Fundusze unijne dla straży

Kategoria: Aktualności

Państwowa Straż Pożarna stała się pod koniec grudnia 2016 r. stroną dwóch umów, które pozwolą rozwinąć polski system ratowniczy.

Pierwsza – zawarta z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – to „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, jej uroczyste podpisanie nastąpiło 20 grudnia. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Jego realizację zaplanowano na lata 2016-2019, a wartość oszacowana jest na ponad 202 mln zł. Umożliwi m.in. doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy lub specjalistyczny sprzęt techniczny (np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażer do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych). Poprawi to bezpieczeństwo w transporcie kolejowym na terenie Polski, ze względu na usprawnienie likwidacji skutków zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego. KG PSP jest beneficjentem projektu. KW PSP oraz Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu są zaś podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, prowadzą postępowania przetargowe, występują o środki, dokonują płatności oraz odbierają zakupiony sprzęt.

Druga umowa, zawarta z NFOŚ, dotyczy dofinansowania projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” i została podpisana 28 grudnia 2016 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Jego realizację przewidziano na lata 2016-2019, a wartość oszacowano na ponad 141 mln zł. W jego ramach przewidziane są zakupy sprzętu potrzebnego do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych (m.in. pojazdów do ratownictwa wysokościowego z drabiną i podnośnikiem, pomp do substancji chemicznych, agregatów prądotwórczych), wyposażenia wykorzystywanego podczas szkoleń, w tym symulatorów i trenażerów odzwierciedlających środowisko pracy ratowników, a także wyposażenia szkół i ośrodków w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Beneficjentem projektu jest KG PSP, zaś podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych będą KW PSP. Do ich obowiązków będzie należało prowadzenie postępowań przetargowych, występowanie o środki, dokonywanie płatności oraz odbiór zakupionego sprzętu.

Pierwsza część dostaw zaplanowana jest na 2017 r., druga – zdecydowanie większa – na rok 2018.

Marcin Słupek
fot. Jerzy Linder