narażenie zawodowe strażaków: biomarkery jako element oceny zagrożenia dla zdrowia

Narażenie zawodowe strażaków: biomarkery jako element oceny zagrożenia dla zdrowia

Walka z pożarem to zajęcie wyczerpujące zarówno fizycznie, jak i fizycznie. Strażacy podczas działań gaśniczych narażeni są na kontakt z toksycznymi gazami pożarowymi. Badania związane z biomonitoringiem, które prowadzone były w ciągu ostatnich 5 lat, znacząco przyczyniły się do precyzyjnego scharakteryzowania skutków zdrowotnych pracy w tej grupie zawodowej i pozwoliły dokładniej ocenić związane z nią ryzyko.

Zwalczanie sztywności tętnic - sprawność układu sercowo-krążeniowego u strażaków

Zwalczanie sztywności tętnic - sprawność układu sercowo-krążeniowego u strażaków

Choroby sercowo-naczyniowe są odpowiedzialne za niemal 50 proc. zgonów strażaków na służbie. Większość z nagłych zdarzeń związanych z tymi schorzeniami ma miejsce podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych lub zaraz po ich zakończeniu. Sztywność tętnic jest niezależnym prognostycznym czynnikiem śmiertelności ogólnej i związanej z układem sercowo-naczyniowym.

Długofalowe skutki ekspozycji na warunki pożaru - przegląd zagadnienia

Długofalowe skutki ekspozycji na warunki pożaru - przegląd zagadnienia

Artykuł stanowi przegląd dotychczasowych badań naukowych poświęconych długofalowym skutkom ekspozycji na pożar. Autorzy skupili się na pożarach wielkopowierzchniowych obszarów naturalnych (tzw. wildfires) i ich długoterminowym wpływie na zdrowie człowieka.

Szkolenie kandydatów na strażaków-nurków a stres fizyczny i psychiczny

Szkolenie kandydatów na strażaków-nurków a stres fizyczny i psychiczny

W artykule omówiono zagadnienia związane ze szkoleniem i pracą strażaków-nurków. Szczególną uwagę poświęcono badaniom kandydatów do tego zawodu w odniesieniu do poziomu ekspozycji na stres psychiczny i fizyczny. Autorzy zbadali parametry psychofizyczne siedmiu osób, które podczas cykli szkoleniowych wzięły udział w łącznie 272 nurkowaniach w różnych akwenach.

Przegląd dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas pożarów w obrębie instalacji fotowoltaicznych

Przegląd dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem podczas pożarów w obrębie instalacji fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne stwarzają zagrożenie pożarowe i elektryczne, podobnie jak inne występujące w budynkach lub ich obrębie systemy elektryczne. Z uwagi na charakter montażu oraz rozległą powierzchnię zajmowaną przez instalację PV (photovoltaic) podczas pożaru lub innej awarii, np. miejscowego zagrożenia związanego z uszkodzeniem instalacji wskutek wiatrołomów, stanowi ona dodatkowe zagrożenie dla służb ratowniczych.

Ocena bezpieczeństwa podczas szkoleń strażaków w kontekście minimalnych wymogów stawianych odzieży specjalnej

Ocena bezpieczeństwa podczas szkoleń strażaków w kontekście minimalnych wymogów stawianych odzieży specjalnej

Wypadki z udziałem strażaków znacznie częściej notuje się podczas interwencji związanych z pożarami niż pozostałymi zagrożeniami. Obrażenia u funkcjonariuszy powoduje głównie kontakt wysoką temperaturą, dymem oraz gazowymi produktami spalania.

Stężenia lotnych związków organicznych w moczu strażaków po akcjach ratowniczych w obiektach mieszkalnych

Stężenia lotnych związków organicznych w moczu strażaków po akcjach ratowniczych w obiektach mieszkalnych

Strażacy biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych w obiektach mieszkalnych, zarówno tych rzeczywistych, jak i podczas szkolenia, są narażeni na działanie lotnych związków organicznych (LZO). Kontakt z niektórymi z nich, takimi jak benzen, akroleina czy styren, to czynnik rakotwórczy. Przeprowadzone badania wykazały...

Obrażenia domowników podejmujących próby gaszenia pożarów budynków mieszkalnych

Obrażenia domowników podejmujących próby gaszenia pożarów budynków mieszkalnych

Przedstawiany materiał to analiza statystyczna dotycząca osób, które odniosły obrażenia w pożarach własnych mieszkań, podjąwszy próbę gaszenia pożaru na własną rękę, jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. Badanie dotyczyło obszaru północno-zachodniej Anglii w hrabstwie Merseyside i obejmowało lata 2006-2016.

Ramy kompetencyjne w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Ramy kompetencyjne w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Czym charakteryzuje się profesja inżyniera bezpieczeństwa pożarowego, wymagająca wiedzy z wielu dziedzin nauki oraz szczególnych kompetencji?

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

Pożary pojazdów elektrycznych wynikające z niestabilności termicznej wysokoenergetycznych akumulatorów litowo-jonowych mogą stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego. Skuteczne i szybkie metody ich gaszenia są zatem niezbędne.

do góry